Άρθρο 2

1. Η παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως :

«2. Οι μελέτες, ανάλογα με το αντικείμενό τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.

(2) Πολεοδομικές μελέτες και μελέτες αστικής ανάπλασης

(3) Οικονομικές μελέτες.

(4) Κοινωνικές μελέτες.

(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων.

(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης μνημείων, και διατηρητέων κτηρίων, καθώς και αξιόλογων κτηρίων παραδοσιακών οικισμών.

(8) Στατικές μελέτες κτιριακών έργων.

(9) Στατικές μελέτες τεχνικών έργων.

(10) Μηχανολογικές μελέτες.

(11) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.

(12) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και έργων υποδομής αερολιμένων).

(13) Κυκλοφοριακές μελέτες.

(14) Μελέτες λιμενικών έργων.

(15) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

(16) Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων και φραγμάτων.

(17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.

(18) Μελέτες ενεργειακών έργων (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων μορφών ενέργειας).

(19) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).

(20) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές και τοπογραφικές) και κτηματογραφικές μελέτες.

(21) Χημικές μελέτες και έρευνες.

(22) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.

(23) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.

(24) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.

(25) Γεωτεχνικές μελέτες.

(26) Γεωτεχνικές έρευνες.

(27) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.

(28) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

(29) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης δασικών χαρτών).

(30) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

(31) Αλιευτικές μελέτες.

(32) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραμμάτων και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

(33) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής.

(34) Μελέτες ηλεκτρονικών δικτύων.

(35) Ενεργειακές μελέτες κτιριακών έργων

(36) Γενική κατηγορία κτιριακών έργων.

(37) Γενική κατηγορία συγκοινωνιακών έργων.

(38) Γενική κατηγορία λιμενικών έργων.

(39) Γενική κατηγορία υδραυλικών έργων.

2. Στο άρθρο 2 του ν. 3316/2005 προστίθεται παρ. 3 ως :

«3. Στις ειδικές κατηγορίες «(40) Υπηρεσίες διοίκησης τεχνικών έργων» και «(41) Υπηρεσίες επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων», εγγράφονται και κατατάσσονται επιστημονικές ειδικότητες που προσιδιάζουν στην μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Με το Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 8 του άρθρου 39 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφερομένων στην κατηγορία αυτή.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται ως :

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή κοινές αποφάσεις του ως άνω Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με το αντικείμενο της κατηγορίας μελέτης, προσδιορίζεται, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ή άλλου καθ΄ ύλην αρμόδιου Επιμελητηρίου, το αντικείμενο κάθε κατηγορίας και η αντιστοιχία του με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο μητρώο του άρθρου 39. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από γνώμη των ως άνω επιμελητηρίων και της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), διαιρούνται ή ενοποιούνται οι παραπάνω κατηγορίες και προστίθενται νέες και ρυθμίζονται τα ζητήματα που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στις εκκρεμείς συμβάσεις. Οι γνωμοδοτήσεις των Επιμελητηρίων παρέχονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος των αρμοδίων υπουργών, άλλως η απόφαση εκδίδεται νομίμως και χωρίς αυτές.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 5.

5. Στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως :

«6. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αναθέτουσας αρχής εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσίας, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του και άνευ ουδενός ανταλλάγματος εκ μέρους του Δημοσίου ή της άλλης αναθέτουσας αρχής αντίστοιχα, με σκοπό την υλοποίησή της ή την κατ΄άλλο τρόπο χρήση της. Με την εγκριτική απόφαση ορίζονται οι όροι με τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθεί η υπηρεσία και θα γίνει η επίβλεψη και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής. Με απόφαση των ως άνω οργάνων είναι δυνατή επίσης και η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης από το δημόσιο ή άλλη αναθέτουσα αρχή, εφόσον δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης »

 • 3 Μαρτίου 2011, 23:35 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Άρθρο 2, παρ.3 του σχεδίου νόμου
  Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα Επιμελητήρια-ΝΠΔΔ δεν καλύπτουν όλους τους, έχοντες το δικαίωμα, της εκπόνησης μελετών,(Ενδεικτικά αναφέρονται: πτυχιούχοι μηχανικοί Βιομηχανικού Σχεδιασμού , πτυχ. Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕΙ κ.λ.π/ΠΔ 180 ΦΕΚ 244/1-12-2008) θα πρέπει να προβλεφθούν στην ως άνω παράγραφο και οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί –επιστημονικοί Φορείς –ΝΠΙΔ των πτυχιούχων ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα γνωμοδότησης προκειμένου να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων ειδικά για τη αντιστοιχία του γνωστικού αντικείμενου των μελετητών.
  Σε διαφορετική περίπτωση θα παρθούν αποφάσεις για τις κατηγορίες μελετών οι οποίες θα αφορούν και τους πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη, η άποψη τους .
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 2 να τροποποιηθεί ως εξής :
  Άρθρο 2
  3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται ως :
  «4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και /ικτύων ή κοινές αποφάσεις του ως άνω Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με το αντικείμενο της κατηγορίας μελέτης, προσδιορίζεται, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογικής εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)ή άλλου καθ΄ ύλην αρμόδιου Επιμελητηρίου, το αντικείμενο κάθε κατηγορίας και η αντιστοιχία του με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο μητρώο του άρθρου 39. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από γνώμη των ως άνω επιμελητηρίων και της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), διαιρούνται ή ενοποιούνται οι παραπάνω κατηγορίες και προστίθενται νέες και ρυθμίζονται τα ζητήματα που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στις εκκρεμείς συμβάσεις. Οι γνωμοδοτήσεις των Επιμελητηρίων παρέχονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος των αρμοδίων υπουργών, άλλως η απόφαση εκδίδεται νομίμως και χωρίς αυτές.»

  Αντιστοίχως όπου στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η γνώμη επιμελητηρίων για θέματα που επηρεάζουν και πτυχιούχους τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, μη μέλη τους, θα πρέπει να προβλέπεται και αντίστοιχα η γνώμη των οικείων επαγγελματικών-επιστημονικων τους φορέων, ήτοι της ΕΕΤΕΜ για μηχανικούς, της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ για πτυχιούχους Γεωπόνους και Δασοπόνους, του ΣΥΠΕΛΕ για χρηματο-οικονομικά- λογιστικά επαγγέλματα, τεχνολογικού τομέα.

 • Η κατηγορία «(11) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» αφορά μια τεράστια επιστημονική και επαγγελματική περιοχή, και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και ασάφειες κατά την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Θα ήταν σωστότερο να διαχωριστεί σε δύο ανεξάρτητες κατηγορίες, μία για Ηλεκτρολογικές και μία για Ηλεκτρονικές μελέτες. Για ποιο λόγο εξάλλου να είναι ενωμένες δύο τόσο μεγάλες επιστημονικές περιοχές ενώ για άλλες περιοχές να υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση και διαχωρισμός των κατηγοριών;

  Η κατηγορία «(34) Μελέτες ηλεκτρονικών δικτύων» αφορά τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία δεν περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέρη αλλά και άλλα στοιχεία (λογισμικό, κτιριακές εγκαταστάσεις, διασφάλιση δημόσιας υγείας, κλπ.). Θα ήταν σωστότερο να μετονομαστεί σε «Μελέτες τηλεπικοινωνιακών δικτύων».

 • Με την διάταξη της παρ. 5 του Άρθρου 2 θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους ιδιώτη με σκοπό την δωρεά στο δημόσιο ή και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Η διάταξη αυτή μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για την καταστρατήγηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και υπόκεινται στις διατάξεις της κοινοτικής έννομης τάξης (όπως κατάτμηση μελετών και εκπόνηση εν μέρει δωρεάν και εν μέρει με την εφαρμογή της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ανάθεσης, αλλοίωση της καλούμενης τάξης πτυχίου, κλπ).
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθορισθούν περιοριστικά οι περιπτώσεις και να τεθούν συγκεκριμένοι όροι, για να είναι δυνατή η έγκριση εκπόνησης δωρεάν μελετών, όπως πχ. ανώτατα όρια προϋπολογισμού των δωρεάν μελετών, έλεγχος των προσόντων των ιδιωτών βάσει των κριτηρίων των άρθρων 15 & 17 του νόμου κ.λ.π., στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται, να ελέγχονται και να αιτιολογούνται στην εγκριτική απόφαση, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 2
  Τα μελετητικά γραφεία, στα τριάντα και πλέον χρόνια από την κατηγοριοποίηση που ισχύει σήμερα, έχουν αποκτήσει μία δομή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας για εκπόνηση μελετών. Οι ανάγκες αυτές έχουν οδηγήσει στη δημιουργία γραφείων τα οποία καλύπτουν από τμήμα μίας κατηγορίας μελέτης έως περισσότερες από δύο ακόμα και σχεδόν όλες τις κατηγορίες μελετών. Έτσι το δημόσιο δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία ανεύρεσης οποιουδήποτε μελετητικού αντικειμένου σχήμα απαιτηθεί.

  Οποιαδήποτε επέμβαση και μεταβολή των σημερινών κατηγοριών μελετών προϋποθέτει την καταγραφή ουσιαστικών αναγκών που δεν καλύπτονται από τη σημερινή κατηγοριοποίηση. Τέτοια καταγραφή όμως δεν υπάρχει σήμερα, αφού οι κεντρικοί φορείς δεν έχουν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οποιονδήποτε προγραμματισμό για μελλοντικές αναθέσεις μελετών, ενώ οι περιφερειακοί φορείς δεν έχουν γενικά κανένα προγραμματισμό, εξαιτίας της πρόσφατης διοικητικής αναδιάρθρωσης.

  Παράλληλα τα γραφεία μελετών αντιμετωπίζουν σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση, τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση. Δεν προκηρύσσονται σχεδόν καθόλου νέες μελέτες, ενώ και για τις ήδη εκπονούμενες μελέτες υπάρχει ουσιαστική στάση πληρωμών. Εάν σήμερα κληθούν να δημιουργήσουν νέα σχήματα, με βάση νέες κατηγορίες μελετών, που δεν προκύπτουν από κάποια προγράμματα μελετών, ενώ ορισμένες από αυτές, όπως οι γενικές κατηγορίες, είναι αγνώστου περιεχομένου, θα οδηγηθούν σε πραγματικό αδιέξοδο.

  Τέλος το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότης νέων ειδικοτήτων ή ειδικοτήτων που προέρχονται από διάσπαση προγενεστέρων δεν ευσταθεί, αφού μια τέτοια κίνηση θα είχε νόημα μόνο σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των νόμων περί ασκήσεως επαγγέλματος. Άλλως καθιστά τις όποιες ρυθμίσεις για τα πτυχία αμφιβόλου αποτελέσματος εξ αιτίας της μη ρυθμίσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Με βάση τα προηγούμενα δεν προκύπτει, το αντίθετο μάλιστα, οποιαδήποτε ανάγκη για άμεση μεταβολή των κατηγοριών των μελετών, η οποία, όταν προκύψει ανάγκη, προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να γίνει με μια απλή υπουργική απόφαση.

 • 3 Μαρτίου 2011, 15:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ

  1. Στο Άρθρο 2 του Σχεδίου Nόμου προτείνουμε την δημιουργία νέας κατηγορίας (42) «Ειδικές μελέτες στερέωσης – αναστήλωσης και αποκατάστασης ως και Ειδικές υπηρεσίες διοίκησης, επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων διατηρητέων ιστορικών μνημείων και ιστορικών τόπων» και τον διαχωρισμό της από την κατηγορία (7) που θα πρέπει να γίνει «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων οικισμών και τοπίου».
  Οι λόγοι για την πρότασή μας αυτή είναι:
  a) Οι μελέτες αποκατάστασης μνημείων, που χαρακτηρίζονται ως τέτοια αποκλειστικά και μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, διαφέρουν εντελώς από τις μελέτες διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου,

  που χαρακτηρίζονται ως τέτοια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.
  Πρώτον, διότι οι μελέτες αποκατάστασης μνημείων βασίζονται όχι μόνο στον πρόσφατο Νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής εν γένει Κληρονομιάς» και ειδικότερα στο αυστηρότατο άρθρο 40 αυτού, που δεν επιτρέπει την ανακατασκευή μνημείων αλλά αποκλειστικά και μόνο την επισκευή, συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση «με την διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους».
  Δεύτερον, διότι οι μελέτες αποκατάστασης μνημείων δεν περιορίζονται μόνο σε αρχιτεκτονικές μελέτες αλλά και σε μελέτες ακριβέστατης αποτύπωσης (αρχιτεκτονικής, τοπογραφικής, φωτογραμμετρικής και τοπομετρικής), σε μελέτες στερέωσης του Φ.Ο. (στατικές), σε μελέτες έρευνας των υλικών (χημικές) κ.ο.κ., χωρίς την χρήση νέου Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα ή την χρήση μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή την χρήση ασύμβατων υλικών (π.χ ρητίνες) κ.λ.π., αλλά με ήπιες και συμβατές επεμβάσεις που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και έρευνες των ιστορικών υλικών και κατασκευών και ειδικά προγράμματα και ειδικά μοντέλα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτουν οι περισσότεροι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί των σημερινών κατηγοριών (7) ή (8) κ.λ.π. συνήθων παραδοσιακών κτηρίων.
  Τρίτον, διότι οι μελέτες της νέας κατηγορίας διέπονται, πέραν της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Μνημείων (Ν.3028/02), και από τις Διεθνείς Αρχές Προστασίας και Αποκατάστασης των Μνημείων (π.χ. Χάρτης της Βενετίας ICOMOS, Διακήρυξη του Άμστερνταμ και Χάρτης της Γρανάδας – Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ο.κ.).
  Τέταρτον, διότι απαιτούν ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Louvain Βελγίου, Chaillot Γαλλίας, York Μεγάλης Βρετανίας κ.ο.κ.) είτε, εδώ και αρκετά χρόνια, των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του Α.Παν/μίου Θεσ/νίκης, οι απόφοιτοι των οποίων ανέρχονται ήδη σε εκατοντάδες στην χώρα μας.
  β) Τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού όσο και ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας επεξεργάζονται ήδη ειδικές Προδιαγραφές και Κανονισμούς για την εκπόνηση τέτοιων μελετών, μετά την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των οποίων, κατά το πρότυπο και άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών (π.χ. Ιταλίας κ.λ.π.), θα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εκπονούνται από απλούς Αρχιτέκτονες χωρίς ειδικές μεταπτυχιακές σπονδές ή μακρόχρονη εμπειρία σε τέτοιου είδους μελέτες.

  Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ο σημερινός αριθμός των Αρχιτεκτόνων Μελετητών ή Γραφείων ή Εταιρειών Μελετών που είναι εγγεγραμμένοι στην σημερινή κατηγορία (7) ανέρχεται σε 2.500(!), που είναι εντελώς εξωπραγματικός για τα διεθνή ή έστω τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, όταν π.χ. στην Ιταλία, στην Γαλλία ή στην Μεγάλη Βρετανία, με ίσο ή και μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων μνημείων και με πενταπλάσιο περίπου πληθυσμό, οι Μηχανικοί της νέας κατηγορίας που προτείνουμε ανέρχονται μόλις σε μερικές εκατοντάδες!
  γ) Η σημερινή πραγματικότητα που μαρτυρούν οι επανειλημμένες απορρίψεις ή αναπομπές για διορθώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού των μελετών που εκπονούνται από την μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών εγγεγραμμένων στην κατηγορία (7) και, επιπλέον, οι περαιτέρω συχνές απορρίψεις ή αναπομπές για διορθώσεις τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνιστούν μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία τόσο των Υπηρεσιών και των Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και των πολιτών – ιδιοκτητών ή νομέων – και των επιχειρηματιών – επενδυτών που βασανίζονται από τις τεράστιες καθυστερήσεις και τις επακόλουθες μεγάλες δαπάνες, που έχουν ως συνέπεια μεγάλη ζημία στην Εθνική μας Οικονομία και την εγκατάλειψη πολλών και σημαντικών ελληνικών Μνημείων στην μοίρα τους.
  δ) Άλλωστε, η προτεινόμενη νέα κατηγορία είχε προβλεφθεί σε παλαιότερο Νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24.12.1997) που, δυστυχώς, παρέμεινε μέχρι σήμερα ανενεργός (βλ. συν. 2 φύλλα).
  2. Στο ίδιο Άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου 3α, κατά την οποία «Οι λεπτομέρειες εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφερόμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών κ.λ.π. Μηχανικών διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και μελών του ΤΕΕ στην νέα κατηγορία (42) κ.λ.π. σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  Οι λόγοι για την πρότασή μας αυτή είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 • 3 Μαρτίου 2011, 00:03 | ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.

  Συγγνωμη, αλλά αν στις νέες κατηγορίες 40, 41 όπως γράφτηκε σε σχόλιο περιλαμβάνεται το project / construction management, η υγεία – ασφάλεια στα έργα, η ποιότητα, κτλ., να σας θυμίσω ότι όλα αυτά αποτελούν εξειδικευμένες γνώσεις ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ μηχανικών. Υπάρχουν και μελετητικά γραφεία που στα στάδια της επίβλεψης τους μπορούν να ασκήσουν επικουρικά αυτές τις δραστηριότητες, αλλά επαναλαμβάνω αποτελούν αντικείμενο των κατασκευαστών μηχανικών και όχι των μηχανικών.
  Ως αποτέλεσμα θεωρώ λογικό όπου και αν χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να τις ασκούν εργοληπτικές επιχειρήσεις ως παροχή υπηρεσιών επί του έργου (επικούρικά ίσως με την επιβλεπουσα αρχή) και φυσικά διατηρώντας το ασυμβίβαστο με την κατασκευή του έργου για ευνόητους λόγους.

  Συγγνώμη ξανά για την όποια κόντρα με τους μελετητές, απλά δεν έχω γνωρίσει και πολλά μελετητικά γραφεία που να τρέχουν οι μηχανικοί το PPP, το ms project, κτλ. Όπως φυσικά και δεν είδα και πολλές κατασκευαστικές που να τρέχουν στατικά προγράμματα.

 • 3 Μαρτίου 2011, 00:28 | Γόρδιος Ιωάννης

  Για να έχουν λόγο ύπαρξης οι κατηγορίες 40 και 41 πρέπει να ιδρυθεί Μητρώο Εταιρειών Διοίκησης Έργων, στο οποίο θα εγγράφονται εταιρείες που θα στελεχώνονται, κυρίως, από μηχανικούς αυτών των κατηγοριών. Οι εταιρείες αυτές θα αναλαμβάνουν μέρος της διοίκησης πολύπλοκων και μεγάλων έργων, υποβοηθώντας τις Υπηρεσίες του Κράτους

 • 2 Μαρτίου 2011, 21:00 | Αντ.Γρηγορόπουλος

  Αναφορικά με τις Περιβαλλοντικές Μελέτες, προτείνεται η διατήρηση της μίας αδιαίρετης κατηγορίας, ωστόσο διατυπώνεται με νέο τίτλο «(32) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραμμάτων και Ειδικές Περ/κες Μελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περ/ντος», που προκύπτει από τη λεκτική σύνδεση των κατηγοριών που προτάθηκαν στο αρχικό Σχέδιο Νόμου.
  Η διατύπωση αυτή είναι ασαφής, άνευ επιστημονικής υπόστασης και ουσιαστικά προωθεί μία παρωχημένη επιστημονική θεώρηση, η οποία υποστηρίζει ότι η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε κατηγορίας έργων, αφορά και πρέπει να μελετάται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιστημονικής ειδικότητας που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του έργου. Η αντίληψη αυτή έχει χρόνια τώρα απορριφθεί διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα και είναι απορίας άξιο πως στη χώρα μας θέλουμε να δρομολογούμε αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις, με βήματα προς τα πίσω.
  Η δυσλειτουργία της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των περιβαλλοντικών μελετών, η χαμηλή ποιότητα των μελετών, οι χιλιάδες των πτυχίων κατ. 27 (το οποίο μπορούν να λαμβάνουν το σύνολο των επιστημόνων ανεξαρτήτως ειδικότητας!) οφείλεται αποκλειστικά στη χαμηλή ποιοτική στάθμη ή καλύτερα στην ανυπαρξία ύπαρξης κριτηρίων χορήγησης του πτυχίου των περιβαλλοντικών μελετών. Αυτό απαιτείται να το διορθώσει η ΑΕΜΕ, γιατί δυστυχώς η ΓΕΜ και το ΥΠΕΧΩΔΕ κατάφεραν να καταντήσουν τις περιβαλλοντικές μελέτες αγγαρεία, αιτία καθυστέρησης της ωρίμανσης των έργων και ένα καλό πρόσθετο εύκολο έσοδο.
  Στην παρούσα φάση πρέπει να διατηρηθεί η ενιαία κατηγορία υπό τον υφιστάμενο τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες», το αντικείμενο της οποίας με πλήρες σχεδόν περιεχόμενο περιγράφεται στο εν ισχύ ΠΔ 256/1998, ενώ με την προτεινόμενη διατύπωση τεχνηέντως συρρικνώνεται.

 • Αρθρο 2 παρ. 1: Κατηγορίες πτυχίων
  Η πολυδιάσπαση των πτυχίων δεν θα προωθήσει την εξειδίκευση. Η εξειδίκευση κάθε μελετητή ή γραφείου υπαγορεύεται όχι από τα πτυχία αλλά από το μέγεθος της αγοράς και από τις ευκαιρίες να καλλιεργηθεί μια δεδομένη εξειδίκευση. Δεν πρέπει να αυξηθούν οι κατηγορίες περαιτέρω.
  Ειδικότερα, η προβλεπόμενη διάκριση του αντικειμένου Υδραυλικού Μηχανικού σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Μελέτες Διαχείρισης Υδραυλικών πόρων (πτυχία 16 και 17, αντίστοιχα), μόνο σε στρεβλώσεις μπορεί να οδηγήσει. Τα αντικείμενα αυτά είναι αλληλένδετα και έτσι, για όλες τις μελέτες της νέας κατηγορίας 16 θα απαιτηθεί και η συμμετοχή του πτυχίου 17, ενώ για την ορθότητα και εφαρμοσιμότητα οποιωνδήποτε διερευνήσεων ή προτάσεων έργων στα πλαίσια μιας μελέτης Διαχείρισης Υδραυλικών Πόρων θα είναι προαπαιτούμενη η συμμετοχή του πτυχίου 16 (τεχνικές γνώσεις περί κατασκευής και υδραυλικών έργων).
  Πρόταση ΣΜΥΕ: να μη διασπαστεί το σημερινό πτυχίο 13 (μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων).
  Αρθρο 2, παρ. 5: Δωρεά Μελετών
  Οι υπερβολικές εκπτώσεις που επιτρέπονται έως και «δωρεάν» μελέτη, υπονομεύουν τη «διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος της σύμβασης» και δε διασφαλίζουν το Δημόσιο Συμφέρον καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν και σε καθοδηγούμενες μελέτες.
  Πρόταση ΣΜΥΕ: Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ενοποιημένου νομοσχεδίου.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:38 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Από την κατηγορία 29 (Δασικές Μελέτες) να διαγραφούν τα δικαιώματα για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών (διευθέτηση δασικών ρεμάτων), τη σύνταξη μελετών οδοποιίας (δασικοί δρόμοι) και τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών (επέκταση και διόρθωση δασικών χαρτών).

 • 2 Μαρτίου 2011, 13:34 | Πίλτσης Γιάννης

  Είναι αστοχη και άκαιρη η αλλαγή των πτυχίων τώρα.
  Οι αλλαγές αυτές γίνονται σε περιόδους που υπάρχουν προυπολογισμοί για να τις στηρήξουν.

 • 2 Μαρτίου 2011, 13:07 | Ξενοφών Κόζαρης Μηχ/γος -Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητης 9Γ, 27Β

  Δεν μπορώ να αντισταθώ στον σχολιασμό απόψεων όπως οι παρακάτω : 1.vassilis»Ως εκ τούτου υπάρχει άνιση μεταχείριση των αλλοδαπών μηχανικών σε σχέση με τους Έλληνες (αντιβαίνει στους νόμους της ΕΟΚ ),οι οποίοι υποχρεούνται να αγοράζουν πτυχία για να δημιουργούν εταιρείες ,άρα να εκτίθενται σε έξοδα δυσβάστακτα αυτή την δύσκολη περίοδο .»
  Σχόλια:
  α. πως ονομάζεται ένας (ή δύο)έλληνες μηχανικοί «οι οποίοι υποχρεούνται να αγοράζουν πτυχία για να δημιουργούν εταιρείες «, δηλ. χωρίς κανονική στελέχωση των «εταιρείων» , συνήθως Ε.Ε. με στόχο την ανάληψη μελετών σημαντικού ύψους αμοιβών και την εκπόνησή τους από υπεργολάβους;
  β.»εκτίθενται σε έξοδα δυσβάστακτα αυτή την δύσκολη περίοδο» όταν κατά κανόνα πλήρωναν μόνον τις ασφαλιστικές εισφορές στα «πτυχία » (4000/έτος), ενώ επί μιά ή δύο δεκαετίες τα ετήσια έσοδα ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ;

  2.ΣΕΓΜ » Η διατήρηση αναχρονιστικών ρυθμίσεων όπως οι κατηγορίες και τάξεις των πτυχίων και τα κάτω και άνω όρια αμοιβών δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Μελετών και δυσχεραίνουν με γραφειοκρατικούς χειρισμούς και πρόσθετο κόστος τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.»
  Σχόλια:
  α.Βλέπετε την προσεκτική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ΣΕΓΜ «οι κατηγορίες και τάξεις των πτυχίων…δυσχεραίνουν με…. πρόσθετο κόστος τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.»

  β.Σε κάθε περιπτωση (πιο βάρβαρα ή πιο ευγενικά )το μοντέλο που προτεινεται είναι απλά το εξής :
  -Ελάχιστη στελέχωση με τον μοναδικό συνέταιρο της Ε.Ε. ή τους συνεταιρους(partners), ενδεχομένως 1 ή 2 έμπειρους συνεργάτες-στελέχη και χαμηλόβαθμο προσωπικό.
  -Δημιουργία ενός καταλόγου νέων ταλαντούχων μηχανικών ώς μόνιμοι ή περιστασιακοί συνεργάτες «…έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το παραγόμενο προϊόν και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.»
  γ. Μιλάμε τελικά για εκπόνηση ή εκτέλεση μελετών;
  δ. Υπάρχει ένα βρεττανικό ρητό «η (όποια) ευφυία δεν υποκαθιστά την πείρα», μιας μεγάλης μερίδας έμπειρων, καταξιωμένων και βραβευμένων μελετητών Γ’ τάξης που από το 1980 παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με συνέπεια και αξιοθαύμαστη αντοχή.

 • ΑΡΘΡΟ 2

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Δεν επεξηγούνται οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, όπως «όφειλε» ένας Νόμος να καθορίζει με τις σχετικές διατάξεις του. Η μετάθεση σε ΠΔ, ΥΑ, κλπ μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και το μελετητικό δυναμικό της χώρας, όπως και οι σχετικοί φορείς, θα βρεθεί αδύναμο να υποβάλει τις προτάσεις του.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 2
  Σημείο 2
  – Δε διασαφηνίζονται οι λεπτομέρειες εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφερομένων στις ειδικές κατηγορίες (40) και (41).
  Έτσι, στο σημείο 2 του άρθρου 2, προτείνεται να προστεθούν και οι κατηγορίες αυτές ως εξής:
  «(40) Μελέτες υπηρεσιών διοίκησης τεχνικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές των Συστημάτων Διαχείρισης (π.χ. Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Δεδομένων, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Project Management).»
  «(41) Μελέτες υπηρεσιών επίβλεψης κι ελέγχου τεχνικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν την Κατασκευή (π.χ. Construction Management, Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης).»

 • 1 Μαρτίου 2011, 16:27 | vassilis

  Οι κατηγορίες μελετών θα πρέπει να είναι γενικές και να περιλαμβάνουν το γνωστικό αντικείμενο που σπούδασε κάθε ειδικότητα .
  Οι τάξεις των πτυχίων θα πρέπει να καταργηθούν ,αφού δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη .Ως εκ τούτου υπάρχει άνιση μεταχείριση των αλλοδαπών μηχανικών σε σχέση με τους Έλληνες (αντιβαίνει στους νόμους της ΕΟΚ ),οι οποίοι υποχρεούνται να αγοράζουν πτυχία για να δημιουργούν εταιρείες ,άρα να εκτίθενται σε έξοδα δυσβάστακτα αυτή την δύσκολη περίοδο .Οι τάξεις των πτυχίων ενισχύουν στο έπακρο την έννοια των κλειστών επαγγελμάτων .Το μόνο κριτήριο που θα έπρεπε να υπάρχει είναι η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα σε σχέση με τον προϋπολογισμό ,όπως σε ισχύει σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο .Αυτό σημαίνει άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων .
  Επίσης για λόγους Πολιτισμού πρέπει από εδω και στο εξής ο κάθε Μελετητής να μελετά ότι έχει σπουδάσει ,δηλαδή ο Αρχιτέκτονας αρχιτεκτονικά ,ο Στατικός Στατικά και ούτω κάθε εξής .
  Επιπλέον όσον αφορά τους διαγωνισμούς ,θα πρέπει να γίνονται προμελέτες και όχι αυτές οι τυποποιημένες αναλύσεις -εκθέσεις που προάγουν την συναλλαγή .Με τις προμελέτες θα επιτευχτεί πρώτα να δοθεί δουλειά σε πολλούς συναδέλφους και από την άλλη να μειώσουν το τελικό κόστος αφού θα κρίνονται ουσιαστικά τόσο από την επιτροπή όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες .
  Το Νομοσχέδιο είναι πρόχειρο ,χωρίς φαντασία ,γραφειοκρατικό και ευνοεί εκείνους που έχουν γνωριμίες και όχι το σύνολο των μελετητών .Δεν έχουμε διδαχτεί τίποτε από την κρίση?

 • ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Με τις προτεινόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τις συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει:
  – Να διασφαλίζεται η ποιότητα των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ποιότητα και ασφάλεια των έργων που παράγονται
  – Να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και σύγχρονη υποστήριξη των φορέων της πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας σε σχέση με τις ανάγκες μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προοπτική της εξόδου από την κρίση και της αξιοποίησης των σημερινών αναπτυξιακών ευκαιριών
  – Να διαμορφώνονται συνθήκες δραστηριότητας για τον μελετητικό κλάδο σε όλο το φάσμα των σχετικών υπηρεσιών και για το σύνολο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που να διευκολύνουν την εξωστρέφεια στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον
  – Να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα φαινόμενα διαφθοράς και τα θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης
  – Να αξιοποιείται δημιουργικά η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.3316 και γενικότερα των σχετικών διατάξεων, με την ενσωμάτωση των αναγκαίων βελτιώσεων και απλουστεύσεων
  – Να θεραπεύεται η μεγάλη δυστοκία στη διαδικασία ανάθεσης μελετών, η οποία στρέφει τους φορείς ανάθεσης μελετών σε διαδικασίες κατάτμησης, απευθείας αναθέσεων ή ακόμα και σε προκηρύξεις έργων χωρίς ουσιαστική μελετητική προετοιμασία
  – Να διατυπώνει με σαφήνεια τον ρόλο όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής των έργων και να αντιμετωπίσει η Πολιτεία τον κλάδο, ως Σύμβουλο Μηχανικό, συνεργάτη και υποστηρικτή των δράσεών της για ανάπτυξη και διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των έργων και του γενικού κοινωνικού συμφέροντος -όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο- και όχι να τον υποβαθμίζει σε διεκπεραιωτή τυπικών υπογραφών, με όλους τους κινδύνους που έτσι δημιουργούνται για κακοτεχνίες, αλλά ακόμα και για φαινόμενα διαπλοκής.
  Με δυο λόγια οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι ευκαιριακές και αποσπασματικές αλλά να απαντούν συγκροτημένα και συνεκτικά σε μια μεγάλη σύγχρονη πρόκληση:

  Διαμόρφωση πλαισίου που να διασφαλίζει τη δυνατότητα του μελετητικού κλάδου να στηρίξει τις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με ποιότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα θα λειτουργεί προωθητικά για την ανταγωνιστικότητα του τομέα στο διεθνές περιβάλλον, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το παραγόμενο προϊόν και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

  Στην κατεύθυνση αυτή, στο προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτούνται -κατά την άποψή μας- ορισμένες καίριες αλλαγές και βελτιώσεις, που να διασφαλίζουν απόλυτα την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αξιοποίηση της επιτυχημένης ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας, με κυριότερες τις εξής:
  1.Κατάργηση των κατηγοριών και τάξεων των μελετητικών πτυχίων εισάγοντας απλούστευση του συστήματος και καλύτερη λειτουργία του σε απόλυτη αρμονία με τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 2, παρ. 1, 2, 3 και 4)
  Η ανάγκη –που πράγματι όλο και συχνότερα εμφανίζεται- να χρειάζεται εξειδικευμένη εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορεί κάλλιστα να καλύπτεται αφενός με την απαίτηση για συγκεκριμένη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου και αφετέρου από τις απαιτήσεις στελέχωσης της ομάδας μελέτης ή συμβούλου (ή προφανώς με συνδυασμό και των δύο). Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα αντιστοίχισης νεοεισερχομένων μελετητών στην αγορά εργασίας, καθώς δεν χρειάζεται να αναζητούνται νέες κατηγορίες μελετών, αλλά η νέα γνώση ζητείται στη στελέχωση της ομάδας μελέτης. Αυτή άλλωστε είναι και η διεθνής πρακτική – όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αλλά και στους διεθνείς διαγωνισμούς (Europe Aid, World Bank κλπ).
  Σε μια χρονική στιγμή που για να υπάρχει η ελληνική οικονομία πρέπει να επιχειρηθούν σε όλα τα επίπεδα τολμηρές αλλαγές αναπτυξιακού και εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα, είναι εντελώς αντιφατικό να ενισχύονται περαιτέρω αναχρονιστικές ρυθμίσεις που τελικά δημιουργούν στρεβλώσεις και θέτουν όρια στα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Η διατήρηση αναχρονιστικών ρυθμίσεων όπως οι κατηγορίες και τάξεις των πτυχίων και τα κάτω και άνω όρια αμοιβών δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Μελετών και δυσχεραίνουν με γραφειοκρατικούς χειρισμούς και πρόσθετο κόστος τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
  Στο σημείο αυτό η πρότασή μας είναι απλή:
  Πλήρης εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή:
  – κατάργηση των κατηγοριών και τάξεων των μελετητικών πτυχίων, διατήρηση των μητρώων μελετητών και μελετητικών εταιρειών για πιστοποίηση της μελετητικής ιδιότητας και διατήρηση μόνο των ασυμβίβαστων που τίθενται από το σχέδιο νόμου και
  – διαγωνισμοί όπου το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης να καθορίζεται με βάση κριτήρια ποιοτικής επιλογής, δηλαδή τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια

  2.Συμφωνούμε απόλυτα με τις κοινές θέσεις ΤΕΕ και Μελετητικών Οργανώσεων για τα εξής:
  2.1.Πρέπει να προβλέπεται γενικευμένη χρήση του μητρώου μελετητών για την παροχή μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και τήρηση των διατάξεων του Νόμου
  Πρέπει ρητά να αναφέρεται η υποχρεωτική εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο σε όλες τις περιπτώσεις παροχής μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών (πχ ΣΔΙΤ, Τεχνική Βοήθεια κλπ) και να προβλεφθεί διάταξη με την οποία να μην επιτρέπεται να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, εκ των υστέρων, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ειδικούς κανονισμούς μελετών κλπ οι διάφορες αναθέτουσες Αρχές.

  2.2.Δωρεές Μελετών (άρθρο 2, παρ. 5)
  Ενδεχόμενη ανάγκη δωρεάς μελέτης σε συγκεκριμένες και πολύ ειδικές περιπτώσεις καλύπτεται από τις γενικές διατάξεις περί δωρεών, αλλά και ειδικότερα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τη νομοθεσία περί δημόσιων έργων (άρθρο 178 παρ. 6 του Ν. 3669/2008). Η πρόβλεψη νέας διάταξης –και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή απελευθέρωσης των εκπτώσεων- μόνο σε παρανοήσεις και δυσλειτουργίες μπορεί να οδηγήσει.
  Προτείνεται:
  Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ενοποιημένου νομοσχεδίου.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 01:42 | αργυρης πλεσιας

  Ειναι φανερό ότι οι διασπάσεις κατηγοριών και οι αναταξινομήσεις δεν υπακουουν σε κάποια συνολική λογική εκσυγρονισμού των μελετητικών αντικειμένων. Σε κάποιες περιπτώσεις εξυπηρετούν πιέσεις ειδικοτήτων. Επίσης είναι φανερό ότι δεν έχει γίνει καμμία έρευνα στα υπάρχοντα μητρώα και στους εγγεγραμένους σ’αυτά. Εαν είχε καταγραφεί το υπάρχον μελετητικό δυναμικό θα είχαν διαπιστωθεί αρκετά χρήσιμα στοιχεία όπως για παράδειγμα ότι η πολυπληθέστερη κατηγορία με εγγεγραμμένους το 15% των μελετητών είναι η κατηγορία 27. Η διάσπαση της συνεπώς σε μελέτες περιβαλλόντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων αποτελεί εύλογη αναγκαιότητα η οποία λείπει κατα παράδοξο τρόπο από το προτεινόμενο νομοσχέδιο.
  Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ωριμη η θεσμοθέτηση της διάσπασης κατηγοριών μελετών χωρίς να έχουν γίνει καταγραφές δυναμικού και να έχουν καταγραφεί τα μελετητικά αντικείμενα.
  Η συγκρότηση της ΑΕΜΕ, αποτελεί ένα όργανο που θα μπορούσε να εισηγηθεί την θεσμοθέτηση της αναμόρφωσης του μητρωου, αφού λάβει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση. Στο εδάφιο 4 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ακριβώς αυτή η λειτουργία για την ΑΕΜΕ. Η Πολιτεία εξάλλου οφείλει να οριοθετήσει τις απαιτήσεις που έχει από το μελετητικό δυναμικό σύμφωνα με τον προγραμματισμό της.
  Η χρήση συστήματος υποκατηγοριών στις υπάρχουσες μελέτες, όπως έχει προταθεί από πολλούς φορείς σε προηγούμενες φάσεις διαβούλευσης, αποτελεί ενδιάμεση κατάσταση, που επιλύει υφιστάμενα προβλήματα και δεν δημιουργεί μείζονα προβλήματα στην οργάνωση των υφιασταμένων μελετητικών μονάδων σε μια δυσκολη οικονομική συγκυρία.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΜΕ.
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
  Η ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΘΕΙ ΣΕ ΜΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

  Στο εδάφιο 4, αναφορικά με την συμμετοχή των Επιμελητηρίων στις απαιτούμενες διαβουλευσεις για την αντιμετώπιση γνωστικών αντικειμένων και ζητημάτων δικαιωμάτων προτείνεται η διατύπωση
  «4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή κοινές αποφάσεις του ως άνω Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με το αντικείμενο της κατηγορίας μελέτης, προσδιορίζεται, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάθε άλλου καθ΄ ύλην αρμόδιου Επιμελητηρίου, το αντικείμενο κάθε κατηγορίας και η αντιστοιχία του με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο μητρώο του άρθρου 39.»

  Το εδάφιο 5, να διαγραφεί καθώς δεν υπήρξε σε κανένα προγενέστερο σημείο διαβούλευσης. Η προσφορά μελέτης από τον ιδιώτη έχει κάποια σκοπιμότητα άλλως θα ήταν δυνατή η προσφορά του αντίστοιχου ποσού με στόχο την εκπόνηση της μελέτης με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης.

 • 26 Φεβρουαρίου 2011, 10:35 | Τσιάρας Δημήτρης

  Άρθρο 2 παρ. 6
  Πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 2 (δωρεάν μελέτες).
  Η παράγραφος αυτή οδηγεί σε βιομηχανία δωρεάν μελετών από εργολάβους οι οποίοι αποβλέπουν στο έργο. Προφανώς και την μελέτη θα την εκπονήσει μελετητής, ο οποίος όμως θα αμειφθεί έστω παράτυπα από τον εργολάβο και επομένως θα εξαρτάται από αυτόν.
  Δεν εξετάζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του μελετητή, με αποτέλεσμα να έχει επίπτωση στην ποιότητα της μελέτης.
  Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε απευθείας αναθέσεις μελετών οι οποίες θα πληρώνονται «μαύρα» από άλλους πόρους τηα αναθέτουσας αρχής ή τον εργολάβο – ανάδοχο του έργου.
  Για όποιον έχει ελάχιστη εμπειρία από αναθέτουσες αρχες γνωρίζει ότι αυτά συμβαίνουν και με την παράγραφο αυτή ανοίγει νέο παράθυρο.

 • Παράγρ. 1 και 2: Η εφαρμογή των παραγράφων αυτών ως έχει, με την προχειρότητα και ασάφεια που τις διακρίνει, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα και το κόστος μελετών και υπηρεσιών, αλλά και για (ύποπτες) καταστρατηγήσεις του νόμου. Θα πρέπει να ισχύσουν, αφού αναδιαμορφωθούν και αναδιατυπωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
  Παράγρ. 5: Να αποσυρθεί η παράγραφος αυτή. Δημιουργεί -σαφέστατα- δυνατότητες διαπλοκής και διαφθοράς.

 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3316/2005.

  ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓ. (7) ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓ.( 2) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ . ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ( 7) ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Κ.Λ.Π.. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ (URBAN REGENERATIONS) ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΜΙΑ MONO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΦΟΡΟΥΝ:1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ –ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ.Λ.Π.)2)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 3)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. 4) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.)

  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( 6) Η ΣΤΗΝ (7) Η ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 15:43 | Γιωργος Κωστάρας

  Γιατί, σους ελληνες μηχανικούς μελετητές, υπάρχει ο περιορισμός της δυνατότητας συμμετοχής σε διαγωνισμούς, μέχρι δύο(2) κατηγοριών μελετών;
  Γιατί οι μηχανικοί χωρών της Ε.Ε., μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ΟΛΩΝ των κατηγοριών μελετών, με μόνο κριτήριο τά ετη εμπειρίας;
  Αυτό δεν συνιστά αθέμιτο συναγωνισμό, εις βάρος των Ελλήνων μηχανικών;

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 11:01 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  Άρθρο 2
  1. Η παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως :
  «2. Οι μελέτες, ανάλογα με το αντικείμενό τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  &
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  (ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
  Δασολόγου_Περιβαλλοντολόγου πτυχ. Α.Π.Θ.)
  Για τον Επιστημονικό κλάδο των Πτυχιούχων Σχολών Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
  (1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
  (2) Πολεοδομικές μελέτες και μελέτες αστικής ανάπλασης Η κατηγορία αυτή να διαχωριστεί και διορθωθεί σε:
  (2_α) Πολεοδομικές μελέτες
  (2_β) Μελέτες αστικής ανάπλασης
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Προκειμένου να εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ως αυτοτελείς μελετητικές μονάδες αντί της συμμετοχής των, ως ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και μελετητές ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ.
  Άλλωστε, με τον όρο «ανάπλαση» νοείται λαθεμένη προηγούμενη Πολεοδομική μελέτη, κυρίως για αύξηση βασικών δεικτών ποιότητας ζωής των κατοίκων αφού, στη σύνταξη των μέχρι τώρα εκπονούμενων μελετών αποκλείονταν μελετητές δασολόγοι.
  Ο όρος «ανάπλαση» οδηγεί σε μέτρα εμπλουτισμού, κυρίως υψηλής βλάστησης, με ταυτόχρονη μείωση της κάλυψης με τσιμέντο και πλακοστρώσεις
  Αποσκοπεί στον εξ’ αρχής αποκλεισμό των ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ.

  (3) Οικονομικές μελέτες.
  (4) Κοινωνικές μελέτες.
  (5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
  (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων. Η κατηγορία αυτή να διαχωριστεί και διορθωθεί σε:
  (6_α) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
  (6_β) Μελέτες διαμόρφωσης τοπίου.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Προκειμένου να καλύπτεται το αντικείμενο των παρεμβάσεων στο Φυσικό περιβάλλον από μελετητές Δασολόγους.
  (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης μνημείων, και διατηρητέων κτηρίων, καθώς και αξιόλογων κτηρίων παραδοσιακών οικισμών.

  (8) Στατικές μελέτες κτιριακών έργων. Η κατηγορία αυτή να διαχωριστεί και να διορθωθεί σε:
  (8_α) Στατικές μελέτες κτιριακών έργων.
  (8_β) Στατικές μελέτες ξύλινων φερουσών
  κατασκευών.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Προκύπτει από τα γνωστικά αντικείμενα τεχνολογίας ξύλου της Δασολογικής επιστήμης, προκειμένου να εγγράφονται σε αντίστοιχη κατηγορία και οι ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ του τομέα αυτού.
  (9) Στατικές μελέτες τεχνικών έργων. Η κατηγορία αυτή να διαχωριστεί και να διορθωθεί σε:
  (9_α) Στατικές μελέτες τεχνικών έργων.
  (9_β) Στατικές μελέτες Δασοτεχνικών έργων.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ::
  Προκειμένου να καλύπτονται τα δασοτεχνικά έργα και με εγγραφή στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΩΝ και η επιστημονική ειδικότητα των ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ.
  (10) Μηχανολογικές μελέτες.
  (11) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
  (12) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και έργων υποδομής αερολιμένων).
  (13) Κυκλοφοριακές μελέτες.
  (14) Μελέτες λιμενικών έργων.
  (15) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
  (16) Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων και φραγμάτων.
  (17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Η κατηγορία αυτή να διορθωθεί σε:
  (17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων για την πολεοδομία τη
  βιομηχανία και βιοτεχνία
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Οι λοιπές περιπτώσεις υδατικών πόρων, καλύπτονται από την προτεινόμενη κατηγορία (29_α) Διαχείρισης δασών (Μελέτες υδρολογίας –υδραυλικής, ορεινών-ημιορεινών λεκανών χειμάρρων).
  (18) Μελέτες ενεργειακών έργων (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
  (19) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
  (20) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές και τοπογραφικές) και κτηματογραφικές μελέτες.
  (21) Χημικές μελέτες και έρευνες.
  (22) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
  (23) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
  (24) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
  (25) Γεωτεχνικές μελέτες.
  (26) Γεωτεχνικές έρευνες.
  (27) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
  (28) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

  (29) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης δασικών χαρτών).

  Η κατηγορία αυτή να διαχωριστεί και διορθωθεί σε:
  (29_α) Διαχείρισης δασών, χερσαίων οικοσυστημάτων, βοσκοτόπων και ορεινών υδάτων (Μελέτες δασοκομικών και τεχνικών χειρισμών , υδρολογικών – υδραυλικών, ορεινών-ημιορεινών λεκανών χειμάρρων) και δασοτεχνικών έργων (αναδασώσεων, δασικών οδών, φραγμάτων & δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
  (29_β) Δασικών χαρτοχραφήσεων, φωτογραμμετρίας και
  δασικού κτηματολογίου.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Αποτελούν αποκλειστικά, αυτοτελή και διακεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Δασολογικής επιστήμης και ταυτόχρονα απελευθέρωση του κλάδου από μονολιθικές αντιλήψεις.
  (30) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. Η κατηγορία αυτή να διορθωθεί σε:
  (30) Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και βιοκλιματικού
  σχεδιασμού Περιβάλλοντος δομημένου χώρου.
  (31) Αλιευτικές μελέτες.
  (32) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραμμάτων και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Η κατηγορία αυτή να διορθωθεί σε:

  (32) Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  στο Φυσικό Περιβάλλον, από εκτέλεση τεχνικών
  έργων.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  α. Οι μελέτες διαχείρισης & προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, είναι εξ’ ορισμού και Περιβαλλοντικές. Επομένως θα αντιμετωπίζονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες επιστημονικών κλάδων των αντίστοιχων κατηγοριών.
  β. Το Φυσικό περιβάλλον αποτελούν:
  Ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, η χλωρίδα και η πανίδα.
  (33) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής.
  (34) Μελέτες ηλεκτρονικών δικτύων.
  (35) Ενεργειακές μελέτες κτιριακών έργων
  (36) Γενική κατηγορία κτιριακών έργων.
  (37) Γενική κατηγορία συγκοινωνιακών έργων.
  (38) Γενική κατηγορία λιμενικών έργων.
  (39) Γενική κατηγορία υδραυλικών έργων. Η κατηγορία αυτή να διαγραφεί:
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  α. Αντιστρατεύεται την οίκοθεν κατηγορία (29) και την προτεινόμενη (29_α) «Διαχείρισης δασών, χερσαίων οικοσυστημάτων, βοσκοτόπων και ορεινών υδάτων», στην οποία εγγράφονται αποκλειστικά ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ.
  β. Αποκαλύπτεται επομένως, ότι με το προσχέδιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ επιδιώκεται ο αποκλεισμός των δασολόγων χάριν της ισχυρής συντεχνίας των μηχανικών, που είναι προφανώς και οι συντάκτες του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ.
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ:
  Με το Ν. 716/77 τα γνωστικά αντικείμενα του δασικού κτηματολογίου που περιλαμβάνονταν στο Β.Δ. του 1959 απαλείφθηκαν για του ίδιους λόγους που προβάλλονται τώρα με το προσχέδιο Π.Δ..
  Η επαγγελματική τάξη των μελετητών δασολόγων, επειδή προφανώς αρχικά με το Π. Δ. 248/76, γνωστού ως διατάγματος αυτεπιστασίας σύνταξης του δασικού κτηματολογίου, ικανοποιούσε τις τότε συνθήκες, για απασχόληση του κλάδου στο Δημόσιο, αλλά και στην πρόσκαιρη ικανοποίηση ιδιωτών δασολόγων, να είναι ταυτόχρονα μελετητές με το Β.Δ. του 59, για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, αλλά και μελετητές με τον θεσπισθέντα νόμο περί μελετών 716/77, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  Μεταγενέστερα όμως με το Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων», καταργήθηκε το Β.Δ. του 59 και έμεινε σε ισχύ μόνο ο νόμος 716/77.
  Ειδικότερα με το εκτελεστικό αυτού Π.Δ. 541/78, θεσπίσθηκε ως «δούρειος ίππος», η κατηγορία 16 «τοπογραφικές μελέτες».
  Η ΓΕΜ στη συνέχεια, όμως αρνήθηκε να εγγράψει στην κατηγορία αυτή και στα μητρώα αυτά του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τους μελετητές δασολόγους, θεωρώντας , έως και σήμερα αυτούς ξένους προς το αντικείμενο και με την τεχνική ιδιότητα.
  Πράγματι προκειμένου να συνταχθεί το εθνικό κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, από ιδιώτες μελετητές, προκηρύχθηκαν μετά το έτος το 1995 διάφοροι διαγωνισμοί, αρχικά από τον ΟΚΧΕ στη συνέχεια από ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. Στις προκηρύξεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονταν, μελετητές δασολόγοι, πλην των τοπογράφων μηχανικών.
  Το γεγονός αυτό με ανάγκασε, αρχικά να διαμαρτυρηθώ σε συνέδρια, ημερίδες και στον ΟΚΧΕ, χωρίς αποτέλεσμα.
  Στη συνέχεια με ενέργειές μου πείσθηκε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, να προσφύγει μεν στο Σ.τ.Ε, χωρίς ωστόσο να είμαι σύμφωνος με τις τελικές διατυπώσεις, καθ’ όσον όψιμη παρέμβαση ολιγομελούς ομάδας δασολόγων του συλλόγου της ΠΕΔΕΕΕ., που ήταν καθ’όλα «ΣΥΝΕΧΝΙΑΚΗ», αλοίωσε την επιχειρηματολογία μου.
  Η εμμονή μου στη συνέχεια, προκειμένου να πείσω για το αντίθετο δεν επιτεύχθηκε, για συγκεκριμένους λόγους τους οποίου πλειστάκις ανέλυσα..
  Αναγκάσθηκα τότε να καταθέσω προσωπική προσφυγή στο Σ.τ.Ε αναμένοντας την εκδίκασή της. Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε, που εκδόθηκαν το έτος 1997, από την προσφυγή του ΓΕΩΤ.Ε. ήταν απορριπτικές για λόγους που είχα προβλέψει.
  Στη συνέχεια, αγνοώντες οι πάντες το γεγονός της πλήρους δικαίωσής μου, πραγματοποίησαν οίκοθεν, τροποποίηση του Π.Δ. 541/78, με πανομοιότυπες διατυπώσεις ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως και στο παρόν προσχέδιο, που ανέλυσα συνοπτικά ανωτέρω, ζητώντας δικαιολογημένα την τροποποίηση και διόρθωση συγκεκριμένων προτεινόμενων κατηγοριών, για λογαριασμό του επιστημονικού κλάδου των ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 22:24 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Σύμφωνα με το υπουργείο: “Σκοπός εξάλλου της δημιουργίας γενικών κατηγοριών μελετών είναι η δημιουργία κινήτρων για την στενότερη και διαρκέστερη συνεργασία των μελετητών (φυσικών και νομικών προσώπων), ώστε να δημιουργηθούν συν τω χρόνω συμπαγείς ομάδες μελετητών που θα παράγουν ποιοτικότερες μελέτες”
  Αυτή η διακήρυξη από πλευράς υπουργείου φαίνεται να αγνοεί τις γενικότερες συνθήκες της ελληνικής αγοράς και να προσπαθεί να επιβάλει εκ των άνω στα γραφεία μελετών, πρακτικές οι οποίες αποδείχθηκαν ολέθριες για τις εργοληπτικές εταιρίες.
  Επίσης η ανάγκη περιστασιακών συμπράξεων δεν μπορεί να εξαλειφθεί γιατί η συνθετότητα και οι ειδικές συνθήκες κάθε έργου, είναι δεδομένο ότι θα απαιτούν την συνεργασία διάφορων ειδικοτήτων με εξειδικευμένη εμπειρία. Η υποχρέωση δημιουργίας μόνιμης κοινοπραξίας θα λειτουργήσει εντέλει υπέρ της σύμπραξης με αλλοδαπούς μελετητές που δεν θα έχουν ανάλογες δεσμεύσεις.

  Η διάσπαση της κατηγορίας 7, με την τοποθέτηση των μελετών αστικής ανάπλασης στην κατηγορία 2, είναι άστοχη. Κατ’αρχήν γιατί οι Πολεοδομικές Μελέτες που εκπονούνται από Τοπογράφους δεν έχουν καμία σχέση με την μελέτη ανάπλασης μια πλατείας για παράδειγμα. Ενώ η κατηγορία 7 θα αφορά πλέον αποκλειστικά διατηρητέα κτίρια.

  Η τελευταία παράγραφος 6 αποτελεί απαράδεκτη μεθόδευση για εκπόνηση «Δωρεάν» μελετών, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα επικίνδυνη ατραπό. Ως γνωστών «δωρεάν» μελέτη δεν μπορεί να υπάρξει. Το παραθυράκι αυτό θα αποτελέσει κερκόπορτα για τους εργολάβους να «χαρίζουν» μελέτες ώστε να επιβάλλουν τις δικές τους προδιαγραφές.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 10:37 | Stefanos

  Γιατί έχουμε κατηγορίες μελετών;
  Γιατί μια εταιρεία δεν μπορεί να καταθέσει ό,τι μελέτη θέλει;
  Γιατί το σύστημα ορίζει ότι όλα εξαρτώνται από τον μελετητή και τα πτυχία του;
  Και εδώ κλειστά επαγγέλματα;

  ΝΤΡΟΠΗ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 09:29 | Παντελής Πρέζας

  Όλοι μας ξέρουμε πως ως τώρα, από τα μεγάλα έργα «ωφελούνταν» οι μεγαλοεργολάβοι.
  Οι μικροί και οι μικρομεσαίοι εκλεγμένοι, «ωφελούνταν» από τις αναθέσεις μελετών.
  Επιλεκτικές αναθέσεις μελετών κατά δεκάδες, για έργα που ποτέ δεν θα υλοποιούνταν ήταν(; – ή και είναι;) ο κανόνας σε επίπεδο δήμων και νομαρχιών. Ήταν γνωστό πως δεν υπήρχαν χρήματα για το έργο, αλλά παρ΄όλα αυτά υπήρχε ανάθεση μελέτης. Είναι γνωστό το επιχείρημα.
  «Εγώ έχω έτοιμες …. (τόσες) μελέτες αλλά το κράτος δεν με χρηματοδοτεί.
  Παρατηρήσεις (γιατί δεν μπόρεσα να διαβάσω όλο το προς διαβούλευση προτεινόμενο νομοσχέδιο):
  1. Θα γίνει έλεγχος και θα πάρετε πίσω χρήματα από αυτούς που είχαν κάνει βιομηχανία την (αδιαφανή) ανάθεση μελετών, που σήμερα είναι συσσωρευμένες σε υπόγεια δημαρχείων; (ακούω πως υπάρχει μικρός δήμος με 10άδες μελέτες στα υπόγεια, αλλά με μηδενική ολοκλήρωση έργων)
  2. Να μην ξαναγίνει αυτό!!!

 • 20 Φεβρουαρίου 2011, 10:18 | azoulias

  Η ένταξη των αστικών αναπλάσεων και αστικού σχεδιασμού (urban design) στην κατηγορία 2, θα είχε νόημα μόνο αν στην κατηγορία αυτή μετέχουν μόνο αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες πολεοδόμοι και γενικά όσοι έχουν σπουδές στον αστικό σχεδιασμό (με έμφαση στον σχεδιασμό). Ετσι όμως που έχει καταντήσει η κατηγορία 2 με διείσδηση ειδικοτήτων άσχετων με τον σχεδιασμό , είναι καλύτερο να ενταχθούν στην κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες και Μελέτες αστικού σχεδιασμού). Ούτως ή άλλως με τις νέες αντιλήψεις σχεδιασμού των κτιρίων,η αρχιτεκτονική μελέτη επεκτείνεται στην ενσωμάτωση του κτιρίου στο ευρύτερο περιβάλλον.

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 23:39 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΡΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 8&21)

  Ως μελετητής της κατηγορίας 21 όπως υφίσταται σήμερα θα ήθελα να σημειώσω ότι ο διαχωρισμός της σε μελέτες και έρευνες είναι μάλλον άστοχος.
  Η γεωτεχνική έρευνα είναι π.χ. μία γεώτρηση κατά την οποία λαμβάνεται το εδαφικό υλικό ώστε στη συνέχεια να ληφθούν δείγματα και να ακολουθήσει η εργαστηριακή ανάλυση με τη διεξαγωγή κατάλληλων δοκιμών. Παράλληλα όμως γίνονται και επιτόπου δοκιμές κατά την έρευνα οι οποίες προσφέρουν συμπληρωματικά πολύ χρήσιμα στοιχεία.
  Όμως τόσο οι δοκιμές στο πεδίο (π.χ. κατα την εκτέλεση μιας γεώτρησης) όσο και στο εργαστήριο καθορίζονται από τη φύση του έργου που θα κατασκευαστεί και είναι προϊόν την πρώτης προσέγγισης της μελέτης. Μάλιστα αρκετές φορές λόγο της ιδιαίτερης φύσης του εδάφους μπορεί να απαιτηθεί να τροποποιηθεί ο τρόπος εκτέλεσης της έρευνας (μαζί με τις επι τόπου δοκιμές) ή ακόμα και το πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών που θα ακολουθήσουν γεγονός που θα επηρεάσει στη συνέχεια την μελέτη και πιθανόν να αλλάξει τον αρχικό της στόχο.
  Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό για τον μελετητή αυτής της φύσης των έργων (των γεωτεχνικών) να βρίσκεται επι τόπου στο πεδίο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το τεχνικό έργο για το οποίο θα εκπονήσει τη μελέτη καθώς του δίνει επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή όπως για παράδειγμα με την καταγραφή παρακείμενων παρόμοιων με το υπό μελέτη έργο ή ιδιαιτερότητες της περιοχής σε μακροκλίμακα που δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν με τις δειγματοληπτικές έρευνες.
  Τελικά η φύση των δύο νέων κατηγοριών (25-Γεωτεχνικές μελέτες και 26 Γεωτεχνικές έρευνες) είναι αλληλένδετες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η μία από την άλλη και κατά τη γνώμη μου η σωστή τους αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι διακριτή αλλά ενιαία.
  Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αντικειμένου (η υπάρχουσα ενιαία κατηγορία 21) δίνει τη δυνατότητα άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της γεωτεχνικής μελέτης.
  Η διακριτή αντιμετώπιση (οι δύο νέες κατηγορίες 25 και 26) θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζει την άμεση συνεργασία των δύο ξεχωριστών εμπλεκομένων μερών σε όλα τα στάδια εκπόνησης του τελικού προϊόντος. Δηλαδή θα πρέπει ο υπεύθυνος της γεωτεχνικής έρευνας εξαρχής να εμπλέκεται στο σχεδιασμό της αρχικής μελέτης και ο υπεύθυνος της γεωτεχνικής μελέτης να εμπλέκεται στο στάδιο της εκτέλεσης των γεωτεχνικών ερευνών. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα αυξήσει το κόστος καθώς είναι λογικό η αμοιβή του κάθε αντικειμένου να μην προκύψει απλά από το διαχωρισμό (το μοίρασμα της αρχικής αμοιβής) του φυσικού αντικειμένου αλλά να απαιτείται επιπρόσθετη αποζημείωση στο κάθε τμήμα καθώς το ένα αντικείμενο θα εμπλέκεται συνεχώς με το άλλο.
  Τέλος, έχω την απορία σχετικά με το πως θα διαχωριστεί ακριβώς το αρχικό αντικείμενο. Διότι ενώ είναι εύκολο να χαρακτηρίσουμε ως έρευνα μία εργασία στο πεδίο (π.χ. μία γεώτρηση, ένα σκάμμα, μία επί τόπου δοκιμή κλπ) υπάρχουν και οι δοκιμές οι οποίες γίνονται εργαστηριακά. Οπότε στις γεωτεχνικές έρευνες θα περιλαμβάνονται και οι δοκιμές στο εργαστήριο ή αυτές δεδομένου ότι καθορίζονται στον αριθμό, στο είδος και τη φύση τους αποκλειστικά από το στόχο της μελέτης θα αποτελούν κομμάτι της γεωτεχνικής μελέτης? Και γιατί τελικά να διαχωρίζονται από τις επι τόπου δοκιμές οι οποίες επηρεάζονται και καθορίζονται εν πολλοίς από τους ίδιους παράγοντες με τις εργαστηριακές δοκιμές?
  Ίσως θα μπορούσε να εισαχθεί η έννοια της προκαταρκτικής γεωτεχνικής μελέτης όπου θα καθορίζονται κάποια από τα παραπάνω ζητήματα χωρίς όμως να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους ιδιαίτερα θέματα που προκύπτουν λόγο της ιδιαιτερότητας του εδάφους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερευνών, όμως και πάλι αυξάνεται το κοστολόγιο του τελικού προϊόντος (μελέτης και έρευνας) μέσω της εισαγωγής της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης.
  Ακομα και αν η προκαταρκτική μελέτη είχε την έννοια ότι πρόκειται για μια δυναμική μελέτη-ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η συνεχής παρακολούθηση και συντονισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από τις πολλές αβεβαιότητες που περικλύει η φύση αυτού του αντικειμένου θα κατέληγε στην αύξηση του κόστους αφού εκεί όπου με το σημερινό πλαίσιο απαιτείται μία μονάδα για να εκτελέστεί ένα συγκεκριμένο έργο με το καινούργιο πλαίσιο θα απαιτούνται τρεις.
  Δηλαδή, συμπερασματικά θεωρώ ότι η φύση των γεωτεχνικών εργασιών αποτελεί ένα ενιαίο αντικείμενο που ο επιμερισμός του μπορεί να γίνει μόνο με τη δημιουργία επιπλέον μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την ενιαία του αντιμετώπιση, γεγονός αντιφατικό.
  Εάν τελικά ο στόχος είναι πραγματικά να αυξήσουμε το αντικείμενο απασχόλησης και τις θέσεις εργασίας επιμερίζοντάς το, τότε είναι μεν θεμιτό αλλά τελικά μη ορθολογικό καθώς θα οδηγεί σε σπατάλη και τελικά στην κατανάλωση των διαθέσιμων πόρων σε μικρότερο αριθμό εργασιών άρα τελικά και στη μείωση των θέσεων εργασίας.
  Εκτός και αν δεδομένης την οικονομικής συγκυρίας μπορεί να συμβεί ο παραπάνω επιμερισμός του αντικειμένου με τις πρόσθετες προβλέψεις που ανέπτυξα παραπάνω, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση (καμία αύξηση των αμοιβών) οπότε αυτό αποτελεί εκβιαστικό δίλλημα και είναι παντελώς άδικο και θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους μελετητες. Όπως φυσικά την ίδια πτώση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος θα επιφέρει και ο απλός διαχωρισμός του ενιαίου αντικειμένου χωρίς κανένα πρόσθετο μέτρο.
  Ως μελετητής της κατηγορίας 8 (στατικές μελέτες σήμερα)θεωρώ ότι είναι πολύ λογικός ο διαχωρισμός του αντικειμένου στα κτιριακά έργα και τεχνικά εργα (8 και 9 αντίστοιχα) καθώς όντως πρόκειται για δύο διακριτά αντικείμενα όπου το καθένα από αυτά απαιτεί γνώσεις και εμπειρία που μπορούν να αναπτυχθούν από τους μελετητές στα πλαίσια της εξειδίκευσης και χωρίς να σημαίνει κατα ανάγκη ότι το υψηλό επίπεδο γνώσης στο ένα αντικείμενο διασφαλίζει την επάρκεια στο άλλο.

  Με εκτίμηση
  Χήρας Σ. Σταύρος

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 09:22 | Γ. Μαδεμοχωρίτης (αρχιτέκτονας)

  Οι μελέτες αστικής ανάπλασης, από την κατηγορία (2) πρέπει να ενταχθούν στην κατηγορία (7). Οι μελέτες αυτές, κατά πάγια διεθνή πρακτική, θεωρούνται καθαρά αρχιτεκτονικό αντικείμενο και εμπίμπτουν αποκλειστικά στο γνωσιλογικό πεδίο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 22:32 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  1. Τα αντικείμενα των μελετών & ερευνών της ίδιας κατηγορίας δε μπορεί να διαχωρίζονται, όπως στις κατηγορίες 25 & 26 για τα Γεωτεχνικά. Επίσης, το αντικείμενο των μελετών, είναι αδύνατο να καθορίζεται από τη φυσιογνωμία και τις χρήσεις γης των περιοχών γεωγραφικής αναφοράς των δράσεων και έργων. Οι υποδομές των δασικών δραστηριοτήτων πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα όμοια τεχνικά έργα. Οι υποδομές αυτές δε μπορεί να εξαιρούνται από την ανάγκη τήρησης των εγκεκριμένων προδιαγραφών και βέβαια θα πρέπει να μελετώνται από ειδικούς, που εξ αντικειμένου δεν είναι οι Δασολόγοι. Τα προβλεπόμενα συνεπώς στην κατηγορία 29 «ως προς την εκπόνηση μελετών δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών» αφορούν παρωχημένες αντιλήψεις. Δεν παρέχουν καμιά διασφάλιση απέναντι στην ανάγκη παραγωγής άρτιων μελετών από τους ειδικούς, με εφαρμογή των οικείων κανονισμών και δεν είναι δυνατό να θεωρείται ότι επιλύουν σύγχρονες ανάγκες.
  2. Η επικάλυψη μελετητικών αντικειμένων με τις «Γενικού Περιεχομένου» κατηγορίες 36, 37, 38 & 39, μόνο προβλήματα θα προσθέσει. Με τη ρύθμιση εκτός του ότι προκαλείται σύγχυση, είναι φανερό ότι δημιουργούνται συνθήκες προνομιακού επαγγελματισμού.
  Ζαχαρόπουλος Στέλιος, Τοπογράφος Μηχανικός.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 21:23 | vassilis

  αρχιτεκτονικες μελετες ,διαμορφωσεις χωρων ,ειδικες αρχιτεκτονικες μελετες θα πρεπει να γινονται μονο απο αρχιτεκτονες ,διοτι μονο αυτοι εχουν σπουδασει αυτο το αντικειμενο και οχι πολιτικοι μηχανικοι τοπογραφοι κλπ .Αυτο ειναι στοιχειωδες .Φυσικα οι αρχιτεκτονες δεν θα εκπονουν τοπογραφικες μελετες ,στατικα κλπ .

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 14:07 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ

  Παρά την «αθωότητα» και την «γαλαντομία» της τελευταίας παραγράφου του υπόψη άρθρου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τέτοιες «προσφορές». Σε περίπτωση διατήρησης της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να προστεθεί ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση θα δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο Δελτίο του ΤΕΕ και στο έντυπο του οικείου Τεχνικού Συλλόγου του σχετικού με το αντικείμενο της μελέτης. Η μελέτη αυτή, πριν από τυχόν υλοποίησή της, θα δημοσιοποιείται προκειμένου να τύχει τυχόν σχολιασμών από μελετητές του ίδιου αντικειμένου.
  Βασίλης Τζεβελέκας
  Πολιτικός Μηχκός

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 00:13 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ (Μελετητής Λιμενικών έργων)

  Η Κατηγορία (14) μήπως θα έπρεπε να μετανομαστεί σε λιμενικά και ακτομηχανικά έργα

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 00:08 | Βασίλειος Ματζιάρης

  Δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα διαχωρισμού της κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) σε δύο κατηγορίες, 25 και 26 (Γεωτεχνικές μελέτες, Γεωτεχνικές έρευνες). Ποιές θα είναι οι υποχρεώσεις των μελετητών της κάθε κατηγορίας; Υπάρχει η σκέψη οι δύο αυτές κατηγορίες να αναλαμβάνονται από μελετητές διαφορετικών ειδικοτήτων (π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί για την 25 και Γεωλόγοι για την 26); Αν διατηρηθεί το όριο των 2 κατηγοριών μελετών που μπορεί να επιλέξει ένας μελετητής, τότε δημιουργείται μια κατηγορία μελετητών που θα απασχολούνται αποκλειστικά με τις γεωτεχνικές μελέτες.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 21:11 | Χρήστος Ροδοπουλος Καθ. Πανεπιστημιου

  Δεν υπάρχει μελέτη ανθεκτικότητας της κατασκευής όπως και μελέτη συντήρησης βάσει χρονοεπάρκειας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:18 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ (Μελετητής Χαλκίδα)

  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων θα μελετώνται από την κατηγορία 16) Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων και φραγμάτων ή από τη (17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.

  Η μελέτη των υδροδυναμικών – υδροηλεκτρικών έργων είναι ευθύνης υδραυλικού μηχανικού. Ισως είναι άστοχο να ενσωματωθεί στην κατηγορία (18)ενεργειακές.

  Η κατηγορία (15) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)είναι άστοχη αφού το δημόσιο δεν ενδιαφέρεται εκ των πραγμάτων για δημόσιες μελέτες αυτοκινήτων πλοίων ή αεροπλάνων.

  Η κατηγορία (33) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και (34) Μελέτες ηλεκτρονικών δικτύων θα μπορούσαν να ενοποιηθούν.

  Δε διευκρινίζεται τι θα είναι οι γενικές κατηγορίες και γιατί να μην υπάρχει γενική κατηγορία Η/Μ έργων ή γενικική Γεωτεχνική.