Άρθρο 67

Το κεφάλαιο ΙΗ΄ του ν. 3669/2008, αποτελούμενο από τα άρθρα 169 έως 175, καταργείται.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 67
  – Δε γίνεται αναφορά στο Άρθρο 176 του Ν. 3669/2008.
  Έτσι, στο τέλος του Άρθρου 67, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Η παράγραφος 1 του Άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Εφαρμόζονται οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) του ΕΛ.Ο.Τ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Αρμόδιοι Φορείς για την επικαιροποίησή τους είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και το σχετικό Κλαδικό Συμβούλιο Τυποποίησης, το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Ο ΕΛ.Ο.Τ. έχει το ρόλο του Συντονιστή και δημιουργεί Τεχνικές Επιτροπές για την επικαιροποίηση των Ε.ΤΕ.Π., στις οποίες συμμετέχουν απαραίτητα εκπρόσωποι των ανωτέρω Φορέων, καθώς και ειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες που ορίζουν οι Φορείς αυτοί. Όλες οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) όπως έχουν εκδοθεί θα πρέπει με ευθύνη των αρμόδιων Φορέων να υποβάλλονται στον ΕΛ.Ο.Τ., ώστε να τις εντάξει επικαιροποιημένες κατά τα ανωτέρω ως Ε.ΤΕ.Π.
  Τα αρμόδια όργανα ελέγχου της σχετικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υπο.Με.Δι. θα πρέπει να μπορούν να πιστοποιούν την επάρκειά τους στον έλεγχο των Προδιαγραφών και Κανονισμών για την υλοποίηση του Έργου. Το όργανα αυτά θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε. με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία, επάρκεια και δεξιότητα. Οι δεξιότητες, η ικανότητα, η επάρκεια και η εμπειρία των ανωτέρω οργάνων ελέγχου θα αποδεικνύονται με σχετικές Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, επιπλέον του Βιογραφικού Σημειώματος.
  Σε περίπτωση όπου η Σύμβαση Έργου προδιαγράφει ότι το Έργο παρακολουθεί ως προς την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας Οίκος Ελέγχου Ποιότητας (Ο.Ε.Π.), θα πρέπει να προδιαγράφονται σαφώς στη Συγγραφή Υποχρεώσεων οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Ο.Ε.Π., καθώς και τα επίπεδα ελέγχου που μπορεί να διενεργήσει. Στις περιπτώσεις αυτές, η δαπάνη είτε καλύπτεται από το Φορέα Διαχείρισης του Έργου, ή εφόσον ανατεθεί στον Ανάδοχο, ο τελευταίος δικαιούται κατ’ αποκοπή τίμημα ίσο προς το 0,5% του προϋπολογισμού του έργου. Ο Ο.Ε.Π. θα πρέπει να έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο.»

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 10:57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  Προστίθεται άρθρο 67Α που συμπληρώνει το Αρθρο 176 (Ν.3669/08)Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων ως εξής:

  Εφαρμόζονται οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (ΕΤΕΠ), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.