Άρθρο 9

1. Η περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Όταν πρόκειται να ανατεθεί μελέτη με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με προεκτιμώμενη αμοιβή 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τα όρια αναπροσαρμόζονται κατ΄έτος, σύμφωνα με τον συντελεστή αναθεώρησης της παρ. 6 του άρθρου 4. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια κλήρωση ενώπιον της προϊσταμένης αρχής, ή επιτροπής που αυτή ορίζει, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση. Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής που εγκρίνει την εφαρμογή της διαδικασίας μπορεί να προστίθενται απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, κατά το άρθρο 17. Για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιεύεται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής πρόσκληση, στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της μελέτης ή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η προεκτιμώμενη αμοιβή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της παρ. 7 του άρθρου 4, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονισμός αμοιβών με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόλησης και εφαρμογή των σχετικών αμοιβών του κανονισμού, οι ζητούμενες κατηγορίες και τάξεις πτυχίων και η τυχόν ζητούμενη ειδική τεχνική ικανότητα και ο τρόπος απόδειξής της, ο τρόπος υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών καταλληλότητας και ειδικής τεχνικής ικανότητας και ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας της διαδικασίας της κλήρωσης, η οποία δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 10 πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να υπολείπεται ποσοστού 70% τη προεκτιμώμενης αμοιβής. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ’ έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, επικαλούμενες τις περιπτώσεις α΄ και γ΄, καλούν για διαπραγμάτευση τουλάχιστον τρεις υποψηφίους, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων με τα νόμιμα προσόντα. Στην περίπτωση της περ. στ΄ η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της κλήρωσης.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 20:53 | Κ.Β.

  Αντί της ανάθεσης με κλήρωση προτείνεται ενα ενδιαμεσο πιο αξιοπρεπές σύστημα, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μελετητές και πάροχοι υπηρεσιών θα εγγράφονται σε ανοιχτή λίστα του έργοδότη, από την οποία ο εργοδότης θα μπορεί να επιλέγει και να αναθέτει σε μελετητή ή γραφείο μελετών όχι πάνω από μια σύμβαση ανά έτος ανεξαρτήτως κατηγορίας.
  Με τη ρύθμιση αυτή διατηρείται αφενός η ευχέρεια του εργοδότη να αναθέτει μια συγκεκριμένη σύμβαση(σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση μικρών θεμάτων και στην αξιοποίηση τοπικών μελετητών) και αφετέρου εξασφαλίζει μια περιφορά μεταξύ των μελετητών.

 • 3 Μαρτίου 2011, 15:14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ

  3. Στο άρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου 3, κατά την οποία «Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 προστίθεται περίπτωση (η). Στην περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντήρησης και στερέωσης μνημείου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Ν. 3028/2002, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
  Οι λόγοι για την πρότασή μας αυτή είναι:
  α) Η προβλεπόμενη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης εργασιών για την διάσωση ενός μνημείου είναι συχνά γράμμα κενό χωρίς την παράλληλη και ταυτόχρονη δυνατότητα μιας έστω και στοιχειώδους μελέτης π.χ. αποτύπωσης, άμεσων μέτρων υποστήλωσης κ.λ.π.
  β) Πολλά αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία της χώρας μας έχουν χαθεί λόγω της μέχρι τώρα αδυναμίας επείγουσας ανάθεσης έστω και μιας μικρής κλίμακας μελέτης, π.χ. μέχρι του ορίου της επιτρεπόμενης απευθείας ανάθεσης έργου.

 • 3 Μαρτίου 2011, 15:51 | Σύλ. Μελετητών. Δημ. Έργων Ν. Καστοριάς

  1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά με φυσική παρουσία του διαγωνιζόμενου ώστε να διασφαλιστεί κατ’ αρχήν το πραγματικό ενδιαφέρον του συμμετέχοντα για την ανάληψη της μελέτης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
  2. Η επιλογή του αναδόχου με κλήρωση, είναι επιεικώς γελοία και δεν διασφαλίζει ούτε αντικειμενικότητα (όπως επικαλείται), ούτε διαφάνεια αλλά ούτε και την απαιτούμενη ποιότητα των μελετών.
  3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, παραμένει ως κριτήριο, η γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Άλλωστε, σύμφωνα με το αρθ. 14 του Ν3316/05 όπως ισχύει, ‘’ Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής των Οδηγιών ΕΚ/18/04 και ΕΚ/17/04 μπορούν να καθορίζονται κριτήρια ανάθεσης που συνδέονται με την απασχόληση μελετητών με πτυχίο α και β τάξης στις κατηγορίες μελετών του νόμου αυτού, εγκατεστημένων σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά κατά τις προβλέψεις του Αρθ-106 παρ.1 του Συντάγματος ή του Αρθ-87 παρ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η βαρύτητα του κριτηρίου ανάθεσης για τους μελετητές που είναι σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30 %) της συνολικής βαθμολογίας. ‘’. Θα πρέπει λοιπόν, και στις μελέτες οι οποίες ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 10, να υπάρχει το ανωτέρω κριτήριο, όπως άλλωστε προτείνεται και με το άρ. 6 και μάλιστα για διαγωνισμούς πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Δεύτερο κριτήριο θα πρέπει να είναι η οικονομική προσφορά με την αντίστοιχη βαρύτητα.

 • ΑΡΘΡΟ 9 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Γενικά η προβλεπόμενη διαδικασία δεν εξασφαλίζει την ποιότητα των μελετών ούτε και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της, ενώ δημιουργούνται προβλήματα :
   Αντικειμενικότητας
   Δικαιοσύνης
   Ανταγωνισμού
   Υγιούς ανάπτυξης μελετητικού δυναμικού, ιδιαίτερα του περιφερειακού
  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :
  1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
  Συμμετοχή υποψηφίων με έδρα την Περ. Ενότητα (Νομός)
  2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ βάσει :
  a. Φόρτου μελετών σε όλες τις κατηγορίες ανά μελετητική μονάδα (Πρόταση στο αρθ. 6), κριτήριο με αρνητική βαρύτητα.
  b. Εμπειρίας σε αντίστοιχες μελέτες με αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις Αρχές
  c. Πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης ίδιων ή παρόμοιας φύσης μελετών, όπου ο βαθμός βαρύτητας θα είναι ανάλογος.
  d. Μόνιμου Προσωπικού (Πρόταση στο αρθ. 6).
  e. Τεχνικής Έκθεσης που να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος γνωρίζει την περιοχή και έχει αντιληφθεί το αντικείμενο της μελέτης.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 20:53 | αργυρης πλεσιας

  Η διαδικασία της κλήρωσης ειναι απαράδεκτη για παροχή μελετητικών υπηρεσιών. Δεν ειναι εύλογο να έχουν δουλειά οι τυχεροί και όχι οι ικανοί.
  Οι ανωτέρω μελέτες είναι μικρής κλίμακας με απαίτηση πτυχίων κυρίως α ή β τάξεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κατηγορίες με εγγεγραμμένους μελετητές στην α’ και β’ τάξη περί τους 1200. Εχει αναλογισθεί κανείς μία κλήρωση με το 50% των εν δυνάμει αναδόχων?

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΛΟΓΟΣ

 • 26 Φεβρουαρίου 2011, 12:23 | Τσιάρας Δημήτρης

  Άρθρο 9 παράγραφος 1.
  Δεν λαμβάνεται υπόψη στο άρθρο (αλλά και σε όλο το σχ. νόμου) ότι τα όρια των τάξεων των μελετητικών πτυχίων διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες μελετών (άρθρα 2, 3 και 4 ΠΔ 798/78). Έτσι τα 30.000 € που θέτει ως όριο με τη διαδικασία κλήρωσης για τις κατηγορίες μελετών των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 798/78 αντιστοιχούν σε μελέτες Α και Β τάξης ενώ για την κατηγορία μελετών του άρθρου 2 Γ τάξης.
  Θα πρέπει, κατά την άποψη μου, το ποσό να σχετίζεται με το παραπάνω ΠΔ και το όριο των 30.000 να αντικατασταθεί από το πάνω όριο του πτυχίου Α τάξης. Έτσι σήμερα στις μελέτες του αρθ 2 του ΠΔ 798/78 θα είναι 38.800, του αρθ. 3 θα είναι 23.300 και του αρθ. 4 θα είναι 11.500.
  Επίσης αναφέρεται στο σ/ν «Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ’ έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών.» Η διάταξη αυτή έχει καταστρατηγηθεί στον 3316, κανένας δεν ελέγχει αν οι μελέτες που ανατίθενται απ ευθείας ή με διαπραγμάτευση είναι κάτω του 10%.
  Ακόμα περισσότερο δεν τηρείται η διαδικασία δημοσιοποίησης αυτών των μελετών. Οποιοσδήποτε μπορεί να κοιτάξει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στις απ ευθείας αναθέσεις όπου θα καταλάβει ότι δημοσιεύονται οι αποφάσεις ανάθεσης των μελετών και όχι οι προσκλήσεις. Το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει κάνει τίποτα για την καταστρατήγηση του 3316, και το ίδιο θα κάνει και για τον νέο νόμο.

  Τσιάρας Δημήτρης Δασολόγος dt@sytada.gr

 • Παράγρ. 1: Γενικά η προβλεπόμενη διαδικασία είναι απαράδεκτη -το Δημόσιο δέχεται να παίζει στην κληρωτίδα ορισμένες μελέτες και υπηρεσίες, που θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πληρώσει.
  Η ποιοτική επιλογή είναι απαραίτητη πριν από την κλήρωση (είναι παράλογο, αφελές ή ύποπτο, για μελέτες ή υπηρεσίες με χαμηλή αμοιβή, το Δημόσιο να παραιτείται από ποιοτικές απαιτήσεις).
  Επίσης, να προστεθεί ότι «δεν απαιτείται κλήρωση, αν υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος».

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:19 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 9 παράγραφος 1.
  Όταν πρόκειται να ανατεθεί μελέτη ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ ή 15.000 ευρώ αντίστοιχα, προβλέπεται ότι η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να υπολείπεται ποσοστού 70% της προεκτιμημένης αμοιβής. Θα πρέπει να διορθωθεί στην ίδια παράγραφο προηγούμενο εδάφιο που αναφέρει ότι στην «πρόσκληση» που δημοσιεύεται αναφέρεται η «προεκτιμώμενη αμοιβή»
  Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος όρος: «προκήρυξη» και να αναγράφεται σ’ αυτήν η προσδιοριζόμενη από την Υπηρεσία αμοιβή (που θα αποτελεί την συμβατική) καθώς και η προεκτιμώμενη, για να αντιλαμβάνεται ο ενδιαφερόμενος μελετητής το ποσοστό της έκπτωσης.