Άρθρο 88

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να καλύπτονται κενές θέσεις στα οργανογράμματα δημοσίων επιχειρήσεων, κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με απόσπαση υπαλλήλων του υπουργείου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή προσωρινή διάθεση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας και συμφωνίας. Στην απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να ορίζεται η απολογιστική, ανά μήνα, καταβολή από το φορέα υποδοχής στο φορέα προέλευσης των αποδοχών και των ασφαλιστικών ή λοιπών εισφορών των αποσπασμένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων καθορίζουν, κατά κλάδο και ειδικότητα, τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων και οι αποφάσεις τους εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος καθορίζει και τη διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των επιχειρήσεων ή των νομικών προσώπων, υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εργάζονται, καθορίζοντας και το φορέα, στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις προς πλήρωση θέσεις ή οι αιτήσεις δεν επαρκούν για να τις καλύψουν, αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για υπαλλήλους του Υπουργείου του ή το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ή του νομικού προσώπου στις λοιπές περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των προσόντων και του χρόνου απασχόλησης των αιτούντων. Το αποσπώμενο προσωπικό λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που του καταβάλλονταν από το φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές του δεν υπολείπονται των αντιστοίχων του φορέα υποδοχής.

3. Η διάρκεια της απόσπασης ή προσωρινής διάθεσης είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί ισόχρονα για δύο ακόμη φορές. Μετά τη λήξη της, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία του στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα προέλευσης για όλες τις νόμιμες συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία.

4. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2α του ν. 2430/1996, 21 παρ. 2 του ν. 3212/2003 και 5 παρ. 3 του ν. 2229/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, βαρύνουν εφεξής τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 • 3 Μαρτίου 2011, 15:39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ

  4. Στο Άρθρο 88 του Σχεδίου Νόμου προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου 13, κατά την οποία «Στο άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 προστίθεται νέα κατηγορία εξειδικευμένων επιχειρήσεων υπό στοιχείο (θ) στερέωσης και αποκατάστασης – αναστήλωσης διατηρητέων ιστορικών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. Οι λεπτομέρειες εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφερόμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών κ.λ.π. Μηχανικών διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και μελών του ΤΕΕ της κατηγορίας αυτής στο Μ.Ε.Κ. και αντίστοιχα των ενδιαφερόμενων Ειδικευμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής στο Μ.Ε.Ε.Π. κ.λ.π. σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  Οι λόγοι για την πρότασή μας αυτή είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και επιπλέον οι εξής:
  α) Η έλλειψη θεσμοθέτησης Ειδικευμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Αναστήλωσης Μνημείων στην Ελλάδα, σε σχέση με τα συμβαίνοντα σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, στερεί την δυνατότητα συνεχούς απασχόλησης των ενδιαφερόμενων, με το ειδικό αυτό αντικείμενο εργασιών, με αποτέλεσμα την αδυναμία διατήρησης των θέσεων εργασίας του, ούτως ή άλλως,

  ελάχιστου έμπειρου τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και πρακτικής εκπαίδευσης νέων, στο αντικείμενο των αναστηλώσεων, ως και ανανέωσης του απαιτούμενου δαπανηρού μηχανικού εξοπλισμού (π.χ συγκρότημα ενεμάτων σταθερής σύνθεσης κ.λ.π.).
  β) Η έλλειψη αυτή έχει επίσης ως αποτέλεσμα και την αδυναμία εγγραφής των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Αναστήλωσης Μνημείων, που, ως συμβεβλημένη με την UNESCO και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, αναλαμβάνει εργασίες και σε τρίτες χώρες (π.χ. Αίγυπτο, Συρία, Ιορδανία, Ινδία κ.λ.π.) από τις οποίες η χώρα μας, παρά τις καλές ιστορικές της σχέσεις, λάμπει δια της απουσίας της με ζημία της Εθνικής Οικονομίας.

 • Δεν είναι δυνατόν, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να αποσπά ή να διαθέτει προσωρινά υπαλλήλους του Υπουργείου και των Ν.Π.Ι.Δ. ή των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον ίδιο, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας .
  Οι όποιες αποσπάσεις ή διαθέσεις πρέπει να γίνονται μόνο με εθελοντική προσφορά και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα και τις σχετικές διατάξεις περί αποσπάσεων – διαθέσεων.