Άρθρο 4

1. Οι παρ. 1-5 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005, αντικαθίστανται ως :

«Η Προϊσταμένη Αρχή επιλέγει, κατά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, αναλόγως των στοιχείων του φακέλου του έργου και των ιδιαιτεροτήτων της προς ανάθεση μελέτης, μία εκ των διαδικασιών ανάθεσης των επόμενων παραγράφων:

1. Όταν πρόκειται περί μελέτης έργου που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις ανατίθεται, σε τρεις αναδόχους, η εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρου 6. Οι μελέτες που υποβάλλονται αξιολογούνται και βαθμολογούνται ως προς την προτεινόμενη τεχνική λύση κατά τις διατάξεις των παρ. 8-10 του άρθρου 6, κατατάσσονται κατά σειρά βαθμολογίας και καταβάλλεται η ορισθείσα από την προκήρυξη αμοιβή, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 6. Στον ανάδοχο που έλαβε, κατά την παρ. 8 του άρθρου 6, την υψηλότερη βαθμολογία, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 20% επί της κατ΄αποκοπήν αμοιβής και ανατίθεται, έναντι αμοιβής που καθορίζεται με την προκήρυξη, η σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η διεκπεραίωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής ή και άλλης, κατά περίπτωση, αναγκαίας αδειοδότησης, καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου του έργου. Επί ισοβαθμίας των αναδόχων, διενεργείται δημόσια κλήρωση, κατά τους όρους της προκήρυξης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ή και χωρίς αυτήν αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, μπορεί να καθορίζονται λεπτομερώς οι κατηγορίες και υποκατηγορίες μελετών που υπάγονται στην διαδικασία του άρθρου 6 και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης του άρθρου 7.

2. Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την ανάθεση προκαταρκτικών μελετών με τη διαδικασία του άρθρου 6, ή μετά την επιλογή της λύσης κατά την παρ. 8 του άρθρου 6, ανατίθενται όλα τα στάδια της μελέτης, ή και κάποια εξ αυτών, με τη διαδικασία του άρθρου 7. Εφόσον κρίνει η αναθέτουσα αρχή ότι είναι δυνατή η παράλειψη ενδιάμεσου σταδίου μελέτης, μπορεί να αναθέσει τα λοιπά.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 αναριθμείται ως παρ. 4.

4. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 6 του άρθρου 3316/2005, μετά την αναρίθμησή της, αντικαθίστανται ως εξής:

Στους διαγωνισμούς αυτούς δεν υποβάλλονται οικονομικές προσφορές και η προκήρυξη καθορίζει την αμοιβή των μελετητών ως ποσοστό, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 60%, ούτε μεγαλύτερο του 80% της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, όπως προκύπτει με την εφαρμογή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της παρ. 7 του άρθρου 4 και το φυσικό αντικείμενο όπως προκύπτει από την προς υλοποίηση λύση. Καθορίζονται επίσης με την προκήρυξη ο αριθμός και το χρηματικό ποσό των προς απονομή βραβείων, η αμοιβή του αναδόχου της μελέτης για την συμμετοχή στην επίβλεψη του έργου, η σύνθεση της κριτικής επιτροπής, η εξαγορά ή μη λύσεων πέραν των βραβευομένων από τον κύριο του έργου και η πηγή χρηματοδότησης της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, προσδιορίζονται ειδικότερα οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισμού μελετών, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, το περιεχόμενο της προκήρυξης, η διαδικασία του διαγωνισμού, η σύνθεση της κριτικής επιτροπής, τα απονεμόμενα βραβεία, η ανάθεση της μελέτης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της απόφασης οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί διεξάγονται κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 02:04 | αργυρης πλεσιας

  Επειδή ήδη εχουν διακοπεί οι διαδικασίες προκυρήξεως μελετών, είναι σκόπιμη η οριοθέτηση της μεταβατικής περιόδου ωστε η μη έδοση κάποιων ΥΑ, όπως του εδαφίου 1., να μην έχει συνέπειες διακοπής της εξέλιξης των προγραμματισμών κάποιων αναθετουσών αρχών που θα ήθελαν να δημοπρατήσουν μελέτες.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

  Επειδή ειναι πιθανή η διακοπή πολλών διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη λόγω των αλλαγών που επέρχονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου, πρέπει να διαφυλαχθεί η ομαλή εξέλιξη ωρίμανσης έργων και δράσεων.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ.

 • Παράγρ. 1: Η απόφαση υπουργού για τον καθορισμό κατηγοριών, υποκατηγοριών και σταδίων μελετών και υπηρεσιών, που θα υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν 3316/05 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή του νόμου και την αποφυγή προστριβών και καταστρατηγήσεων (με κίνδυνο πάντοτε την -ηθελημένη ή μη- αδιαφάνεια, διαπλοκή και διαφθορά).

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 20:09 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Με τον ισχύοντα νόμο, στα κτιριακά έργα η διαδικασία εξεσελισσόταν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη ανετίθεντω σε 3 μελετητές η εκπόνηση προμελέτης, και στην συνέχεια από τους 3 μελετητές, εκείνος με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, προχωρούσε στην εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

  Τώρα η πρόταση νόμου προβλέπει απόλυτο διαχωρισμό της προμελέτης από τα υπόλοιπα στάδια.

  Κάτι τέτοιο αποτελεί μια από τις πλέον αρνητικές ρυθμίσεις του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου, ο απόλυτος διαχωρισμός του σταδίου της προμελέτης από τα υπόλοιπα στάδια, θα δημιουργήσει στα κτιριακά έργα, τεράστιες καθυστερήσεις και θα ανεβάσει το κόστος, χωρίς να πετύχει καμία βελτίωση στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Με το νέο νόμο, για την μελέτη ενός κτιρίου θα πρέπει να διεξαχθούν δύο διαγωνισμοί, αφού πρώτα εγκριθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή δύο ΦτΕ, θα συνεδριάσουν διπλάσιες φορές δύο επιτροπές κλπ.

  Είναι φανερό πως η διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, χωρίς λόγο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:53 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 4 παράγραφος 1.1.
  Να προβλέπεται και η καταβολή πριμ στον ανάδοχο που έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η ανάθεση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό κίνητρο για τους μελετητές της κύριας κατηγορίας μελέτης ώστε να προτείνουν και την βέλτιστη τεχνική λύση, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική μελέτη μπορεί να εκπονείται από άλλο συμπράττον γραφείο από αυτό της κύριας κατηγορίας.

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 10:50 | Γ. Μαδεμοχωρίτης (αρχιτέκτονας)

  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν3316/2005 να παραμείνει.
  Προτείνω την διόρθωση : «ότι με σύμφωνη γνώμη ΥΠΕΚΑ και ΣΑΔΑΣ… θα είναι δυνατή η ΕΞΑΙΡΕΣΗ …» ενός κτηριακού έργου από την διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αναφέρει.
  Επιμένω στον ΣΑΔΑΣ και όχι ΤΕΕ, διότι η διεθνής εκπροσώπηση του ΤΕΕ σε θέματα αρχιτεκτονικής γίνεται μέσω του ΣΑΔΑΣ.
  Όπως είναι παραδεκτό (τουλάχιστον στην Ευρώπη), το αρχιτεκτονικό έργο είναι κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό και προστατεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον και το τοπίο (Μάλτα, Γρανάδα κλπ) και κατά συνέπεια προστατεύεται και συνταγματικά.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 01:39 | Παπαδόπουλος Κίμων

  Ελπίζω κάποτε σ’ αυτή τη χώρα να δούμε ένα συνολικό νόμο νέο και όχι αυτό το φαινόμενο κόψε – ράψε που μας ταλανίζει συνεχώς!!!!

  Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα πάρά την όποια πρόθεση θα είναι μία από τα ίδια!!!!!

  Κύριοι πρέπει να αλλάξετε νοοτροπία, είναι ανακόλουθη η τακτική παρελθόντων ετών να προσπαθείτε να την καθιερώσετε στην σημερινή εποχή!!!!!

  Κουράζει!!!!!!!!!1