Άρθρο 25

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών ή παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονται στο βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης, καταρτίζεται συγκριτικός πίνακας κατά την παράγραφο 5 και συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) συντάσσεται με τις τιμές μονάδας του κανονισμού της παραγράφου 7 του άρθρου 4 για την κατηγορία μελέτης στην οποία οι μελέτες ή υπηρεσίες εντάσσονται, πολλαπλασιαζόμενες με την τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου στην κατηγορία αυτή, η οποία προκύπτει κατά την παρ. 5 του άρθρου 7. Εφόσον οι συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες για τις οποίες υποβλήθηκε προσφορά, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται με βάση τις τιμές του κανονισμού, επί την τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου στο σύνολο της σύμβασης. Για τον κανονισμό της τιμής των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).»