Άρθρο 37

1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθενται νέα άρθρα 3Α και 3Β, ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Συμφωνίες – πλαίσια

1. Ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να συνάπτει συμφωνίες – πλαίσια, κατά την έννοια του άρθρου 111 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα, ακόμη και για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας – πλαισίου εφαρμόζονται οι διατάξεις παρόντος Κώδικα που αφορούν στη σύναψη μιας σύμβασης έργου. Οι επιμέρους συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία – πλαίσιο συνάπτονται μόνο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας – πλαισίου και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 126 του παρόντος Κώδικα. Οι επιμέρους συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία – πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποκλίνουν ουσιωδώς από τους όρους της συμφωνίας – πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αυτή συνάπτεται με έναν μόνο ανάδοχο. Η διάρκεια μιας συμφωνίας – πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός αν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας – πλαισίου.

Άρθρο 3Β

Κριτήρια επιλογής αναδόχου

1. Τα κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι:

α. όταν η σύμβαση ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, διάφορα κριτήρια, κατά την κρίση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, όπως η τιμή, η προθεσμία περαίωσης, ο χρόνος εγγύησης, η ποιότητα, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση και η τεχνική συνδρομή μετά τη σύναψη της σύμβασης κλπ. ή άλλως,

β. αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

2. Τα έργα εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. και αξίας για αναθεώρηση, ίσης ή μεγαλύτερης του εκάστοτε προβλεπομένου ορίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, ανατίθενται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό υπάρχει μόνο όταν εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 12Β του παρόντος Κώδικα. Εξαίρεση είναι δυνατή και μετά από αντίστοιχο αίτημα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου.

3. Τα λοιπά έργα καθώς και τα έργα συντήρησης ανεξάρτητα από την αξία τους, ανατίθενται με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου.

4. Το χρηματικό όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

  • 2 Μαρτίου 2011, 15:11 | ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Άρθρο 3Β-εδ.2 : Το σύστημα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα ή εάν υπάρχει διάκριση των έργων αυτή πρέπει να γίνει ανάποδα: δηλαδή «Τα έργα εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. και αξίας για αναθεώρηση, ίσης ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ του εκάστοτε προβλεπομένου ορίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, ανατίθενται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» γιατί τα μικρότερα έργα πάσχουν από πληρότητα μελετών, έλλειψη δοκιμών, αδειών κλπ.

  • 28 Φεβρουαρίου 2011, 12:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

    Η οικονομική προσφορά ως μοναδική παράμετρος ανάθεσης αποτελεί μη αντικειμενική μέθοδο ανάθεσης. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση και τον τρόπο να εξορθολογίζει και με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν και αντικειμενικοποιούν την οικονομική προσφορά, προσμετρόντας και την ΄΄ταυτότητα΄΄ κάθε επιχείρησης, χωρίς το σύστημα αυτό να είναι μορφή λοταρίας.

  • 17 Φεβρουαρίου 2011, 15:25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

    Ως κριτήριο επιλογής αναδόχου θα πρέπει να είναι αυτό των πολλαπλών κριτηρίων για όλα τα έργα ανεξαιρέτως. Η ανάδειξη Αναδόχου με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ήταν, είναι και θα είναι απολύτως ισοπεδωτικό κριτήριο. Η αποκλειστικά χαμηλότερη οικονομική προσφορά δεν βοηθάει την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό του συστήματος παραγωγής των έργων.