Άρθρο 19

Το άρθρο 21 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21 – Επιτροπή Διαγωνισμού

1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του νόμου αυτού συγκροτείται από την Προϊσταμένη Αρχή, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της υποβολής προσφορών, Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κύριες καλούμενες στο διαγωνισμό κατηγορίες πτυχίων. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές όταν η διαδικασία διεξάγεται κατά τα άρθρα 7, 8 και 9 και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ή όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των ΠΔ 59/2007 και 60/2007.

2. Ένα εκ των μελών της Επιτροπής, που ορίζεται ως πρόεδρος, όπως και ο αναπληρωτής του, ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή της σύμβασης, εκτός αν δεν υπάρχουν κατάλληλα, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, πρόσωπα στην αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

3. Τα υπόλοιπα, απαραίτητα για τη συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού πρόσωπα, ορίζονται, ύστερα από υπόδειξη του οικείου Υπουργείου, όταν τούτο είναι αναθέτουσα αρχή της σύμβασης ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 στην οποία εδρεύει η αναθέτουσα αρχή, σε κάθε άλλη περίπτωση. Για την υπόδειξη διενεργείται δημόσια κλήρωση στο αρμόδιο Υπουργείο ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μεταξύ των προσώπων που έχουν την έδρα τους στο νομό της έδρας της αναθέτουσας αρχής και τα προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους που τηρούνται στα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Στους καταλόγους των Υπουργείων εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου και στους καταλόγους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τεχνικοί υπάλληλοι των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα με έδρα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που έχουν οκταετή τουλάχιστον εμπειρία στην ανάθεση και εκτέλεση μελετών και έργων. Η εγγραφή στους καταλόγους είναι υποχρεωτική, εκτός αν δικαιολογείται η εξαίρεση υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους. Για τις διαδικασίες τήρησης των καταλόγων, τις αρμόδιες για την τήρηση υπηρεσίες και τη διαδικασία της κλήρωσης εκδίδονται, εντός τεσσάρων μηνών από την ισχύ του παρόντος, αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

4. Για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και του εκπροσώπου του ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου κατά την επόμενη παράγραφο. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. Της κληρώσεως προηγείται δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης και της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου επιμελητηρίου, εφόσον η κύρια κατηγορία υπάγεται στην αρμοδιότητά του. Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα επιμελητήρια κοινοποιούν στα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετικούς καταλόγους εκπροσώπων, που έχουν τα προσόντα της παρ. 1 και την έδρα τους στην έδρα των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι κατάλογοι ισχύουν μέχρι την ανανέωσή τους. Ο εκπρόσωπος του οικείου επιμελητηρίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ των προσώπων που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα και έδρα το νομό που εδρεύει η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να ορίσει τα υποδειχθέντα κατά τα ανωτέρω μέλη, αφού λάβει υπόψη της τυχόν αιτήματα εξαίρεσης λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κοινών διατάξεων, οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού. Οι αμοιβές ορίζονται κατ΄αποκοπή και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, τον αριθμό των υποψηφίων και τον αριθμό των καλουμένων πτυχίων. Ορίζεται επίσης η διαδικασία και το ποσοστό μείωσης της αμοιβής, αν παραβιάζονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου τους που τίθενται με τις διατάξεις του νόμου και ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 19
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογεί η Επιτροπή Διαγωνισμού. Ότι δηλαδή ο βαθμός κάθε κριτηρίου ή υποκριτηρίου, όταν υπάρχει, προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, γιατί έχουν υπάρξει φαινόμενα βαθμολόγησης με πλειοψηφία και μειοψηφία που οδηγούν στην εξάλειψη των βαθμών των μειοψηφούντων μελών της επιτροπής.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 23:41 | αργυρης πλεσιας

  εδαφιο 3.
  Η ΥΑ καθορισμού των λεπτομερειών για τις επιτροπές αξιολογησης θα πρέπει να εκδοθεί εντός διμήνου από την εφαρμογή του νόμου. Η μη έκδοση της αποτελεί ανασταλτικό σημείο εφαρμογής της διαδικασίας ανάθεσης, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί τόσο για την ροή μελετητικού αντικειμένου όσο και για λόγους ωρίμανσης δράσεων προς όφελος της χώρας.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Υ.Α. ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ν.3316

  εδαφιο 5.
  Ζητείται οι εκπροσωποι των επιμελητηρίων να έχουν έδρα στην έδρα του Υποργειου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην συνέχεια η κληρωση γίνεται μεταξύ των μελών των επιμελητηρίων που έχουν έδρα στον νομό της αναθετουσας αρχής. Ειναι προφανές ότι υπάρχει εμπλοκή.
  Σε κάθε περίπτωση (πχ περίπτωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης μακεδονίας Θράκης) δεν είναι δυνατόν να ορίζονται εκπρόσωποι από την Θεσσαλονίκη (έδρα της αποκεντρωμένης) για όλες της μελέτες της Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ.

 • Επειδή υπάρχει κίνδυνος καταστρατήγησης, θα πρέπει να προσδιορισθεί με ακρίβεια και με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια ο όρος «προσιδιάζουν» για τις ειδικότητες των μελών της κάθε Επιτροπής Διαγωνισμού.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 09:14 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Για τον ορισμό των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή άλλου Επιμελητηρίου (παράγραφος 5 του παρόντος 19ου άρθρου), η επιλογή των εκπροσώπων από σχετικό κατάλογο που θα διαθέτουν τα Υπουργεία ή οι Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις, δε συνεισφέρει σε τίποτα. Ο ανά περίπτωση διαορισμός των εκπροσώπων, όπως σήμερα ισχύει, διασφαλίζει ως προς τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των διοικήσεων των φορέων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των έργων και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να καταργηθεί. Διαφορετικά, θα πρέπει να μιλάμε για απονευρωμένους φορείς ή για φορείς χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης, που τα εκλεγμένα όργανα των διοικήσεών τους θα έχουν διακοσμητικό ρόλο.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 19:32 | Ξενοφών Κόζαρης Μηχ/γος -Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητης 9Γ, 27Β

  Με το άρθρο 19 του παρόντος Σχεδίου Νόμου σε περίπτωση 5-μελών επιτροπών, η συμμετοχή 1 μέλους από το ΤΕΕ στα 5 δεν είναι δίκαιη, λογική και ρεαλιστική επιλογή.
  Για πολλούς λόγους (έλλειψη κατάλληλων ειδικοτήτων ή εμπειρίας,κ.λ.π.) θα έπρεπε να οριζεται με δημόσια κλήρωση επιπλέον ένα (1) ακόμα μέλος από ανοικτούς καταλόγους ανά Περιφέρεια όπου να εγγράφονται Μελετητές με πτυχίο Β’ τάξης (και ενδεχομένως ελεύθεροι επαγγελματίες , που έχουν οκταετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκτέλεση μελετών και έργων) με έδρα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Ετσι οι 5-μελείς επιτροπές θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές, διατηρούμενης της πλειοψηφίας υπέρ του Δημοσίου (3 προς 2)