Άρθρο 66

Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 133 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 12Β του παρόντος Κώδικα, όλες οι προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες».