Άρθρο 63

Μετά το τέλος του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 75Α ως εξής:

«Άρθρο 75Α

Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Υπό την επιφύλαξη τυχόν μικρότερων προθεσμιών που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, τα εκ της συμβάσεως εν γένει δικαιώματα του αναδόχου αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, δια σχετικής αιτήσεως του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας».

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:10 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Με τις γραφειοκρατικές και λοιπές μεθοδεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων που αγγίζουν και ξεπερνούν το όριο της διαπλοκής δεν είναι δυνατόν να αποσβένονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα προβληματικών έργων αυτό κρίνεται εγκληματικό και άκρως επικίνδυνο.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:22 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Βελτιώθηκε το άρθρο 75Α του ν 3669/2008, για την απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου από δεκαήμερη που είχε οριστεί (πολύ σύντομη όπως είχαμε επισημάνει), με το πρώτο σχέδιο νόμου, σε δίμηνη αν και πάλι αφίσταται από τις προθεσμίες του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που στις αυστηρές των περιπτώσεων είναι εξάμηνα.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 63
  – Δε γίνεται αναφορά στο Μητρώο Έργου κατά την οριστική παραλαβή του έργου.
  Έτσι, πριν την προσθήκη του Άρθρου 75Α, προτείνεται να προστεθεί νέο σημείο με αναφορά στην παράγραφο 8 του Άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 ως εξής:
  «Η παράγραφος 8 του Άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  8. Απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση κι επικαιροποίηση του Φακέλου Έργου είναι το Μητρώο Έργου, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) στην τελευταία επικαιροποιημένη ή αναθεωρημένη του μορφή.»