Άρθρο 22

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου σχετική με την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ..

2. Οι εγγυήσεις του νόμου αυτού παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία ο νόμος προβλέπει τη χρήση αυτή. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ελέγχουν τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, καλής εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύμβασης και των επιστολών της παρ. 2 του άρθρου 30 πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εγγυητικές επιστολές αναγράφουν επί ποινή απαραδέκτου τα στοιχεία του αναδόχου,  τον τίτλο της σύμβασης στην οποία αφορά η παρεχόμενη εγγύηση, τον όρο της παραιτήσεως του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως και την υπόσχεση ότι θα καταβάλει απροφασίστως, «εντός πέντε (5) το πολύ εργασίμων ημερών» από τη σχετική ειδοποίηση του εργοδότη, το ποσό της εγγύησης. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.»

  • 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:10 | Δρυμαλίτου

    Ο έλεγχος των μελετών από ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών (σύμβουλο) είναι επιβεβλημένος και χρήσιμος

  • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:40 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

    Άρθρο 22.
    Θα πρέπει ο πάροχος ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που θα ελέγχει τη μελέτη να είναι «αντίστοιχης τάξης ή μεγαλύτερης τάξης πτυχίου από την τάξη πτυχίου που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης» και όχι «τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου Γ΄ τάξης»
    Στις απόψεις μας (Σεπτ.2010) είχε προταθεί ο έλεγχος να είναι δυνητικός για την Υπηρεσία και είχε τεθεί η επισήμανση ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος από μελετητή θα αυξήσει το κόστος εκπόνησης της μελέτης, θα επιφέρει καθυστέρηση κατά την εκπόνησή της και θα απαιτήσει μία πρόσθετη διαδικασία διαγωνισμού. Επί πλέον θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάθεση και των δύο συμβάσεων συγχρόνως, γεγονός που δεν θα είναι πάντα εφικτό (λόγω π.χ. ενστάσεων στο διαγωνισμό κλπ.). Τέλος, καθόσον δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός όσον αφορά τα πτυχία, ο ελεγκτής μελετητής πολύ πιθανόν να είναι σε άλλη περίπτωση ελεγχόμενος μελετητής (αντιστροφή των ρόλων ελεγκτή – ελεγχόμενου μελετητή) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.