Άρθρο 64

1. Μετά το τέλος του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 76Α ως εξής:

«Άρθρο 76Α

Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

1. Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμβιβαστικής, κατά τα άρθρα 871 και 872 του Αστικού Κώδικα, επιλύσεως των διαφορών του. Η αίτηση απευθύνεται στον κύριο του έργου και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή.

2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 77 του παρόντος Κώδικα προσφυγής ή αγωγής. Η διαδικασία της συμβιβαστικής επίλυσης πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης δεν γίνει αποδεκτή ή δεν υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τότε θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Η σύμβαση συμβιβασμού υπογράφεται πάντοτε πριν από την πρώτη συζήτηση της προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Η αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο διαφορές που αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα του έργου ή παράλειψη συντήρησης (άρθρο 60 του παρόντος Κώδικα), έκπτωση (άρθρο 61) και διακοπή εργασιών ή διάλυση της σύμβασης (άρθρο 62).

4. Ο κύριος του έργου διαβιβάζει αμέσως την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης στην Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), η οποία, μετά από ακρόαση των δύο πλευρών, διατυπώνει και αποστέλλει προς τον κύριο του έργου τη σχετική γνωμοδότηση, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αιτήσεως. Ο κύριος του έργου, εφόσον αποφασίσει τελικά τη σύναψη της σύμβασης συμβιβασμού, ακολουθεί υποχρεωτικώς τη γνωμοδότηση της Α.Ε.Μ.Ε., ύστερα από γνώμη του νομικού του συμβούλου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

5. Η άσκηση της αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αναστολή της προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεως επί της τυχόν εκκρεμούσας αιτήσεως θεραπείας του προηγουμένου άρθρου, μέχρι την απόρριψη της αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή την υπογραφή της σύμβασης συμβιβασμού».

2. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 – 31 Αυγούστου».

 • ΑΡΘΡ. 64 § 2:

  «2. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 – 31 Αυγούστου».

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Ορθή και επιβεβλημένη αναμφισβήτητα η ρύθμιση περί αναστολής της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής για το χρονικό διάστημα από 1/8 έως 31/8 κάθε έτους. Βεβαίως, όσον αφορά τις υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων προβλέπεται στο άρθρο 61 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικώς και στις διαφορές από δημόσια έργα˙ διάταξη που τα διοικητικά δικαστήρια παγίως εφαρμόζουν στις διαφορές που εκδικάζουν. Επομένως, η διάταξη αυτή είναι κρίσιμη μόνο για τις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
   Ενόψει των προαναφερθέντων, προτείνουμε , προς τον σκοπό της επίτευξης ενιαίων δικονομικών ρυθμίσεων ως προς αμφότερες τις δικαιοδοσίες, να εισαχθεί μεταβατική διάταξη που θα ορίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διαχρονικώς ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος ως προς όλες τις διαφορές από δημόσια έργα, είτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών είτε των διοικητικών δικαστηρίων.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:33 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Με το νέο άρθρο 76Α του ν 3669/2008 εισάγεται ο θεσμός της διαιτησίας για τη επίλυση διαφορών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν έχει ασκηθεί αγωγή κατ’ άρθρο 77 του ν 3669/2008 η αίτηση για συμβιβαστική επίλυση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την άσκηση της αγωγής. Αν υποβληθεί πριν την άσκηση αγωγής αναστείλει την προθεσμία της αίτησης θεραπείας. Σαν θεσμός δίδει μια ευκαιρία για ταχύτερη επίλυση των διαφορών και αποσυμφόρηση των διοικητικών εφετείων.
  Πρέπει με υπουργική απόφαση να διευκρινιστούν λεπτομέρειες για το θεσμό, όπως το να υπάρχει έδρα επιτροπής της Α.Ε.Μ.Ε και στην επαρχία, πως παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι κι αν υποβάλουν υπομνήματα, πως θα ενημερώνεται το όργανο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί η αίτηση θεραπείας, για το ότι έχει ασκηθεί αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης, το τυπικό της αίτησης συμβιβασμού, ορισμός των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή διαιτητικής επίλυσης κ.λ.π.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:09 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 64.
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 76 του ν. 3669/08 να διαγραφεί, διότι είναι ανεφάρμοστο και να προστεθεί εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 16 ώς εξής:
  «Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του δέκατου πέμπτου μήνα από της ασκήσεως αίτησης θεραπείας το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή στο αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του παρόντος.»
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 76 Α να αντικατασταθεί ως εξής:
  «4. Ο κύριος του έργου διαβιβάζει αμέσως την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης στην Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε., μετά από ακρόαση των δύο πλευρών, διατυπώνει και αποστέλλει προς τον κύριο του έργου τη σχετική γνωμοδότηση, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αιτήσεως. Ο κύριος του έργου, εφόσον αποφασίσει τελικά τη σύναψη της σύμβασης συμβιβασμού, ακολουθεί υποχρεωτικώς τη γνωμοδότηση της Α.Ε.Μ.Ε., ύστερα από γνώμη του νομικού του συμβούλου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.»