Άρθρο 8

1. Οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 2β του άρθρου 1 μπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων, β) στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών ελέγχου της μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25,  ή γ) σε περίπτωση που εξ αιτίας ελλιπούς στελέχωσης με το κατάλληλο προσωπικό ή πολυπλοκότητας και εξειδικευμένων απαιτήσεων της συγκεκριμένης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέμενες συμβάσεις. Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω γ΄ περίπτωση, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου του αρμόδι­ου Υπουργείου ή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Με τη γνωμοδότησή του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την ανα­θέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση της προκήρυξης της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.

2. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηρείται είτε η ανοικτή είτε η κλειστή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης μπορεί να ορίζεται με την προκήρυξη, είτε η χαμηλότερη τιμή, είτε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συντάσσεται και εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή προκήρυξη, περίληψη της οποίας, συντασσόμενη κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προς τούτο φάκελο προσφοράς, ή προεπιλογής σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ο οποίος η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και στοιχεία των άρθρων 15, 16 και 17, όπως εξειδικεύονται στην προκήρυξη και τους φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, αναλόγως του κριτηρίου ανάθεσης. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας υποβάλλουν φάκελο οικονομικής ή και τεχνικής προσφοράς κατά περίπτωση, μόνο οι επιλεγέντες κατά τη φάση της επιλογής υποψήφιοι.

3. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.

β) Το αντικείμενο της σύμβασης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιημένο φάκελο έργου, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται με βάση τα όρια των πτυχίων που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του άρθρου 39.

δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή υπολογίζεται είτε με τις τιμές των μονάδων φυσικού αντικειμένου, είτε, εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες τιμές, με τον προεκτιμώμενο χρόνο απασχόλησης των αναγκαίων προσώπων όπως προκύπτουν με την απόφαση του άρθρου 4 παρ. 6. Ορίζεται επίσης ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η προς ανάθεση σύμβαση.

ε) Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.

στ) Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς, η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι φάκελοι και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας.

ζ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 17.

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.

θ) Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού.

ι) Η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιμο για την προμήθειά τους.

ια) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση συμμετοχής έχει ελάχιστο χρόνο ισχύος που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα το χρόνο ισχύος της προσφοράς, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής.

ιβ) Η τήρηση κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας και το κριτήριο ανάθεσης. Εφόσον επιλεγεί η κλειστή διαδικασία, ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε.

4. Για την ανάθεση εφαρμόζεται ως κριτήριο είτε η χαμηλότερη τιμή, είτε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να θέσει στην προκήρυξη κριτήρια και να προβεί σε ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική προσφορά.

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όταν κρίνει ότι η εκτέλεση της σύμβασης παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, τα κριτήρια ανάθεσης και η βαρύτητά τους καθορίζονται με την προκήρυξη. Απαραίτητο κριτήριο στην περίπτωση αυτή είναι και η υποβολή οικονομικής προσφοράς και η βαρύτητά της ορίζεται σε ποσοστό 30%.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 7.»

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:08 | αργυρης πλεσιας

  Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές, ιδιαίτερα τις περιφερειακές που έχουν πολλές φορές ελλειπή στελέχωση. Η έγκριση της προκήρυξης διαδικασίας από το Τεχνικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Υπουργείου καθιστά την εφαρμογή της δυσχερή και χρονοβόρα. Επιπρόσθετα για την εκτίμηση της επάρκειας στην στελέχωση περιφερειακών υπηρεσιών έχουν σαφή εικόνα και αποψη τα εκάστοτε περιφερειακά όργανα
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Συγκεκριμενα προτείνεται ως εξης:
  «Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω γ΄ περίπτωση, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου του αρμόδι­ου Υπουργείου ή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Για αντικείμενα παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από αυτοτελείς περιφερειακούς πόρους απαιτείται η γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας. Με τη γνωμοδότησή του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την ανα­θέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση της προκήρυξης της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.

  Συμφωνα με την εισαγώμενη διάταξη ως κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι αυτο της Χαμηλότερης Τιμής και κατ’ εξαιρεση δύναται να εφαρμοστεί αυτό της Συμφερότερης Προσφοράς.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ παρ6. ΤΟΥ 3316 για την εφαρμογή του κριτηρίου της συμφεροτερης προσφορας.

 • Παράγρ. 2: Για την επιλογή της διαδικασίας και του κριτηρίου ανάθεσης είναι απαραίτητο να υπάρχουν παράμετροι αντίστοιχες με τις μελέτες (π.χ. αριθμός υπηρεσιών, ύψος προεκτιμώμενης αμοιβής). Υπάρχει κίνδυνος, για την ευκολία της διαδικασίας, να επιλέγεται η χαμηλότερη τιμή και να παραβλέπονται ενδεχόμενες ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις (με αποτέλεσμα προστριβές, καταστρατηγήσεις, διαφθορά κτλ.).
  Παράγρ. 5: Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 25%.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:31 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 8 παράγραφος 1. «1»
  Για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δεν τίθεται κατ΄αναλογία με τις μελέτες ο προσυμβατικός έλεγχος από την ΑΕΜΕ όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι μεγαλύτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας. (άρθρο 3παρ.1)