Άρθρο 51

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12Α του παρόντος, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του υπογράφοντος οργάνου της επίβλεψης».

3. Στο άρθρο 47 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100, ούτε ανώτερη των 500 ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. Εφόσον, παρά την επιβολή ρήτρας ο ανάδοχος παραλείπει την τήρηση, το ημερολόγιο τηρείται από τον επιβλέποντα του έργου».

 • ΑΡΘΡ. 51 § 1 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Υπό την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12Α του παρόντος, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου».

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της 15νθήμερης προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που προβλέπεται στον ν.3669/2008 έχουν αναδειχθεί σημαντικά προβλήματα, τα οποία οφείλονται σε αντικειμενικές δυσκολίες των υπηρεσιών να παραδώσουν στους αναδόχους εκείνα τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη ενός ορθού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. Το αποτέλεσμα είναι εις βάρος του έργου, αφού συχνά ανατρέπεται ο αρχικός, αναγκαστικά ελλιπής, χρονικός προγραμματισμός των τμηματικών προθεσμιών, αλλά και εις βάρος των ροών χρηματοδότησης του έργου.
   Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του προτεινόμενου νομοσχεδίου για έργα προϋπολογισμού άνω των 1,5 εκ. € :
  «1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Υπό την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12Α του παρόντος, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου»».

 • 3 Μαρτίου 2011, 09:45 | Παπαβασιλειου Λαζαρος Γενικος Διευθυντης Προγραμματισμου και Αναπτυξης του Δ. Π. Θρακης Πολιτικος Μηχανικος

  Αρθρο 51 [αρθρο 46 του Ν3669/08]
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Ο έλεγχος του χρόνου είναι πολύ σημαντικό θέμα επειδή από την ολοκλήρωση και
  λειτουργία του έργου αρχίζει το όφελος για τον επενδυτή (Δημόσιο). Επίσης από την
  διάρκεια του έργου εξαρτάται, εν μέρει, το κόστος του αλλά και ο αξιόπιστος προσδι-
  ορισμός της προόδου κύρια κατά την φάση της κατασκευής. Τέλος κάθε έργο μπορεί
  να ακολουθείται από άλλα που εμποδίζονται να ξεκινήσουν χωρίς την ολοκλήρωση
  (μερική η ολική) του πρώτου.
  Συνεπώς το θέμα του χρονοδιαγράμματος πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη
  ανάλυση από το υπό διαβούλευση κείμενο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Για όλα τα έργα προυπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ(1.000.000) το
  χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται με μορφή δικτύου. Κάθε μήνα ο ανάδοχος ενημε-
  ρώνει το χρονοδιάγραμμα και σε κοινή συνάντηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
  εξετάζεται η πρόοδος του έργου, προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθωτικές ε-
  νέργειες ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του (πέρας έργου κ.λ.π.).Στην σχετική
  έκθεση πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η διάρκεια κάθε δραστηριότητας από
  τους διατιθέμενους πόρους (ανθρώπους, μηχανικό εξοπλισμό, υλικά κ.λ.π.),τα πα-
  ραπάνω στοιχεία σχετικά με τους πόρους χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήρι-
  ξη της αξιοπιστίας του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος και για κανένα άλλο λόγο.
  Ομοίως να αιτιολογούνται οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και να μην αλλά-
  ζουν χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας σε επόμενες υποβολές.
  Καμιά παράταση των προθεσμιών(τμηματικών ή ολικών) δεν εγκρίνεται αν δεν
  προκύπτει από το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και την κάθε φορά ισχύου-
  σα κρίσιμη διαδρομή. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ένα
  ρεαλιστικό και «εύρωστο» πρόγραμμα, άλλως επιστρέφεται αμελητί.
  Ειδικά για έργα άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) ο χρόνος έγκρισης
  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται σε 20 ημέρες, όπως επίσης ο ανάδοχος
  είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται μέσα σε δύο μέρες, από τότε που θα ειδοποιη-
  θεί (με έγγραφο, Φαξ, κ.λ.π.), στην Υπηρεσία και να δίνει πλήρεις εξηγήσεις σε σχετι
  κές ερωτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα που υπέβαλλε.
  Τέλος σε έργα άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) η Ειδική Συγγραφή
  Υποχρεώσεων μπορεί να ορίζει επιπλέον όρους σχετικά με όλα τα παραπάνω.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:34 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  παρ. 3 Τα μέτρα που έχουν τιμωρητικά εισπρακτικό χαρακτήρα κρίνονται κατ΄ ελάχιστον απαράδεκτα και ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλής συνεργασίας που ευαγγελίζεται το υπό έγκριση νομοσχέδιο.