Άρθρο 40

Το άρθρο 18 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

Διαβούλευση για το έργο – Τεύχος παρατηρήσεων – Τεύχος τροποποιήσεων

1. Με τη διακήρυξη του έργου μπορεί να ορίζεται, ότι ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου προσκαλεί τις κατά το νόμο δυνάμενες να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη δημοπρασία.

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται τυχόν σφάλματα στο τεχνικό – οικονομικό ή στο συμβατικό μέρος. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικά, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.

3. Η υπηρεσία αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και η προϊσταμένη αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Προχωρεί στη δημοπρασία του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

β. Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων της διακήρυξης ή και των τευχών δημοπράτησης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα τεύχη δημοπράτησης. Το τεύχος τροποποιήσεων κοινοποιείται με απόδειξη σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Στο τεύχος τροποποιήσεων περιλαμβάνονται οι νέες απαιτήσεις για το έργο, καθώς και ρητή πρόσκληση προς τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συμπληρώσουν – τροποποιήσουν τις τυχόν υποβληθείσες προσφορές τους, σύμφωνα με τις νέες αυτές απαιτήσεις. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, στο τεύχος τροποποιήσεων μπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από σαράντα μία (41) ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση του τεύχους τροποποιήσεων.

γ. Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των τευχών δημοπράτησης, τα οποία δεν δύναται να καλυφθούν με την έκδοση του τεύχους τροποποιήσεων. Εξής, προβαίνει σε νέα δημοπράτηση του έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συνιστά τεύχος δημοπράτησης και καθίσταται συμβατικό τεύχος μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ για ερμηνεία της σύμβασης.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον η υποβολή των τευχών παρατηρήσεων ζητηθεί με την πρόσκληση υποβολής προσφορών.

6. Σε έργα που η αξία τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, η πρόβλεψη της διαδικασίας διαβούλευσης είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις των έργων αυτών, ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου προβαίνει σε προκαταρκτική ενημέρωση, δημοσιεύοντας την προκήρυξη του άρθρου 130 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα. Στο σημείο 6 του σχετικού υποδείγματος του Παραρτήματος VIIA περιλαμβάνεται η πληροφορία περί διενέργειας της διαδικασίας διαβούλευσης και αναγράφεται η ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Ε., όπου δημοσιεύονται οι σχετικές ημερομηνίες και λεπτομέρειες της διαδικασίας διαβούλευσης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω διαδικασία είναι προαιρετική, δεν συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστά κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η υπηρεσία αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και διαμορφώνει κατάλληλα τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου».

 • ΑΡΘΡΟ 40: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3669/2008 υπάρχει η ακόλουθη διάταξη:
  «…………Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικά, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.»

  Η έννοια του τελευταίου εδαφίου είναι ότι η μη συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως εξής:

  «…………Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικά, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο, η δε μη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης δεν συνιστά κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.»

 • 2 Μαρτίου 2011, 21:55 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. Η/Μ ΜΗΧ/ΟΣ

  Τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό να συμπεριληφθούν στις ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ εργασίες

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 20:38 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Το παρόν σχόλιο αφορά του άρθρο 40 του νομοσχεδίου.
  Εάν ληφθεί υπόψη ότι τα έργα άνω του παραπάνω ορίου των 4.845.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1179/2009 – 30.11.2009)υλοποιούνται κυρίως μέσω συγχρηματοδότησης, για τα οποία απαιτείται από τις Ε.Δ.Α. πλήρης ωριμότητα προκειμένου να εγκρίνουν την ένταξη στα προγράμματα που προκηρύσσουν, εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία με διαβούλευση θα είναι άνευ αντικειμένου.

  Ένα έργο με περιβαλλοντική αδειοδότηση, πλήρεις μελέτες, με εκδοθείσες όλες τις διοικητικές αποφάσεις για την νομιμοποίησή του, σε τι θα ωφελούσε η διαδικασία της διαβούλευσης? Ακόμη και κατά την περίπτωση που εξευρεθεί με τη διαδικασία αυτή μια άλλη λύση υλοποίησης του έργου, ενδεχομένως και καλύτερη, ποιος Φορέας θα επιθυμούσε να επαναλάβει πιθανώς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τις ενδεχόμενες εγκρίσεις διέλευσης ή απαλλοτριώσεων, προκειμένου να επανυποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση με πιθανότερο ενδεχόμενο να απολέσει την παρούσα ευκαιρία χρηματοδότησης ?

  Εκτιμούμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης επιβάλλεται σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων μεγάλου προϋπολογισμού για τα οποία ο τελικός σχεδιασμός και οι εγκρίσεις προβλέπονται στην φάση της ανάθεσης, όπως στις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης και του Ν3389/2005 για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ αντίθετα στις περιπτώσεις των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προτεινόμενη διαβούλευση θα επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις στη διαδικασία του έργου.

  Προτείνεται να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο πρόβλεψη μόνο διαδικασίας ενημέρωσης των διαγωνιζομένων για το φυσικό αντικείμενο του έργου από τον Επιβλέποντα της Μελέτης και υπό τη φυσική παρουσία του Μελετητή για διευκρινήσεις, εάν κρίνεται αναγκαίο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Να προβλέπεται επίσης διεξαγωγή της ενημέρωσης στον πραγματικό τόπο που πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, λαμβάνοντας εμπράκτως γνώση οι διαγωνιζόμενοι των τοπικών συνθηκών του έργου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:49 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 40.
  Παράγραφος 3β.
  Η εφαρμογή της παραγράφου 3β είναι ανεφάρμοστη, γιατί τα τεύχη θα έχουν εγκριθεί από την ΑΕΜΕ και τη Διαχειριστική Αρχή και η υπηρεσία δεν μπορεί εκ των υστέρων μετά τη διαβούλευση να τα τροποποιήσει χωρίς την έγκριση ξανά της ΑΕΜΕ και της Διαχειριστικής Αρχής και μάλιστα εντός πέντε (5) ημερών. Η επανέγκριση των τευχών από την ΑΕΜΕ και τη Διαχειριστική Αρχή, μετά την έκδοση του τεύχους τροποποιήσεων, είναι απαραίτητη και μάλιστα πριν γίνει η δημοπρασία, διότι διαφορετικά μπορεί να μην γίνουν δεκτές οι τροποποιήσεις από τις δύο παραπάνω Αρχές οπότε θα ακυρωθεί και η διαδικασία της δημοπρασίας.
  Ο φορέας που υλοποιεί το έργο να έχει την ευχέρεια να αποφασίζει εάν για το συγκεκριμένο έργο προβεί στη διαδικασία διαβούλευσης, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.