Άρθρο 24

1. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Δ.Υ. εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε ο ανάδοχος με την τεχνική του προσφορά ή ζητά από αυτόν την επανυποβολή του προς έγκριση, με συγκεκριμένες υποδείξεις για τροποποίησή του. Η επανυποβολή χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας.

Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορίας μελέτης γίνεται είτε με βάση το χρονοδιάγραμμα, είτε με εντολή της Δ.Υ., όταν το χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις ή και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας.

Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή, κατά την οποία παρατείνεται η αρχική προθεσμία. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της υπηρεσίας.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται στο ήμισυ του αρχικού χρόνου της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.»

3. Στο άρθρο 27 του ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα συμβατικά τεύχη.»

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.»

  • 3 Μαρτίου 2011, 21:11 | Παναγιώτης Αγραπίδης

    Αντίστοιχα με όσα προβλέπονται για τα έργα πρέπει να προβλεφθούν μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Στις εκθέσεις αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο θα παρουσιάζονται επακριβώς οι τυχόν αποκλίσεις από το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.