Άρθρο 62

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ως άνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση υπογραφής «με επιφύλαξη» του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν την επιμέτρηση, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, μη δεσμευόμενη από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υπό την επιφύλαξη των όσων ειδικά ορίζονται στο άρθρο 12Α του παρόντος, ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 παράγραφος 2 του παρόντος και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες».

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίσταται με τις λέξεις «εξήντα (60)».

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:47 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Η πρόσθεση στην παρ. 2 άρθρου 73 του ν 3669/2008, της διάταξης, σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση υπογραφής με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης», είναι δυσνόητη υπό την έννοια, ότι η υπογραφή ενός εγγράφου της υπηρεσίας με επιφύλαξη, είναι ο πρόδρομος της άσκησης ένστασης εκ μέρους του αναδόχου, που πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών (60 ημερών). Πώς λοιπόν θα συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή, ενώ εκκρεμούν θέματα που πρέπει να επιλυθούν στην ίδια διαδρομή προθεσμιών ( την ένστασης και της παραλαβής). Συν τοις άλλοις, με τη ρύθμιση αυτή, παρατείνονται οι χρόνοι της ήδη δυσκίνητης δημόσιας διοίκησης για την εκκαθάριση του έργου και το ίδιο συμβαίνει και με την διάταξη του άρθρου 75 Σ.Ν., για την αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή, όπου ο χρόνος από 30 ημέρες παρατείνεται σε 60 ημέρες.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 62
  Σημείο 3
  – Δε γίνεται αναφορά στο Π.Π.Ε. και το Σ.Α.Υ. κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου.
  Έτσι, στο τέλος του σημείου 3 του άρθρου 62, προτείνεται να προστεθεί νέο σημείο με αναφορά στην παράγραφο 7 του Άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 ως εξής:
  «Η παράγραφος 7 του Άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  7. Απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου είναι το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) στην τελευταία επικαιροποιημένη ή αναθεωρημένη τους μορφή, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την εφαρμογή τους, περιλαμβανομένων των αρχείων των ελέγχων και δοκιμών του έργου.»