Άρθρο 36

1. Η περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) η ανοικτή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μικρού οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 29 του παρόντος.»

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθεται περ. ε), ως εξής:

«ε) Ο ανταγωνιστικός διάλογος που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα και διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23Α του παρόντος».