Άρθρο 7

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών με συμφωνία-πλαίσιο εφαρμόζεται, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επιμέρους μελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθοριστούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών.

2. Για την ανάθεση των συμφωνιών-πλαίσιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η συμφωνία-πλαίσιο συνάπτεται με έναν ανάδοχο μελέτης ή υπηρεσίας, ο οποίος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, μπορεί να καλύπτει μία κατηγορία μελέτης του άρθρου 2 ή περισσότερες, σε σύμπραξη ή κοινοπραξία και διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. «Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

3. Στην προκήρυξη συμφωνίας – πλαισίου ορίζεται ως προεκτιμώμενη αμοιβή το μέγιστο δυνατό οικονομικό αντικείμενο όλων των επί μέρους συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν μέσα στη χρονική περίοδο ισχύος της. Εφόσον η αμοιβή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ κατά περίπτωση, περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙ και V αντίστοιχα του Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη διαδικασία καλούνται να λάβουν μέρος όλες οι τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας μελετών του άρθρου 2 μεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος προεκτιμώμενης αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα Αρχή και το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών – πλαισίων που συ­νάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για μελέτες και υπηρεσίες, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκει­νται οι συμφωνίες – πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του φακέλου έργου ή έργων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εφόσον η προσφυγή σε αυτές δεν γίνεται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε συμφωνίας πλαισίου με αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων 700.000 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. Το όριο αυτό αναθεωρείται κατ΄ έτος με το συντελεστή που καθορίζεται κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 4.»

2. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 3316/2005 καταργούνται.

3. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3316/2005 αναριθμούνται σε παρ. 5 και 6. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Η ανάθεση της συμφωνίας – πλαισίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών διαπίστωσης της καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7, και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Προϊσταμένη Αρχή κοινοποιεί την κατακυρωτική απόφαση στον επιλεγέντα ανάδοχο με πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 7
  Για να είναι ευέλικτο και πλήρως αξιοποιήσιμο εργαλείο οι συμφωνίες πλαίσιο, πρέπει να είναι ελεύθερες οι αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς και ύψος προεκτιμώμενης αμοιβής.

  Μπορεί να προστεθεί στο τέλος της 1ης παραγράφου η φράση :
  “Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται από γεωγραφικούς όρους και το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Είναι δυνατόν να προκηρύσσονται και να συνάπτονται συμφωνίες πλαίσιο με περισσότερους του ενός αναδόχους για διαφορετικές τάξεις πτυχίου.

 • 2 Μαρτίου 2011, 15:50 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Κατάργηση του άρθρου για τις συμβάσεις πλαίσιο, που δίνουν τη δυνατότητα μόνο σε εταιρείες Ε’ τάξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 • 1 Μαρτίου 2011, 11:14 | DHMHTRA

  Προτείνουμε η πρόταση 3 της παρ.3 να γίνει:

  Στη διαδικασία καλείται να λάβει μέρος η τάξη πτυχίου κάθε κατηγορίας μελετών του άρθρου 2 που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος της προεκτιμώμενης αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα Αρχή. Μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου δύναναι να λάβουν μέρος και πτυχία μεγαλύτερης τάξης από τα καθοριζόμενα ως άνω.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:00 | αργυρης πλεσιας

  Η εισαγωγή ως κριτηρίου αναθεσης αυτού της χαμηλότερης τιμής πρέπει να αποφευχθεί. Τα μειονεκτήματα του κριτηρίου έχουν αναλυθεί σε παρεμβάσεις προηγουμένων άρθρων. Ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας, όπως οι συμβάσεις πλαίσιο με διάρκεια έως 4 χρόνια, δεσμεύεται η ΑΑ πολλαπλώς.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ εδαφιων 5 και 6 του ΑΡΘΡΟΥ 8 του ν.3316 με τις προσαρμογές ως εξης:

  5. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει
  α) Οργανόγραμμα της ομάδας μελέτης ή της ομάδας παροχής των υπηρεσιών και του συντονιστή της, με κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της, στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε εκπονηθείσες μελέτες ή παρασχεθείσες υπηρεσίες αντίστοιχα και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.
  β) Πρόταση μεθοδολογίας που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης ή υπηρεσίας, με προσέγγιση του αντικειμένου που περιλαμβάνει η συμφωνία -πλαίσιο και τις διαδικασίες παραγωγής της μελέτης.

  Η υπαρξη δικλείδων ασφαλείας για την ορθολογική χρήση του επιλεχθέντος μελετητικού δυναμικού προέβλεπε την ολοκλήρωση ενός τμηματος της ανατεθείσας σύμβασης πριν την ανάθεση της επόμενης σύμβασης. Ειχαν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ΑΑ προχωρούσαν στην ανάθεση νέας σύμβασης υποστηρικτικών μελετών ενώ υπήρχε ανάδοχος μελετητής για ιδιο αντικείμενο. Αυτό γινόταν διότι οι ΑΑ δεν επιθυμούσαν την συνεργασία με τον υφιστάμενο ανάδοχο. Προτείνεται η εισαγωγή της διάταξης που υπήρχε στον ν.3316
  «Δεν επιτρέπεται η σύναψη επί μέρους σύμβασης αξίας μεγαλύτερης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συμβατικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο, ούτε η σύναψη νέας επί μέρους σύμβασης εάν δεν έχει εκτελεσθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των συμβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί βάσει αυτής.»

  6. Η ανάθεση των συμφωνιών – πλαίσιο γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάδειξη της προσφοράς αυτής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:
  α) Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης ή της ομάδας παρόχου υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τη σύνθεση της και τα στοιχεία αυτής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών και των αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργατών του υποψηφίου, η διαπιστωμένη ικανότητα του συντονιστή της ομάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων και το, πέραν του βασικού όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, διατιθέμενο για την εκτέλεση της σύμβασης πρόσθετο στελεχικό δυναμικό του, καθώς και η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας του.
  β) Η οικονομική προσφορά.

  Η βαρύτητα των δύο κριτηρίων επί της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ορίζεται σε πενήντα τοις εκατό (50%) για κάθε κριτηριο.
  Με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται μετά γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 7 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογείται η οικονομική προσφορά.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  «1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών με συμφωνία-πλαίσιο εφαρμόζεται, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επιμέρους μελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθοριστούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών.
  3. Στην προκήρυξη συμφωνίας – πλαισίου ορίζεται ως προεκτιμώμενη αμοιβή το μέγιστο δυνατό οικονομικό αντικείμενο όλων των επί μέρους συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν μέσα στη χρονική περίοδο ισχύος της.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΖΗΤΗΜΑ:
  Η φράση ‘ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών» εννοεί τις ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου (μοναδιαίες διαστάσεις ή μονάδες χρόνου, κατά την παρ.29 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου αυτού); Να γίνει σαφές.
  Εάν για μια Συμφωνία-Πλαίσο δεν μπορούν να καθοριστούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, πώς θα προκύψει η προεκτιμώμενη αμοιβή που ζητείται από το άρθρο 3; Να διευκρινιστεί, σε σχέση και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ.3.δ του ιδίου νομοσχεδίου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2011, 11:56 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Στο άρθρο 8 του Ν 3316/05 προβλέπεται η διαδικασία ανάθεσης από μια αναθέτουσα Αρχή σε ένα ανάδοχο – μελετητή υποστηρικτικών μελετών με χρονική διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα σύναψης επιμέρους αναθέσεων μέσω ξεχωριστών συμφωνητικών κατά την διάρκεια της τριετίας και ανάλογα με τις σχετικές ανάγκες της αναθέτουσας Αρχής. Το μέγιστο ύψος των συμβάσεων πλαίσιο κατ’ έτος δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων για εκπόνηση μελετών και συνολικά τα 600.000€.
  Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσαυξάνεται η χρονική διάρκεια των συμφωνιών πλαίσιο από τρία έτη στα τέσσερα, το μέγιστο ύψος των συμβάσεων πλαίσιο κατ’ έτος δεν πρέπει να ξεπερνά πλέον το 20% από το 15% των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων για εκπόνηση μελετών και συνολικά πλέον τα 700.000€ από τα 600.000€.
  Προκειμένου πραγματικά να βοηθηθούν οι αναθέτουσες αρχές να ανταποκριθούν γρηγορότερα στις απαιτήσεις σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και στην αύξηση των δεικτών απορροφητικότητας προτείνεται η διεύρυνση του άρθρου 8 – συμφωνίες πλαίσιο, όπου να προβλέπεται η δυνατότητα πολλές αναθέτουσες αρχές να συμβάλλονται – με μια και μόνη διαδικασία – στην ανάθεση, για τέσσερα χρόνια (ή για το χρονικό διάστημα της αντίστοιχης θητείας), σε πολλούς μελετητές (όλων των κατηγοριών) για την εκπόνηση των μελετών έργων που ακόμη δεν είναι γνωστά επ’ ακριβώς.
  Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι η προτεινόμενη διεύρυνση βρίσκεται εντός των ορίων των ευρωπαϊκών οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και περιλαμβάνονταν στις πρώτες εκδόσεις του σχεδίου του Ν3316/05.
  Επισημαίνεται ότι στις σχετικές προβλέψεις του νέου άρθρου 8 θα πρέπει να προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ των αναθετουσών αρχών ώστε να προβαίνουν στην κοινή προκήρυξη (όπως πχ κοινά αναπτυξιακά ζητήματα) και η διαδικασία υπογραφής των επιμέρους συμφωνητικών με τους αναδόχους (πχ κυκλική εναλλαγή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)