Άρθρο 61

1. Μετά το τέλος του στοιχείου α. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου, διαφορετικά αποσβήνεται».

2. Μετά το τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου ή διμήνου, διαφορετικά αποσβήνεται».

3. Μετά το τέλος του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το οριακό σημείο, διαφορετικά αποσβήνεται».

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι λέξεις «τα τρία τέταρτα (3/4)» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το ένα δεύτερο (1/2)».

5. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι λέξεις «ένα τέταρτο (1/4)» αντικαθίσταται με τις λέξεις «ένα δεύτερο (1/2)».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την υποκατάσταση προτείνεται υποχρεωτικά ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενος, στο διαγωνισμό κατά τον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, εκτός αν αρνηθεί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτο διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρότασης, οπότε προτείνεται ο επόμενος κατά σειρά με την ίδια διαδικασία και ούτω καθεξής. Η υποκατάσταση εγκρίνεται αν διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη ως υποκατάστατη εργοληπτική επιχείρηση παρέχει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά εχέγγυα για την κατασκευή του έργου. Ο νέος ανάδοχος (υποκατάστατος) αναλαμβάνει τη συνέχιση του έργου με τους όρους της αρχικής σύμβασης και την οικονομική προσφορά του αρχικού αναδόχου. Με την απόφαση έγκρισης μπορεί να γίνουν μικρής έκτασης αναγκαίες αναπροσαρμογές της σύμβασης.

Εφόσον ο κύριος του έργου διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.»

 • ΑΡΘΡ. 61 – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

  Με τις παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 61 γίνονται οι ακόλουθες προσθήκες:

  1. Μετά το τέλος του στοιχείου α. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
  «Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου, διαφορετικά αποσβήνεται».
  2. Μετά το τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο όπως παρακάτω:
  «Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου ή διμήνου, διαφορετικά αποσβήνεται».
  3. Μετά το τέλος του στοιχείου γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3669/2008 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
  «Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το οριακό σημείο, διαφορετικά αποσβήνεται».

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Ανεπίτρεπτη η θέσπιση τόσο στενών χρονικά προθεσμιών για την άσκηση δικαιωμάτων του αναδόχου, ιδίως αν αυτό αντιπαραβληθεί προς την τάση να αυξηθούν οι προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργήσουν οι υπηρεσίες του κυρίου του έργου, χωρίς μάλιστα δυσμενείς έννομες συνέπειες για τη διοίκηση εφόσον δεν τηρηθούν. Δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά ο ανάδοχος να τίθεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη ασφυκτικών αποσβεστικών των δικαιωμάτων του προθεσμιών και από την άλλη η υπηρεσία να απολαμβάνει την πολυτέλεια μακρότατων προθεσμιών, τις οποίες μπορεί να τις παραβιάζει χωρίς καμία δυσμενή έννομη συνέπεια. Ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης, η απόφαση δεν είναι απλή για τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συνεκτιμήσει σωρεία δεδομένων. Κατά κανόνα, μία τέτοια απόφαση είναι στρατηγικής σημασίας. Δεν είναι δυνατόν, συνεπώς, να του τίθεται ο βρόχος μια τόσο ασφυκτικής χρονικά αποσβεστικής προθεσμίας για να λάβει μία πολυσύνθετη και δύσκολη απόφαση, όπως είναι η διάλυση της εργολαβίας.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:35 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Σχετικά με την μείωση του ποσοστού από ¾ σε ½, σύμφωνα με το οποίο ο φορέας κατασκευής διαλύει τη σύμβαση αναποζημίωτα για τον ανάδοχο (στοιχείο γ΄ παρ.1 άρθρο 64 του ν 3669/2008), αποτελεί δυσμενέστατη αλλαγή για τον ανάδοχο, γιατί με τη πρακτική που επικρατεί στην παραγωγή των έργων, μπορεί ο φορέας εύκολα να μεθοδεύσει τη διάλυση του έργου, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, εμπόδια από την αρχαιολογία ή ανωριμότητας του έργου, χρονικά αναλόγως πως τον εξυπηρετεί.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:36 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Θετική η βελτίωση στο άρθρο 62 του ν 3669/2008, για τη προθεσμία που δίδεται στον ανάδοχο για διάλυση της σύμβασης, εφόσον πληρωθεί μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 62 παρ.2 α,β,γ, που από δέκα μέρες έγινε 30.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:24 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Παραμένει η ασάφεια στο άρθρο 62 παρ. 4 του ν 3669/2008, σχετικά με το αν δεν απαντήσει η Δ/νουσα υπηρεσία στο 10ήμερο, επί της ειδικής δήλωσης διακοπής, αν τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη ή αποδοχή της ειδικής δήλωσης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 13:11 | Ι. Δ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ

  Για λόγους στήριξης και επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνω:
  α) Να αυξηθεί το ποσοστό της εγκεκριμμένης υπεργολαβίας στο 70%.
  β) Για τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες το ελάχιστο ποσοστό του αναδόχου να μειωθεί στο30%.

  Πρόταση 1:
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.β του άρθρου 68 του ν. 3669/2008 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)του ποσού της σύμβασής του με τον κύριο του έργου η τον φορέα κατασκευής, αφου ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί».

  Πρόταση 2:
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του ν. 3669/2008 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «2. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»