Άρθρο 76 Εγγυήσεις – Κωλύματα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ασκούν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, η οποία δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη, η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

3. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί, νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε εργοληπτική επιχείρηση, σε επιχείρηση ή γραφείο μελετών, καθώς και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή φορέα που αναπτύσσει επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα στον τομέα της ανάληψης και εκτέλεσης ή εκπόνησης συμβάσεων έργων, μελετών ή άλλων συναφών υπηρεσιών.

4. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309) «δήλωση περιουσιακής κατάστασης».

5. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παυθούν, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, μόνο για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας, ή για σπουδαίο λόγο που αφορά στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιον όφελος.

6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) συνεδριάσεις εντός δωδεκαμήνου, δύνανται να παυθούν από τη θέση τους, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε., καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις αποδοχές των μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

 • Άρθρ. 76 § 2, τελευταίο εδάφιο: «Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη, η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος»:
  Είναι αδιανόητο η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος να μην αποτελεί ασυμβίβαστη ιδιότητα για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε.. Επισημαίνουμε, ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε., εν αντιθέσει προς αυτά της Ε.Α.Δ.Σ., ασκούν κρίσιμες αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως η απόφανση επί προδικαστικών προσφυγών διαγωνιζομένων εργ. επιχειρήσεων, που ισοδυναμεί με δυνατότητα ανάθεσης του έργου. Δηλαδή, δικηγόρος μέλος της του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε. θα μπορεί τη μία μέρα να εκπροσωπήσει στο δικαστήριο την εργοληπτική επιχείρηση «Α» στα πλαίσια μιας υπόθεσης και την επομένη, ως μέλος της Αρχής, να αποφανθεί επί προδικαστικής προσφυγής της για άλλο έργο! Ως ελάχιστη κατοχύρωση της αμεροληψίας της Α.Ε.Μ.Ε. κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε..
  Γενικότερα, δεν γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή εν ενεργεία δικηγόρου στο Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε.. Για τη νομική υποστήριξη του Δ.Σ. υπάρχει ο Νομικός Σύμβουλος, καθώς και η νομική υπηρεσία της οποίας προΐσταται, ως προς τους οποίους θα πρέπει επίσης να ισχύουν τα αναγκαία ασυμβίβαστα προς κατοχύρωση της αμεροληψίας τους. Για ποιο λόγο, λοιπόν, να μετέχουν της σύνθεσης του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Σ. και εν ενεργεία δικηγόροι, χωρίς μάλιστα να συντρέχει στο πρόσωπό τους ασυμβίβαστο σε σχέση με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος;

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:13 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 76 Εγγυήσεις – Κωλύματα.
  Στην παράγραφο 2 στο τέλος να διαγραφεί η φράση «ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.»
  Δεν μπορεί να εξαιρούνται οι δικηγόροι από την απαγόρευση να ασκούν το δικηγορικό τους λειτούργημα όταν κατέχουν τη θέση του Αντιπροέδρου της ΑΕΜΕ ή όταν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
  Παράγραφος 3. Να μπορούν να είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι ( δεν υπάρχουν δηλαδή εγνωσμένου κύρους Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές;) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΕ.

 • Άρθρο 76 – Εγγυήσεις
  «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους»
  Ερωτήματα
  – Τι σημαίνει στην πράξη «δεσμεύονται από το Νόμο»;
  – Αν δεν τηρούν με τη δέουσα επιμέλεια το νόμο, με συνέπεια να υπάρχουν αξιώσεις αποζημίωσης από Αναδόχους, Εργολάβους, Μελετητές ή και Τρίτους, ποιός θα αποζημιώνει;
  – Οι τυχόν υπαίτιοι θα διώκονται νομικά και από ποιόν; Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να υπάρξουν αποφάσεις δικαστηρίων μετά από κάποια (;) χρόνια; Τι θα γίνεται στο μεταξύ με τις προβληματικές Συμβάσεις; Ποιος θα πληρώνει τις συνέπειες από τις χρονικές καθυστερήσεις ή τις υπερβάσεις του κόστους των αντίστοιχων έργων;

  Απαντήσεις – Σχόλια
  Ισχύουν οι ερωτήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με το Άρθρο 71 και η επισήμανση για την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης της Α.Ε.Μ.Ε. και των εξωτερικών Συμβούλων / Εμπειρογνωμόνων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για το σημαντικό έργο της.

  Ειδικά για την ΑΕΜΕ, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η διερεύνηση εφαρμογής και της Ασφάλισης «Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικών Οργάνων» (Directors & Officers’ Liability Insurance) για τη νομική κάλυψη τόσο των ίδιων των ατόμων που θα φέρουν τη ευθύνη για τη γόνιμη λειτουργία της συγκεκριμένης ρυθμιστικής Αρχής όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους έναντι της Πολιτείας και του Κοινωνικού Συνόλου.

  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εν λόγω Ασφάλιση δεν σχετίζεται με Επαγγελματική Αστική Ευθύνη από παροχή υπηρεσιών αλλά με Ποινική και Αστική Ευθύνη σχετιζόμενη με απιστία και παράβαση καθήκοντος).

 • Άρθρο 76 – Εγγυήσεις
  «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους»

  Ερωτήματα
  – Τι σημαίνει στην πράξη «δεσμεύονται από το Νόμο»;
  – Αν δεν τηρούν με τη δέουσα επιμέλεια το νόμο, με συνέπεια να υπάρχουν αξιώσεις αποζημίωσης από Αναδόχους, Εργολάβους, Μελετητές ή και Τρίτους, ποιός θα αποζημιώνει;
  – Οι τυχόν υπαίτιοι θα διώκονται νομικά και από ποιόν; Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να υπάρξουν αποφάσεις δικαστηρίων μετά από κάποια (;) χρόνια; Τι θα γίνεται στο μεταξύ με τις προβληματικές Συμβάσεις; Ποιος θα πληρώνει τις συνέπειες από τις χρονικές καθυστερήσεις ή τις υπερβάσεις του κόστους των αντίστοιχων έργων;

  Απαντήσεις – Σχόλια
  Ισχύουν οι ερωτήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με το Άρθρο 71 και η επισήμανση για την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης της Α.Ε.Μ.Ε. και των εξωτερικών Συμβούλων / Εμπειρογνωμόνων που πρόκειται να χρησιμοπιήσει για το σημαντικό έργο της.

  Ειδικά για την ΑΕΜΕ, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η διερεύνηση εφαρμογής και της Ασφάλισης «Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικών Οργάνων» (Directors & Officers’ Liability Insurance) για τη νομική κάλυψη τόσο των ίδιων των ατόμων που θα φέρουν τη ευθύνη για τη γόνιμη λειτουργία της συγκεκριμένης ρυθμιστικής Αρχής όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους έναντι της Πολιτείας και του Κοινωνικού Συνόλου.

  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εν λόγω Ασφάλιση δεν σχετρίζεται με Επαγγελματική Αστική Ευθύνη από παροχή υπηρεσιών αλλά με Ποινική και Αστική Ευθύνη σχετιζόμενη με απιστία και παράβαση καθήκοντος).

 • Άρθρο 76 – Εγγυήσεις
  «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους»

  Ερωτήματα
  – Τι σημαίνει στην πράξη «δεσμεύονται από το Νόμο»;
  – Αν δεν τηρούν με τη δέουσα επιμέλεια το νόμο, με συνέπεια να υπάρχουν αξιώσεις αποζημίωσης από Αναδόχους, Εργολάβους, Μελετητές ή και Τρίτους, ποιός θα αποζημιώνει;
  – Οι τυχόν υπαίτιοι θα διώκονται νομικά και από ποιόν; Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να υπάρξουν αποφάσεις δικαστηρίων μετά από κάποια (;) χρόνια; Τι θα γίνεται στο μεταξύ με τις προβληματικές Συμβάσεις; Ποιος θα πληρώνει τις συνέπειες από τις χρονικές καθυστερήσεις ή τις υπερβάσεις του κόστους των αντίστοιχων έργων;

  Απαντήσεις – Σχόλια
  Ισχύουν οι ερωτήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με το Άρθρο 71 και η επισήμανση για την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης της Α.Ε.Μ.Ε. και των εξωτερικών Συμβούλων / Εμπειρογνωμόνων που πρόκειται να χρησιμοπιήσει για το σημαντικό έργο της.

  Ειδικά για την ΑΕΜΕ, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η διερεύνηση εφαρμογής και της Ασφάλισης «Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικών Οργάνων» (Directors & Officers’ Liability Insurance) για τη νομική κάλυψη τόσο των ίδιων των ατόμων που θα φέρουν τη ευθύνη για τη γόνιμη λειτουργία της συγκεκριμένης ρυθμιστικής Αρχής όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους έναντι της Πολιτείας και του Κοινωνικού Συνόλου.
  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εν λόγω Ασφάλιση δεν σχετρίζεται με Επαγγελματική Αστική Ευθύνη από παροχή υπηρεσιών αλλά με Ποινική και Αστική Ευθύνη σχετιζόμενη με απιστία και παράβαση καθήκοντος).