Άρθρο 48

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του ν. 3669/2008 καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρμόζονται τα συστήματα των άρθρων 5 – 7, 12Α και 12Β του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως εξής: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.

Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω κατηγορίες.

Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, το έργο τίθεται υπό την επιτήρηση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.) και δεν μπορεί να παραληφθεί πραγματικά ή πλασματικά χωρίς τη διενέργεια ενός τουλάχιστον ελέγχου».

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, το όριο ποσοστού έκπτωσης της προηγούμενης παραγράφου δύναται να καθορίζεται ενιαία ανά κατηγορία και είδος έργου ή να μεταβάλλεται για όσες περιπτώσεις έχει ήδη καθοριστεί».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

«4. Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 12Α απαιτείται, πέραν της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παροχή από τον ανάδοχο και ειδικών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, αφενός για την προσφερόμενη χρονική έκπτωση (ειδική εγγύηση χρονικής έκπτωσης) και αφετέρου, για την προσφερόμενη προσαύξηση του χρόνου εγγύησης του έργου (ειδική εγγύηση προσαύξησης του χρόνου εγγύησης). Η υποχρέωση αυτή του αναδόχου μνημονεύεται στη διακήρυξη του έργου.

α) Το ύψος της ειδικής εγγύησης χρονικής έκπτωσης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:

(0,03 + α ∙ εχ) ∙ Π

όπου:

«Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου.

«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου.

β) Το ύψος της ειδικής εγγύησης προσαύξησης του χρόνου εγγύησης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:

(0,05 + 0,20 ∙ β ∙ εσ) ∙ Π

όπου:

«Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

«εσ» είναι η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης στην προσφορά του αναδόχου.

«β» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν για λόγους που αφορούν στον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της κατά τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωσή του για τις θετικές ζημίες μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή των εγγυήσεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου».

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Αν αποφασισθεί, από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου, μείωση των εργασιών της σύμβασης, που συνεπάγεται και μείωση του προς καταβολή συμβατικού ποσού, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραγράφων 1 και 2 μειώνονται αναλόγως με τη μείωση του συμβατικού ποσού. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης επιστρέφεται, μετά από αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος. Στη συνέχεια κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφεται, κατά την παραπάνω διαδικασία, ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος, ενώ με την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολό της.

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 6 περιορίζονται στο σαράντα τοις εκατό (40%), αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο των ως άνω εγγυήσεων επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.

Η ειδική εγγύηση «χρονικής έκπτωσης» της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιστρέφεται μόνο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Η ειδική εγγύηση «προσαύξησης του χρόνου εγγύησης» της ίδιας παραγράφου επιστρέφεται μόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου».

7. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφος 11, ως εξής:

«Τα αρμόδια όργανα του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου υποχρεούνται να προβαίνουν στον έλεγχο της γνησιότητας και της εγκυρότητας όλων των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.

Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του παρόντος Κώδικα, καθορίζονται ειδικότερα τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν προκειμένου να διαπιστώσουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

 • 4 Μαρτίου 2011, 00:20 | Αννα Λεμπιδακη

  Θεωρω οτι η επιστροφη των εγγυητικων των παραγρ.1 και 6 πρεπει να γινεται μετα τον ελεγχο την εγκριση πιθανον και την πληρωμη του τελικου λογαριασμου. Αν γινεται μονο μετα την συνταξη του,δεν θα εχουν διορθωθει τυχον λαθη,πιθανοννα μην εχουν προσκομισει δικαιολογητικα πληρωμης υποχρεωσεων του και ο λογαριασμος να αποβει αρνητικος χωρις δυνατοτητα καταπτωσης εγγυητικης για εισπραξη του.

 • ΑΡΘΡ. 48 § 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  Η νέα παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 έχει ως ακολούθως:
  «4. Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 12Α απαιτείται, πέραν της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παροχή από τον ανάδοχο και ειδικών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, αφενός για την προσφερόμενη χρονική έκπτωση (ειδική εγγύηση χρονικής έκπτωσης) και αφετέρου, για την προσφερόμενη προσαύξηση του χρόνου εγγύησης του έργου (ειδική εγγύηση προσαύξησης του χρόνου εγγύησης). Η υποχρέωση αυτή του αναδόχου μνημονεύεται στη διακήρυξη του έργου.
  α) Το ύψος της ειδικής εγγύησης χρονικής έκπτωσης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:
  (0,03 + α ∙ εχ) ∙ Π
  όπου:
  «Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
  «εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου.
  «α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου.
  β) Το ύψος της ειδικής εγγύησης προσαύξησης του χρόνου εγγύησης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:
  (0,05 + 0,20 ∙ β ∙ εσ) ∙ Π
  όπου:
  «Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
  «εσ» είναι η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης στην προσφορά του αναδόχου.
  «β» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου».

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται η προσκόμιση «ειδικών» εγγυήσεων, για την προσαύξηση του χρόνου εγγύησης και για την προσφερόμενη χρονική έκπτωση, που επιστρέφονται μόνο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
   Ωστόσο, η παραπάνω ρύθμιση είναι εσφαλμένη αφού στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν έχει προσφέρει καμία χρονική έκπτωση και καμία προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, καλείται και πάλι να προσκομίσει ειδική εγγύηση χρονικής έκπτωσης 3% καθώς και ειδική εγγύηση προσαύξησης του χρόνου εγγύησης 5%, δηλαδή συνολική πρόσθετη «ειδική» εγγύηση της τάξης του 8%, παρά το γεγονός ότι στην προσφορά του, βάσει της οποίας αναδείχθηκε ανάδοχος, δεν έχει περιλάβει καμία τέτοια πρόβλεψη. Προφανώς, η πρόβλεψη του νομοθέτη για προσκόμιση «ειδικών» εγγυήσεων αφορά στην εξασφάλιση της Υπηρεσίας από την ενδεχόμενη προσφορά επιπλέον χρονικής έκπτωσης καθώς και προσαύξησης του χρόνου εγγύησης, κατά συνέπεια μόνο στην περίπτωση κατά την οποία προσφέρονται, χρονική έκπτωση καθώς και προσαύξηση του χρόνου εγγύησης θα πρέπει να είναι απαιτητή η προσκόμιση «ειδικών» εγγυήσεων.
   Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του προτεινόμενου νομοσχεδίου:
  «Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν.3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
  «4. Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 12Α απαιτείται, πέραν της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παροχή από τον ανάδοχο και ειδικών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, αφενός για την προσφερόμενη χρονική έκπτωση (ειδική εγγύηση χρονικής έκπτωσης) και αφετέρου, για την προσφερόμενη προσαύξηση του χρόνου εγγύησης του έργου (ειδική εγγύηση προσαύξησης του χρόνου εγγύησης). Η υποχρέωση αυτή του αναδόχου μνημονεύεται στη διακήρυξη του έργου.
  α) Το ύψος της ειδικής εγγύησης χρονικής έκπτωσης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:
  (α ∙ εχ) ∙ Π
  όπου:
  «Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
  «εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου.
  «α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου.
  β) Το ύψος της ειδικής εγγύησης προσαύξησης του χρόνου εγγύησης προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισούται με:
  (0,20 ∙ β ∙ εσ) ∙ Π
  όπου:
  «Π» είναι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
  «εσ» είναι η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης στην προσφορά του αναδόχου.
  «β» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου»».

 • 2 Μαρτίου 2011, 15:40 | ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Και άλλες πρόσθετες εγγυήσεις;
  Φτάνει πια με τις πρόσθετες εγγυήσεις που κατέστησαν τους μικρομεσαίους εργολήπτες όμηρους των Τραπεζών. Αν θέλετε να θυμάστε ακόμα την λέξη «σοσιαλιστής»
  – μην επιβαρύνετε τα έργα με 3% επί πλέον κόστος που πηγαίνει στις τσέπες των Τραπεζιτών.
  – μην αφανίζετε τους μικρομεσαίους που αναμόρφωσαν την Ελλάδα και μην στέλνετε χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία.
  – μην παραδίδετε τις κατασκευές στις μεγάλες εταιρείες & στο Τραπεζικό κεφάλαιο.
  – Η ζωή έδειξε ότι οι επί πλέον εγγυήσεις ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ τουναντίον ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (δεν μπορούν ούτε να προεξοφλήσουν τις πιστοποιήσεις που το κράτος καθυστερεί επί μακρόν επικαλούμενο συνέχεια την κρίση).
  – Με τις αλχημείες και τους πειραματισμούς των εγκεφάλων που εισηγούνται νόμους χωρίς να έχουν ίχνος σχέσης με την πραγματικότητα ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ.
  – Είναι αδιανόητο να καταδικάζετε μία τάξη επαγγελματιών με το να ζητάτε ΝΑ «ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ» (εγγυηθούν) ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ .
  – Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
  – Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ (τουλάχιστον μέχρι 3ης τάξης)
  – ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΙ ΟΤΙ «ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ & ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:28 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Προτείνουμε την άμεση κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων αφού έως σήμερα η πρακτική τους αξία περιορίζεται στην εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου και όχι στην ποιότητά του, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο μέσα στο υπό έγκριση νομοσχέδιο. Αντί αυτού, προτείνουμε την επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης του έργου, αναλογικά με την προσφερόμενη έκπτωση και μόνον όταν αυτή κρίνεται «υπερβολική» βάσει όμως, αντικειμενικών κριτηρίων. Πιστεύουμε ότι ό τρόπος αυτός αφενός μεν, υποχρεώνει τον ανάδοχο να κατασκευάζει ποιοτικά και τεχνικά άρτια έργα που να μην χρειάζονται διαρκώς συντήρηση, αφετέρου δε, προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον, αλλά, και οι εργολήπτες από το τραπεζικό σύστημα λόγω πρόσθετων εγγυήσεων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 13:37 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Κατάργηση όλων των πρόσθετων εγγυήσεων και σωστή στελέχωση των υπηρεσιών για την επίβλεψη των έργων. Δεν είναι δυνατόν να ενεχειριάζουμε τα σπίτια μας στις τράπεζες για να εκτελέσουμε ένα έργο . Σε λίγο χρόνο θα μας προσλαμβάνουν οι τράπεζες για να εκτελούμε τα έργα τους!! Οι υπηρεσίες δεν σου ανεθέτουν το έργο με έκπτωση μικρότερη απο 15% ή 12% ,τι παραλογισμός είναι αυτός; Ποιός θα βάλει τάξη στο σύστημα αυτό;

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 11:44 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  Στο άρθρο 5 παρ. 13 του Ν 1418/84 προβλέπεται ότι στις συμβάσεις δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτό. Φαίνεται ότι η διάταξη αυτή δεν περιελήφθη στην κωδικοποίηση του Ν 3669/08. Καταργήθηκε εμμέσως; Νομίζω ότι πρέπει να περιληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου, διότι ήδη υπό το ΝΔ 1266/72 (που δεν είχε αντίστοιχη διάταξη) το ΣτΕ είχε δεχθεί την εφαρμογή των αρχών του ΑΚ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 23:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Ξέχασα να συμπληρώσω ότι και στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ανάληψης δεκάτων θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει βεβαίωση απο το Πιστωτικό Ίδρυμα που εξέδοσε την/τις εγγυητική/ές επιστολές ότι ο υπερ ου εξεδόθη/σαν η/οι εγγυητική/ές είναι και πιστούχος του Ιδρύματος. Ο σκοπός της πρόνοιας αυτής κατά την γνώμη μου έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό του καθεστώτος εκτέλεσης δημοσίων έργων με αποτέλεσμα να αποκλειστούν τα συνήθη φαινόμενα άλλος να είναι ο ανάδοχος και άλλος στην ουσία ο εργολάβος. Με την διαδικασία αυτή θα περιοριζόταν ο αριθμός των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια οι υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 23:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Είναι σαφές ότι οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης είναι εξοντωτικές. Θα πρέπει οι πρόσθετες εγγυητικές επιστολές οπωσδήποτε να μειωθούν. Είναι αδιανόητο σε κάποιες περιπτώσεις η σύμβαση του έργου να είναι μικρότερη του ποσού της εγγύησης. Θα πρέπει επίσης οι πρόσθετες εγγυήσεις με κάθε εγκεκριμένη πιστοποίηση αυτομάτως να μειώνονται. Είναι ορθό να εφαρμόζονται επί του προϋπολογισμού μελέτης και όχι επί του συμβατικού προϋπολογισμού, γιατί τότε το μεγαλύτερο απαιτούμενο ποσοστό εγγύησης θα συμψηφιζόταν με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια με μικρότερη σύμβαση.
  Πιθανότατα θα πρέπει η εγγυητική επιστολή να υπολογίζεται με βάση τον προύπολογισμό της μελέτης όχι μόνον χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, αλλά και χωρίς απρόβλεπτα και μόνον μετά από την έγκριση ΑΠΕ, που θα απορροφά απρόβλεπτα να ζητείται πρόσθετη εγγύηση.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:41 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 48.
  Παράγραφος 2, υποπαράγραφος «2., εδάφιο δεύτερο.
  Το ποσοστό έκπτωσης από 12% να γίνει 15% και να ακολουθεί η υπογραμμισμένη φράση για τις λοιπές κατηγορίες έργων το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται με απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
  Το δεύτερο εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%), για τις λοιπές κατηγορίες έργων το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται με απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. Για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) για τις ανωτέρω κατηγορίες.»

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 20:50 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Εγώ λοιπόν σας προτείνω να λαμβάνει και ο ανάδοχος εγγυητική εμπρόθεσμης πληρωμής του έργου από τον φορέα και ελέγχονται πραγματικά οι Φορείς αν έχουν τα χρήματα όπως ορίζι ο Νόμος ή δημοπρατούν επί πιστώσει.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 17:08 | Ηλίας Κεσανόπουλος

  Ότι μας έλειπε αγαπητοί συντάκτες του νομοσχεδίου… περισσότερες εγγυητικές επιστολές και ταυτόχρονα καμία περικοπή των υφιστάμενων υπερβολικών εγγυητικών που για ένα έργο μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 45% (!!!) του προϋπολογισμού μελέτης. Άντε τώρα να υπολογίζουμε και νέες εγγυητικές για το χρόνο περαίωσης και το χρόνο συντήρησης. Πετάμε χαμηλά, λες και δεν βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, λες και το δημόσιο ανταποκρίνεται αμέσως στις υποχρεώσεις του για πληρωμή των δημοσίων έργων, λες και οι τράπεζες μας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες για να μας χορηγήσουν εγγυητικές.

  Επίσης, αυτό το όριο του 12%, επιπλέον του οποίου υπολογίζεται πρόσθετη έκπτωση πως έχει προκύψει; Πρόκειται κατ’ εσάς για τη μέγιστη λογική έκπτωση που μπορεί να δώσει ένας διαγωνιζόμενος χωρίς να «μπει μέσα» σε ότι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα του έργου; Την αγορά δεν την «διαβάζετε»; Έχετε δει πολλά έργα να ανατίθενται με έκπτωση κάτω του 12%;

  Επίσης είναι απαράδεκτο να υπολογίζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής ως ποσοστό επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης και όχι επί της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, όπως ισχύει σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.

  Κύριοι,

  Έχουμε καταστεί όμηροι των τραπεζών που για την έκδοση ακόμα και μιας απλής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ζητούν κάλυψη 100% (και παραπάνω) με μετρητά (!!!). Μόνο σε ελάχιστες κατασκευαστικές εταιρείες οι τράπεζες δεν ζητούν ισόποση εξασφάλιση με μετρητά κι αυτό γιατί οι τράπεζες είναι «όμηροι» αυτών των κατασκευαστικών εταιρειών. Αν δηλαδή καταρρεύσουν οι εταιρείες αυτές, οι τράπεζες θα χάσουν πάρα πολλά (καθότι είτε είναι μέτοχοι στις συγκεκριμένες κατασκευαστικές, είτε τους έχουν ήδη χορηγήσει τόσα δάνεια και εγγυήσεις που μία κατάρρευση των συγκεκριμένων κατασκευαστικών θα είχε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την τράπεζα).

  Περιορίστε άμεσα τις πρόσθετες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (είτε μέσω γενναίας αύξησης του ορίου έκπτωσης από το 12% προς το 30% – 35% είτε με άλλο τρόπο) και επιτέλους ορίστε ότι ο υπολογισμός της εγγυητικής θα γίνεται επί του ποσού του προϋπολογισμού προσφοράς.

  Με πραγματικά ειλικρινή (…παρά τις ειρωνίες παραπάνω που σκοπό έχουν να τονίσουν τη δυσκολότατη υφιστάμενη κατάσταση) διάθεση για συμβολή στην εξυγίανση και ανάπτυξη του κλάδου.

  Ηλίας Κεσανόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός