Άρθρο 50

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων».

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 15, ως εξής:

«15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος Κώδικα».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα (Προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία) με τον ανάδοχο συντελείται είτε α) με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 2672/1998, είτε β) με όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο, είτε γ) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της, είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου της.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζονται τα έργα, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσματος, τα ελάχιστα όρια ασφαλίστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια».

 • 3 Μαρτίου 2011, 19:34 | Παναγιώτης Αγραπίδης

  Σελ. 57 άρθρο 50, που αφορά παράγραφο 15 του άρθρου 37 του ν.3669/2008:

  «15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος Κώδικα.

  να προστεθεί :

  Οι εκθέσεις αυτές θα συνοδεύονται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα καταγράφεται κάθε τυχόν απόκλιση από το αρχικά εγκριθέν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 12Α, παρ. 3. Αντίστοιχα θα αποστέλλονται και οι σχετικά προβλεπόμενοι στο ίδιο άρθρο πίνακες παρακολούθησης εξοπλισμού, υλικών και ανθρώπινων πόρων.

 • 3 Μαρτίου 2011, 10:22 | HELLASCERT

  Σελ. 57 άρθρο 50, που αφορά παράγραφο 15 του άρθρου 37 του ν.3669/2008:

  «15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος Κώδικα.

  να προστεθεί :

  Οι εκθέσεις αυτές θα συνοδεύονται από τις εκθέσεις που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 59.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:00 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  παρ. 2 Να ισχύσει για έργα με προϋπολογισμό άνω των 750.000 € ή συνδυαστικά για έργα με προθεσμία περαίωσης άνω των 6 μηνών.
  παρ. 4 Η ασφάλιση των μελετών και έργων να ισχύει για έργα 3ης τάξης και άνω.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 20:12 | ΚΟΥΤΙΝΑΣ Γιώργος

  Άρθρο 50, Παράγραφος 4.

  Η ουσία της παραμέτρου «Ασφάλιση», δυστυχώς παραπέμπεται για μια ακόμη φορά σε μελλοντικές δι-υπουργικές αποφάσεις. Γνωστή πρακτική όταν διαπιστώνοντας κάποια ανωριμότητα της αγοράς δεν θέλουμε να αναλάβουμε τις δέουσες πρωτοβουλίες για εναρμόνιση με διεθνώς καταξιωμένα πρότυπα όπως είναι η Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών, Επιβλεπόντων και Συμβούλων (είναι λανθασμένη / αδόκιμη η διατύπωση «Ασφάλιση Μελέτης»)και η Ασφάλιση «Κατά Παντός Κινδύνου» Κατασκευής Έργου.

  Η σχετική πρόβλεψη του άρθρου 50, παράγραφος 4, όπου τροποποιείται αντίστοιχη παράγραφος του άρθρου 45 του Ν3669/2008, είναι επαναδιατύπωση παρόμοιου άρθρου από το παρελθόν, που παραπέμπει σε αναβολή και ουσιαστικά σε απραξία (Προ 15ετίας περίπου με το Ν2229/96 προβλεπόταν σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που μολονότι είχε προετοιμασθεί, ουδέποτε εκδώθηκε και προφανώς ξεχάσθηκε αφού μπήκε στις καλένδες).

  Και όμως το όλο θέμα είναι απλό. Δεν χρειάζονται παρόμοιες λεπτομερείς προδιαγραφές που πρέπει να θεσμοθετηθούν με Υπουργικές Αποφάσεις. Επισημαίνεται σχετικά πως όπως διατυπώνονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50, είναι σε λάθος βάση και μάλλον είναι ανεφα΄ρμοστες στην πράξη. Παρόμοια Αφαλιστήρια δεν μπορούν να τυποιηθούν όπως ένα Ασφαλστήριο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων και να πωλούνται με παρόμποιο τρόπο.

  Η Ασφάλσιη είναι διεθνοποιημένος θεσμός και αρκούν απλές διατυπώσεις προδιαγραφών απαίτηση σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τόσο για την ασφαλιστική κάλυψη των Μελετητών – Συμβούλων όσο και των Αναδόχων Κατασκευαστών.
  Τις ευθύνες των παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητή, Επιβλέπεοντα ή Συμβούλου (Ελεγκτή Μελετών, Διοίκησης-management, Ποιότητας, Ασφάλειας κλπ) τις ορίζουν η αντίσοιχη Σύμβαση ανάθεσης, η διεθνής πρακτική – FIDIC, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, η ισχύουσα νομοθεσία-Αστικόςε Κώδικας και η σχετική εγχώρια και διεθνής νομολογία. Τα διεθνή πρότυπα Ασφαλιστήρια (οχι «ψευδεπίγραφα» Ασφαλιστήρια που ενίοτε «αγοράζουμε» στην εγχώρια ασφαλιστική απλά προκειμένου να υπογράψουμε κάποια σύμβαση που απαιτεί παρόμοια ασφάλιση), υπάρχουν διαθέσιμα στην ευρύτερη ασφαλιστική αγορά που συνήθως ακολουθεί ενιαίους κανόνες στην πράξη.
  Το ίδιο ισχύει και μάλιστα με μεγαγύτερη ευχέρεια, για τις Ασφαλίσεις Κατασκευής Έργων, όπου οι κίνδυνοι είναι γνωστοί, συμβατικά βαραίνουν τον εκάστοτε Ανάδοχο και εύκολα ασφαλίζονται με σχετικά χαμηλό κόστος.
  Σχετικά, κρίνεται σκόπιμο με έμφαση να επισημανθεί πως «το κόστος της Ασφάλισης είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την αμοιβή της Μελέτης / Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και αντίστοτιχα σε σχέση με την αξία του έργου». Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην ευρύτατη διεθνή πρακτική εμεπειρία και δεν έχει σχέση με τον ελληνικό «μύθο» πως «η Ασφάλιση θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των έργων»!

  Σήμερα που μεγάλο ζητούμενο φαίνεται να είναι η ΕΥΘΥΝΗ Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και στη χώρα μας το θεσμό της Ασφάλισης «Επαγγελματικής Ευθύνης» (Professional Indemnity Insurance) και «Κατασκευής Έργου» (Contractor’s All Risk), στην μορφή και στο βαθμό που η διεθνής πρακτική συστηματικά εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχουμε να εφεύρουμε κάτι και ούτε υπάρχει λόγος να εθελοτυφλούμε αυτοσχεδιάζοντας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 11:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  στην παράγραφο 3. θα πρέπει να συμπεριληφθεί, ως τρόπος επικοινωνίας της Προϊσταμένης Αρχής ή Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο του έργου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).