Άρθρο 83 Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων

Η Α.Ε.Μ.Ε. οργανώνει, τηρεί και ενημερώνει ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σχετικών με ζητήματα που αφορούν στο σκοπό του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης».

 • 3 Μαρτίου 2011, 20:02 | Παναγιώτης Αγραπίδης

  Η δημιουργία προτύπων ηλεκτρονικών φακέλων σύμβασης λύνει όλα τα προβλήματα διαχείρισης και παρακολούθησης των συμβάσεων τόσο για τις υπηρεσίες που τις εκτελούν, όσο και για τους φορείς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εποπτεύουν τις συμβάσεις αυτές.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:52 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 83 Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.
  Με ποια στοιχεία θα κάνει η ΑΕΜΕ τις βάσεις δεδομένων; Η ΑΕΜΕ «καπελώνει» και καταργεί όλη τη ΓΓΔΕ. Οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ γίνονται γραφειοκρατικοί διεκπεραιωτές και υποβιβάζεται ο επιστημονικός τους ρόλος στη διαδικασία παραγωγής των Μελετών και των Έργων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 20:01 | ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Η πολυπόθητη αντικειμενοποίηση των αναθέσεων μελετών χωρίς τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής δεν θα επιτευχθεί. Άρα, σαν τμήμα της λύσης του προβλήματος προτείνω την εγκατάσταση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) ή άλλου παρομοίου συστήματος βάσης δεδομένων (στα κεντρικά του ΥΠΟΜΕΔΙ και κατόπιν μέσω του διαδικτύου να μπορεί ο ΚΑΘΕ ενδιαφερόμενος, (δηλ. Περιφέρειες, Δήμοι, Μελετητές, Δικαστές, Περιβαλλοντολόγοι, διάφοροι φορείς, ιδιώτες κτλ.), να «βλέπει» και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση και την πορεία ΚΑΘΕ Μελέτης, είτε αυτή βρίσκεται στο στάδιο Διαγωνισμού, Ανάθεσης, Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης, Αναστολής κτλ. Το σύστημα θα παρέχει επίσης σε κατάλληλα πεδία όλες τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν ειδικά τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες (βασικά στοιχεία: Ανάδοχο σχήμα, ζητηθέντα Πτυχία, Σύμβουλοι κτλ, οικονομικά στοιχεία: φάση εκτέλεσης, στάδια και ύψος πληρωμών, αιτιολογίες τροποποιήσεων, καθυστερήσεων, υπερβάσεων κτλ.) έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος ανά την επικράτεια να έχει γνώση του τι συμβαίνει σε κάθε Μελέτη.
  Με το σύστημα αυτό κάθε μελέτη-έργο θα έχει ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης με τον ποίο θα την αναζητεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Έτσι κάθε Υπηρεσία που ελέγχει π.χ. τις συμμετοχές σε κάποιο Διαγωνισμό, να μπορεί να «τσεκάρει» άμεσα αν π.χ. ο τάδε υποψήφιος, ενώ δηλώνει μηδενικό φόρτο εργασίας, συμμετέχει και σε άλλες μελέτες με άλλα σχήματα σε άλλα σημεία της επικράτειας. Αυτό θα μειώσει και την χρονοβόρα και κοστίζουσα γραφειοκρατία της προετοιμασίας των προσφορών. Απλά με την δήλωση συμμετοχής θα πιστοποιείται χωρίς Υπεύθυνες (ή τυχόν ανεύθυνες) Δηλώσεις η ύπαρξη και ισχύς του Πτυχίου, θα επισημαίνεται η τρέχουσα απασχόληση του μελετητή, η οικονομική του κατάσταση από πλευράς φόρτου εργασίας και πληρωμών, η συμμετοχή του σε άλλα έργα, ακόμη και η εμπειρία του (εφ’ όσον και αυτή κωδικοποιηθεί κατάλληλα – ηλεκτρονικό βιογραφικό) κτλ.
  Όλα τα παραπάνω χρειάζονται παρεταίρω επεξεργασία για να υλοποιηθούν, αλλά κατά την γνώμη μου το παραπάνω σύστημα είναι πολύ απλό και εύχρηστο. Τα στοιχεία θα εισάγονται σταδιακά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες (μόνο για τις μελέτες που τις αφορούν) και η πρόσβαση θα είναι επιλεκτική με κωδικούς ασφαλείας, ανάλογα με το είδος των στοιχείων και το πρόσωπο που τα αναζητεί. Έτσι εγώ σαν Μελετητής που συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό θα μπορώ να «βλέπω» τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα σχήματα, να ελέγχω τα στοιχεία που αφορούν στον ανταγωνισμό (εμπειρία, φόρτος κτλ), το περιεχόμενο των μετέπειτα φύλλων αξιολόγησης και ενστάσεων, και να κρίνω την νομιμοφροσύνη της Υπηρεσίας χωρίς περιττή αλληλογραφία και κοινοποιήσεις.
  Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση και οι άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ για τον γενικό προγραμματισμό και παρακολούθηση των έργων. Η ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ του συστήματος θα επιτρέψει επέκταση αυτού και σε μεγαλύτερο φάσμα ενδοκυβερνητικής αλληλοενημέρωσης και εξαγωγής στοιχείων, όπως στατιστικά δεδομένα για την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων, των προγραμμάτων της Ε.Ε. από τις Περιφέρειες κτλ., Τεχνικά Δελτία κτλ.
  Επίσης θα πρέπει η προβλεπόμενη κατόπιν ενστάσεων, διαδικασία διακοπής των αναθέσεων σε περίπτωση παρατυπιών, να είναι ΣΑΦΗΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, άρα και ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ, έτσι ώστε και ο μηχανισμός απόρριψης των παρανομούντων, χωρίς δαιδαλώδεις και πολυετείς νομικές διαδικασίες, που συνήθως δικαιώνουν τους παραβάτες και τους διεφθαρμένους, να πάψει να υφίσταται.
  Σαν παραδείγματα από το παρελθόν: Δεν είναι δυνατόν μία Υπηρεσία να ζητά από τον μελετητή να έχει ξανασυνεργαστεί με αυτήν στο παρελθόν για να γίνει αποδεκτός… ενώ άλλη να αναθέτει κυκλικά τις μελέτες που προκηρύσσει σε μία κλίκα 2-3 «συνεργαζομένων» μελετητών τα τελευταία 20 χρόνια. Άλλη παράξενη περίπτωση επίσης είναι να έχουν απορριφθεί 17 από τους 18 ενδιαφερόμενους και να επιλέγεται ο ένας….! Είναι επίσης λογικά αδιανόητο Νομάρχης να αγνοεί πλήρως ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και να αναθέτει την μελέτη στον ….τρίτο κατά σειράν αξιολόγησης, χωρίς επιπτώσεις!
  Δυστυχώς το θράσος δεν έχει όρια. Γι’ αυτό όμως ευθύνεται η καθημερινή πλέον κατάχρηση εξουσίας, που δεν τιμωρείται, λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας του περιπλόκου και αργού νομικού συστήματος που διέπει τις διαδικασίες στους παραπάνω τομείς, με αποτέλεσμα οι θιγόμενοι να μη έχουν την υπομονή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, διότι η δικαστική οδός είναι δυνατόν να διαρκέσει έως και 4 έτη, χωρίς σίγουρο αποτέλεσμα (και χωρίς τον συνυπολογισμό των νομικών εξόδων ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της έδρας των).
  Η εξάλειψη όλων των παραπάνω αποτελούν ευσεβή πόθο των πολλών έντιμων και άριστων μελετητών, όπως διαπίστωσα μετά από επαγγελματική εμπειρία δεκαετιών στην δύσκολη ελληνική πραγματικότητα. Είναι πλέον καιρός να ξεπεράσουμε τις παραπάνω αδυναμίες και χωρίς αναστολές να εισάγουμε νέα συστήματα που θα διευκολύνουν την ζωή μας και θα συμβάλλουν στο γενικό όφελος της χώρας.
  Σας παραθέτω συνοπτικά και κωδικοποιημένα τις προτάσεις μου για την βελτίωση του τρόπου ανάθεσης των μελετών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο1:
  Δημιουργία βάσης δεδομένων με ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ στην οποία θα εισέρχονται σταδιακά σε ειδικές φόρμες όλα τα τρέχοντα στοιχεία κάθε μελέτης, ανά στάδιο (στατιστικά αναθέσεων, υποβολών, πληρωμών, αναστολών κτλ) και η οποία θα ενημερώνεται ανελλιπώς από την εκάστοτε περιφερειακή Αναθέτουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μόνον.
  (Η ύπαρξη της βάσης θα αποτρέψει και την ανάθεση μελετών οι οποίες προορίζονται να «μπούν στο συρτάρι» και την κατασπατάληση πόρων. Οι υπάρχουσες μελέτες θα είναι πάντα σε κοινή θέα προς κρίση για την χρησιμότητα ή την εφαρμοσιμότητα τους).
  ΣΧΟΛΙΑ: Θα διευκολυνθεί η συνολική διεξαγωγή και παρακολούθηση των μελετών έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στατιστικές τομέων εφαρμογής, προόδου, επιδοτήσεων, προβλημάτων και πληθώρα άλλων στοιχείων. Πέραν των άλλων θα υποχρεωθούν οι τοπικοί επιβλέποντες π.χ. να εγκρίνουν και να πληρώνουν εγκαίρως, καθότι οι ημερομηνίες θα φαίνονται στην ενημέρωση της βάσης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο2:
  Δημιουργία βάσης δεδομένων με ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ στην οποία θα εισέρχονται σε ειδικές φόρμες όλα τα τρέχοντα στοιχεία κάθε μελετητή που συμμετέχει σε διαγωνισμούς (πτυχίο, αποφάσεις που τον αφορούν κτλ), η οποία θα ενημερώνεται με τους παραπάνω ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ στις οποίες συμμετείχε ή συμμετέχει διαχρονικά, έτσι ώστε η εκάστοτε Αρχή να εξάγει αντικειμενικά την τρέχουσα δραστηριότητά του με ταυτόχρονο υπολογισμό (με τύπο) του βάρους του φόρτου στην τελική αξιολόγηση.
  ΣΧΟΛΙΑ: Από την βάση αυτή θα εξάγονται αντικειμενικά η εμπειρία και ο φόρτος κάθε μελετητή, στην δεδομένη στιγμή που κρίνεται ως Διαγωνιζόμενος, χωρίς να του επιβάλλεται η υποβολή περιττών δικαιολογητικών (πτυχία, κτλ), πέραν των εγγυητικών και των Υ.Δ. της Νομιμοφροσύνης και των τυχόν Συμπράξεων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο3:
  Να καταργηθεί τελείως η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης για όλα τα έργα κάτω ενός ορίου Προεκτιμώμενης αμοιβής (π.χ. 300.000 €). Να διατηρηθεί μόνο για τα «μεγαλύτερα έργα» ή σε αυτά στα οποία συμμετέχουν δυνητικά και ξένοι όμιλοι και για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία.
  ΣΧΟΛΙΑ: Η Τεχνική Έκθεση στα συμβατικά έργα (και αυτά είναι η πληθώρα στην Ελληνική Επικράτεια) δεν προσφέρει ΤΙΠΟΤΑ (καθ’ ομολογίαν πολλών έγκριτων συναδέλφων) παρά μόνον ευκαιρία για υποκειμενικές εκτιμήσεις και διαφθορά.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο4:
  Να καταργηθεί τελείως το κριτήριο της έκπτωσης επί της Προεκτιμώμενης αμοιβής. Αυτό θα πρέπει να ζητείται μόνο σε μελέτες άνω των π.χ. 500.000 € και ΟΧΙ για μικρότερες συμβατικές μελέτες.
  ΣΧΟΛΙΑ: Το σημερινό όριο έκπτωσης του 20% έχει καθιερωθεί αναγκαστικά από όλους τους διαγωνιζόμενους, οπότε δεν παίζει ΚΑΝΕΝΑ ρόλο στην τελική «βαθμολόγηση». Η συζητούμενη απελευθέρωσή του επίσης δεν θα οδηγήσει σε καλύτερες μελέτες ή λιγότερη διαφθορά μετά την ανάληψη του έργου (η παρελθούσα εμπειρία είναι γνωστή).

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο5:
  Να επανεισαχθεί ο ΦΟΡΤΟΣ ως ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αυτός θα υπολογίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα παραπάνω (παραμετρημένος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ). Έτσι θα υπάρχει αυτόματη κατάταξη των ενδιαφερομένων της κατηγορίας και τάξης του ζητούμενου πτυχίου, χωρίς υποκειμενικές παρεμβάσεις και συναλλαγές.
  Σημ.: Η παραπάνω αλλαγή μου επισημάνθηκε ακόμη και από υπηρεσιακό παράγοντα του ΥΠΟΜΕΔΙ, πράγμα που αποδεικνύει την αναγκαιότητά της στις αξιολογήσεις.
  ΣΧΟΛΙΑ: Ο φόρτος θα πρέπει να είναι ΤΟ ΜΟΝΟ κριτήριο για την ανάθεση. Έτσι θα υπάρχει δικαιότερη κυκλική κατανομή των μελετών και διαχρονική αναβάθμιση των ίδιων των μελετητών με την «ανακύκλωση των αναθέσεων» των μελετών. Με το σημερινό καθεστώς η γνώση και η εμπειρία συγκεντρώνεται σε λίγους και αυτό διαιωνίζεται.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο6:
  Να καθιερωθεί δίκαιος τόκος ως ρήτρα της Υπηρεσίας προς τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ο οποίος θα υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (αντίστοιχα με τις ρήτρες του Δημοσίου) και θα καταβάλλεται στους ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ σε περίπτωση καθυστερήσεων πληρωμών, χωρίς την υποχρέωση αυτοί να καταφεύγουν σε αγωγές και χρονοβόρα δικαστικά μέσα. Αυτός θα καταβάλλεται αμέσως με την καταβολή της καθυστερούμενης αμοιβής.
  ΣΧΟΛΙΑ: Το σημερινό καθεστώς τοκοφορίας με το 85% των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου απέχει κατά πολύ από το επιβαλλόμενο μετά από τυχόν δικαστική δικαίωση, χωρίς να συνυπολογισθούν και τα λοιπά δικαστικά έξοδα που θα καταβάλει η Υπηρεσία σε περίπτωση αγωγής εναντίον της.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο7:
  Να καταργηθεί ή να υποβαθμισθεί το κριτήριο προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων μελέτης για συμβατικά έργα κάτω ενός ορίου Προεκτιμώμενης αμοιβής (π.χ. 500.000 €).
  ΣΧΟΛΙΑ: Το κριτήριο αυτό ευνοεί μεγάλα μελετητικά γραφεία με πολλούς μόνιμους συνεργάτες. Δεν βελτιώνει αισθητά την ποιότητα των μελετών εν σχέσει με συμπράξεις και ελεύθερες συνεργασίες και διαιωνίζει την απομόνωση άξιων μελετητών που ούτως ή άλλως κατέχουν τα ζητούμενα πτυχία και την ανάλογη εμπειρία.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο8:
  Να αναθεωρηθούν και να συμπληρωθούν οι πίνακες Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Οι ελλείψεις τους προκαλούν υποβάθμιση των αμοιβών και αυθαίρετες εκτιμήσεις των Δημοπρατούντων Αρχών.
  Επίσης στον συντελεστή τ.κ. θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το νέο φορολογικό καθεστώς των μηχανικών δηλ. κλίμακας και όχι συντελεστού που έχει διπλασιάσει την φορολογία τους.
  ΣΧΟΛΙΑ: Λείπουν πολλά άρθρα (όπως αναλυτικές αμοιβές ακτομηχανικών μελετών) και άλλα δε θα πρέπει να εκμοντερνισθούν, ενώ άλλα όπως ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης (αμοιβή επί του συνόλου της μελέτης και όχι αυτής που προκύπτει μετά από κατάργηση ορισμένων σταδίων), κτλ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο9:
  Η αξιολόγηση των Συντονιστών για συμβατικές μελέτες είναι περιττή. Ο κάθε μελετητής είναι και συντονιστής κάθε μελέτης μικρής (συνήθως) κλιμακας. Ο Συντονιστής (εφ’ όσον ζητείται και νομιμοποιείται ως τέτοιος) θα πρέπει να υποβάλει την εμπειρία του για μεγάλες μελέτες. ΕΚΕΙ έχει νόημα ο Συντονισμός που ζητεί ο νομοθέτης. Αυτός θα πρέπει να ζητείται μόνο σε σύνθετες μελέτες άνω των π.χ. 1.000.000 € και τότε θα προσκομίζει την αντίστοιχη εμπειρία του. ΟΧΙ για μικρές συμβατικές μελέτες.
  ΣΧΟΛΙΑ: Σήμερα πολλοί αυτοοριζόμενοι «Συντονιστές» υποβάλλουν στον Διαγωνισμό την κοινή εμπειρία του βιογραφικού τους και δυστυχώς αξιολογούνται (λόγω άγνοιας) από τις Υπηρεσίες ως φέροντες «πληθώρα» έργων (ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας και γνώσεων).

  ΠΡΟΤΑΣΗ Νο10:
  Τα Τεύχη της Διακήρυξης των μελετών να παραδίδονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή (ακόμη και τα σχέδια του Φακέλου του Έργου μετά από σκανάρισμα ή σε μορφή .PDF) με εκατέρωθεν αποδείξεις παραλαβής μέσω fax.
  ΣΧΟΛΙΑ: Είναι απαράδεκτο τυπικά τεύχη της Υπηρεσίας (Τύπου Α’, Β’ κτλ, έστω και με τροποποιήσεις) να διακινούνται σε χαρτί.