Άρθρο 45

2. Το άρθρο 26 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26

Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων

1. Όταν ένα έργο ανατίθεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν εφαρμογής των συστημάτων υποβολής προσφορών των άρθρων 5 – 7, 9 και 12Β, ανάδοχος αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

            2. Όταν ένα έργο ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατόπιν εφαρμογής των συστημάτων υποβολής προσφορών των άρθρων 8, 10, 11 και 12Α, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ειδικές διατάξεις των άρθρων αυτών.

3. Εάν η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος προσωρινού αναδόχου έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή απευθύνεται στη δεύτερη κατά σειρά κατατάξεως εργοληπτική επιχείρηση, στην οποία κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτή συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση αυτή, των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

4. Μετά τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας  ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος, τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της υπηρεσίας για την υπογραφή της σύμβασης. Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά κατατάξεως, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθ έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου, έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 και επόμενα του παρόντος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τις συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται το υπαίτιο μέλος της.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 13:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  θεωρώ οτι η παρ.4 είναι αναχρονιστική. Ο Φορέας που δημοπρατεί το συγκεκριμένο έργο, μπορεί στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να ελέγξει απο μόνος του, όσα έγγραφα θέλει, απο τις υποβληθείσες προσφορές των ενδιαφερομένων. Όταν τα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά, απλώς απορρίπτει τον ενδιαφερόμενο.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 11:42 | ANASTASIADHS ANESTHS

  όλα τα νομοσχέδια αλλά και αυτό είναι μια τεράστια γραφειοκρατεία. το όλο θάμα θα πρέπει και ο απλός πωλητής να το καταλαβαίνει το τι λένε αυτά τα νομοσχέδια των πολλών άρθρων. καταλαβαίνω ότι το κάνετε να το ερμηνεύουν οι μηχανικοί και μόνο αυτοί. αλλά θα πρέπει και οι
  δημοτικοί σύμβουλοι που δεν είναι μηχανικοί και παίρνουν κάποιο αξίωμα και αυτοί να το καταλαβαίνουν και όχι μόνο σαν τυφλοσούρτη να το ψηφίζει.

  αυτά
  δεν είμαι μηχανικός