Άρθρο 43

Μετά το τέλος του άρθρου 23 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 23Α ως εξής:

«Άρθρο 23A

Ανταγωνιστικός διάλογος

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη.

2. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η επιλογή του αναδόχου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

3. Η υπηρεσία δημοσιεύει διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία προσδιορίζει και γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Ο προσδιορισμός των αναγκών και απαιτήσεων αυτών μπορεί να περιέχεται, εφόσον αυτό απαιτείται και σε παράρτημα της διακήρυξης ή σε ανεξάρτητο ειδικό τεύχος.

4. Η υπηρεσία προβαίνει, με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης και των άρθρων 20 και 143 – 151 του παρόντος Κώδικα, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορεί να συζητά με τους επιλεγέντες υποψηφίους, όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η υπηρεσία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας ακριβώς πληροφόρησης σε όλους τους υποψηφίους. Οι προτεινόμενες λύσεις, προτάσεις και εν γένει εμπιστευτικές πληροφορίες, που περιέρχονται σε γνώση της υπηρεσίας από ένα υποψήφιο, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν στους άλλους υποψηφίους χωρίς τη συγκατάθεσή του.

5. Η υπηρεσία έχει την ευχέρεια να προβλέψει στη διακήρυξη, ότι η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, κατά τρόπο ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή και σε ξεχωριστό έγγραφο που γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την αναφορά της στη διακήρυξη ή στο παραπάνω ειδικό τεύχος.

6. Η υπηρεσία συνεχίζει τον διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει τη λύση ή τις λύσεις, αφού θα τις έχει εν ανάγκη συγκρίνει, που ενδεχομένως ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της. Εξής, κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους επιλεγέντες υποψηφίους, τους οποίους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, με βάση τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

7. Η υπηρεσία δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά με τις προσφορές τους ή να τις συμπληρώσουν ή προσαρμόσουν. Ωστόσο, αυτές οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών και δεν θα πρέπει να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσφέροντα.

8. Η υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη ή στο παραπάνω ειδικό τεύχος και επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3A, παρ. 1 α΄ του παρόντος. Ύστερα από αίτημα της υπηρεσίας, ο προσφέρων που κρίθηκε ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να κληθεί να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει ή να συμπληρώσει την προσφορά του, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών ή να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου προσφέροντος.

9. Η υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι το κόστος στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου είναι υψηλό, δύναται να προβλέψει στη διακήρυξη την απονομή βραβείων ή την καταβολή μέρους του σχετικού κόστους στους προσφέροντες».

 • ΑΡΘΡ. 43 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι σε μεγάλο βαθμό άτυπη και επιτρέπει αφενός τη διαμόρφωση των κριτηρίων ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή, αφετέρου την εισδοχή του στοιχείου της υποκειμενικής κρίσης. Για τον λόγο θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να επιλέγεται μόνο κατόπιν απόφασης του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 20:13 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Το παρόν σχόλιο αφορά το άρθρο 43 του νομοσχεδίου – ανταγωνιστικός διάλογος.

  Εκτιμούμε ότι η διαδικασία ανάθεσης μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου επιβάλλεται σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων μεγάλου προϋπολογισμού για τα οποία ο τελικός σχεδιασμός και οι εγκρίσεις προβλέπονται στην φάση της ανάθεσης, όπως στις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης και του Ν3389/2005 για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

  Οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εντάξουν έργα σε προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει να τα ωριμάσουν πλήρως προηγουμένως και ως εκ τούτου είναι άνευ αντικειμένου η χρησιμοποίηση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα έργα αυτά, στη φάση της ανάθεσης ενός έργου μετά την έγκριση χρηματοδότησής του.

  Η διαδικασία αυτή ανάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κρατικούς Φορείς, όπως εξάλλου ισχύει για τις αναθέσεις έργων με συμβάσεις παραχώρησης.