Άρθρο 90 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Όπου στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του νόμου αυτού αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλην αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του νόμου.

2. Τα πτυχία μελετητών που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για κατηγορίες μελετών των κατηγοριών 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21 και 27, όπως ισχύουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες κατηγορίες που προέκυψαν από τη διαίρεσή τους, με το άρθρο 2 του παρόντος. Κατά την ανανέωση ή προαγωγή τους κρίνεται η διατήρησή τους σε όλες ή κάποιες από τις νέες κατηγορίες, με βάση την εμπειρία των εγγεγραμμένων. Με το Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 8 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 καθορίζονται λεπτομέρειες για την ανανέωση και εν γένει εξέλιξη των παλαιών πτυχίων στις ως άνω κατηγορίες.

3. Η έναρξη εφαρμογής του νόμου στις κατηγορίες 34, 35 και 36 θα καθορισθεί με το ΠΔ της παρ. 8 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.

4. Το προεδρικό διάταγμα 256/1998 ΦΕΚ 190 Α’) εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

5. Οι διατάξεις του ν. 3669/2008, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 47 του νόμου αυτού, έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς όλων των φορέων του άρθρου 1 του ν. 3669/2008, οι οποίοι θα προκηρυχθούν με διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισμών αυτών. Ως δημοσίευση νοείται η αποστολή της περίληψης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή, σε διαγωνισμούς κάτω του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η πρώτη δημοσίευση στον ελληνικό τύπο. Επίσης οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις που θα συναφθούν ύστερα από διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3669/2008, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται σε έργα που δημοπρατούνται ή ανατίθενται απευθείας μετά από την κατά την παράγραφο 11 ανάληψη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 54, καθώς και 1 και 2 του άρθρου 55 του παρόντος εφαρμόζονται και στις εκτελούμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συμβάσεις έργου.

8. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του παρόντος εφαρμόζεται και στις εκτελούμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συμβάσεις έργου, εάν δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.

9. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 64 εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαφορές από συμβάσεις έργου, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις προς συμβιβαστική επίλυση θα υποβληθούν προς τον κύριο του έργου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ότι η σύμβαση συμβιβασμού θα υπογραφεί πριν από την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών ή αγωγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

10. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Ε.

11. Μέσα σε δέκα (10) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδίδονται όλες οι προβλεπόμενες από αυτόν κανονιστικές πράξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και για την πρόσληψη, μετάταξη ή απόσπαση του προσωπικού του.

Ο χρόνος έναρξης της ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε.. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση των παραπάνω κανονιστικών πράξεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ημερομηνία ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., κάθε αρμοδιότητα που εμπίπτει στις κατά το άρθρο 9 του παρόντος αρμοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται, κατά την κείμενη νομοθεσία, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από άλλα όργανα του Δημοσίου ή άλλων αναθετουσών αρχών, ανήκει στην Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται αποκλειστικά από αυτήν.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ορίζονται από αυτόν. Καταργείται επίσης κάθε ειδική επιτροπή ή όργανο, μονομελές ή συλλογικό, του Δημοσίου που ασκούν αποκλειστικώς αρμοδιότητες, οι οποίες κατά τον παρόντα νόμο εμπίπτουν στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε.

 • Άρθρο 90 § 7: «Οι διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 54, καθώς και 1 και 2 του άρθρου 55 του παρόντος εφαρμόζονται και στις εκτελούμενες , κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συμβάσεις έργου.»
  ΣΧΟΛΙΑ:
  α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 αφορά την απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου εάν δεν υποβάλει σχετικό αίτημα εντός δύο μηνών μετά την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής και στις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις έργων, χωρίς ειδικότερες διευκρινίσεις, θα προκαλέσει αναδρομική απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου. Πέραν της πρόδηλης αντισυνταγματικότητάς της, μία τέτοια ρύθμιση είναι κατάφωρα άδικη για τον ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεση τροποποίησή της.
  β) Επίσης, η παροχή δυνατότητας σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστροφικών λογαριασμών σε ήδη εκτελούμενα έργα ανατρέπει παγιωμένες συμβατικώς έννομες καταστάσεις και διαταράσσει την ασφάλεια δικαίου της εκτελούμενης σύμβασης. Επιπροσθέτως, τίθεται και ζήτημα συνταγματικότητας της διάταξης, διότι με αυτήν παρέχεται εμμέσως η δυνατότητα στη διοίκηση να καταργεί τελεσίδικες ή και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί επί ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριμένων λογαριασμών.
  γ) Τέλος, τι σημαίνει ο όρος «εκτελούμενη σύμβαση»; Σύμβαση όπου δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών, όπου δεν έχει γίνει προσωρινή ή οριστική παραλαβή ή κάτι άλλο; Απαιτείται διευκρίνιση.

  Πρέπει να εισαχθεί μεταβατική ρύθμιση που να ορίζει ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 64 του νομοσχεδίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διαχρονικώς ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος ως προς όλες τις διαφορές από δημόσια έργα, είτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών είτε των διοικητικών δικαστηρίων.

 • Αποποινικοποίηση της αρμοδιότητας της συντήρησης
  Το εντελώς παράδοξο και απαράδεκτο είναι ότι η έλλειψη χρηματοδότησης για τη συντήρηση συνοδεύτηκε με δρακόντειες ρυθμίσεις σε ότι αφορά τις ευθύνες όσων υπαλλήλων είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Ν. 3481/2006 και ειδικότερα οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 περιγράφουν απαιτήσεις και ευθύνες για τη συντήρηση των οδών. Ειδικότερα, στη παράγραφο 6, αναφέρονται οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπαλλήλων για τη συντήρηση των οδών, η μη τήρηση των οποίων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
  Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου έχει δείξει ότι στην καλύτερη περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι εποπτεύουν και εντοπίζουν τα προβλήματα, αλλά για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων προβλημάτων υπάρχει συνήθως έλλειψη πιστώσεων και κατά συνέπεια αδυναμία παρέμβασης και αντιμετώπισης αυτών.
  Η έλλειψη πιστώσεων είναι το σύνηθες φαινόμενο με αποτέλεσμα την αδυναμία παρέμβασης από τους αρμόδιους, με συνέπεια όταν συμβαίνει ένα οδικό ατύχημα να εγκαλούνται άδικα στα ανακριτικά και δικαστικά γραφεία και να καταλήγουν κατηγορούμενοι σε δίκες.
  Το φαινόμενο των άδικων αυτών διώξεων έχει πάρει διαστάσεις «πανδημίας» και οι υπάλληλοι αναγκάζονται, χωρίς να ευθύνονται, να υφίστανται ταλαιπωρίες με την συνεπαγόμενη ψυχική οδύνη και την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση κινδυνεύοντας κάθε φορά να καταδικαστούν.
  Για το λόγο αυτό, πρέπει να καταργηθούν οι παράγραφοι 5 και 6του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 και να σταματήσει η άδικη ταλαιπωρία των υπαλλήλων. Στο άρθρο 90 να προστεθεί αντίστοιχη παράγραφος για τη κατάργηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:52 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 92 του ν. 3669/08.
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του ν. 3669/08 να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο:
  «Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.»
  Όπως οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα κλπ. δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο Μ.Ε.Ε.Π.. το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:34 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 90 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις.
  Στην παράγραφο 12 πρώτο εδάφιο να διορθωθεί ο αριθμός 9 ( το άρθρο 9) με το 79 που είναι το σωστό, ως εξής:
  12. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ημερομηνία ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., κάθε αρμοδιότητα που εμπίπτει στις κατά το άρθρο 79 του παρόντος αρμοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται, κατά την κείμενη νομοθεσία, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από άλλα όργανα του Δημοσίου ή άλλων αναθετουσών αρχών, ανήκει στην Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται αποκλειστικά από αυτήν.

  Με την παράγραφο 12 ενώ καταργούνται όλα τα συλλογικά όργανα, σε καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις για την ΑΕΜΕ δεν διασφαλίζεται ότι αυτή θα ασκεί τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, αντικαθιστώντας διάφορα συλλογικά όργανα, με την ίδια συλλογικότητα και διαφάνεια (λόγω συμμετοχής εκπροσώπων φορέων κλπ) που ασκούνται αυτές μέχρι σήμερα.