Άρθρο 23

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν την έγκρισή της, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτοχο πτυχίου τουλάχιστον της Γ΄ τάξης, ο οποίος πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν. Η πρόσληψη του παρόχου ή της εταιρείας για τον έλεγχο μεμονωμένης μελέτης ή συνόλου μελετών γίνεται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών του νόμου αυτού. Η έκθεση ελέγχου της μελέτης υπογράφεται απαραίτητα από στέλεχος με πτυχίο μελετητή Γ΄ τάξης, ή από αλλοδαπό πρόσωπο δωδεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην εκπόνηση ή τον έλεγχο μελετών της κατηγορίας. Για την κάλυψη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο μελέτης, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 14, ως προς τις τάξεις των πτυχίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται σημεία ελέγχου των σταδίων της μελέτης και πραγματοποίηση του ελέγχου ως προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής στον ανάδοχο της μελέτης».

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για τα αδικήματα της παραγράφου 7 του παρόντος, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή το αρμόδιο όργανο των άλλων αναθετουσών αρχών που εκτελούν συμβάσεις του παρόντος νόμου, μπορεί να επιβάλλει σε βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, την πειθαρχική ποινή του προστίμου μέχρι ποσού αντιστοίχου του μισθού των έξι μηνών, μετά τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ακρόασης, κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Εφόσον κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί βαρύτερη ποινή, παραπέμπει τον υπαίτιο στο οικείο πειθαρχικό όργανο που κρίνει κατά τις κείμενες διατάξεις.»

3. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας μελετών ή παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα μητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, μπορεί με πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του από άλλο μελετητή ή σύμβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία μελετών ή συμβούλων, που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης και κατά τη σειρά κατάταξης. Εφόσον υποψήφιος που προηγείται στη σειρά δεν απαντήσει στη σχετική πρόσκληση εντός της τιθέμενης τακτής προθεσμίας, καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Ο νέος ανάδοχος συνεχίζει την εκτέλεση της σύμβασης κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της Δ.Υ. για τα περατωθέντα τμήματα και εργασίες της σύμβασης και ευθύνεται μόνο για τις εργασίες που εκτελεί. Τυχόν ελλείψεις ή και ελαττώματα των προηγούμενων εργασιών, αποκαθίστανται από το νέο ανάδοχο και η αμοιβή για τις εργασίες αυτές συμψηφίζεται σε λογαριασμούς που οφείλονται στον αρχικό ανάδοχο. Ο νέος ανάδοχος (υποκατάστατος) αναλαμβάνει τη συνέχιση της εκτέλεσης με τους όρους της αρχικής σύμβασης και την οικονομική προσφορά του αρχικού αναδόχου. Με την απόφαση έγκρισης μπορεί να γίνουν μικρής έκτασης αναγκαίες αναπροσαρμογές της σύμβασης Η εγγύηση του αρχικού αναδόχου επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, με πράξη της Δ.Υ.»

 • Άρθρο 23.
  Θα πρέπει ο πάροχος ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που θα ελέγχει τη μελέτη να είναι «αντίστοιχης τάξης ή μεγαλύτερης τάξης πτυχίου από την τάξη πτυχίου που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης» και όχι «τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου Γ΄ τάξης»
  Στις απόψεις μας (Σεπτ.2010) είχε προταθεί ο έλεγχος να είναι δυνητικός για την Υπηρεσία και είχε τεθεί η επισήμανση ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος από μελετητή θα αυξήσει το κόστος εκπόνησης της μελέτης, θα επιφέρει καθυστέρηση κατά την εκπόνησή της και θα απαιτήσει μία πρόσθετη διαδικασία διαγωνισμού. Επί πλέον θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάθεση και των δύο συμβάσεων συγχρόνως, γεγονός που δεν θα είναι πάντα εφικτό (λόγω π.χ. ενστάσεων στο διαγωνισμό κλπ.). Τέλος, καθόσον δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός όσον αφορά τα πτυχία, ο ελεγκτής μελετητής πολύ πιθανόν να είναι σε άλλη περίπτωση ελεγχόμενος μελετητής (αντιστροφή των ρόλων ελεγκτή – ελεγχόμενου μελετητή) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 • Αρθρο 23, παρ. 1 – Περιγραφή τροποποίησης: Υποχρεωτικός έλεγχος μελετών από ιδιώτες
  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή προβλέπεται «ελεγκτής», ο οποίος πιστοποιεί μόνον την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης και όχι την κατασκευασιμότητα αυτής. Η λογική του υποχρεωτικού ελέγχου από τους ιδιώτες, μπορεί να διευρύνει το επιχειρηματικό πεδίο των μελετητών, δεν είναι όμως προς την κατεύθυνση της πραγματικής ποιότητας των μελετών. Θα επιβαρύνει το Δημόσιο με επιπλέον έξοδα, ενώ θα απαξιώσει όποια τεχνική επάρκεια υπάρχει στις Δημόσιες Υπηρεσίες
  Προτάσεις ΣΜΥΕ :
  Να αφεθεί στην κρίση των Υπηρεσιών η απόφαση πρόσληψης ελεγκτή, χωρίς υποχρεωτικό χαρακτήρα.
  Να απαιτηθεί ο ελεγκτής μελετητής να έχει τα αντίστοιχα τουλάχιστον προσόντα (ίδια κατηγορία και ίδια ή μεγαλύτερη τάξη μελετητικού πτυχίου) με τον ανάδοχο μελετητή.
  Να διαγραφεί η περίοδος: «Για την κάλυψη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο μελέτης, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 14 ως προς τις τάξεις των πτυχίων.»

 • ΑΡΘΡΟ 23 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  – Στο σημείο της παραγράφου (1) όπου αναφέρεται «Ειδικότερα σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται πτυχίο μελετητή Γ’ Τάξης, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν από……οποίες διενεργήθησαν» να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ η φράση «…πτυχίο μελετητή Γ’ Τάξης…» και να ανασυνταχθεί η συγκεκριμένη πρόταση ως εξής:
  «Ειδικότερα σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται πτυχίο Δ’ Τάξης και άνω, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν από……οποίες διενεργήθησαν», διότι οι μελέτες Δ’ και Ε’ Τάξης είναι :

  1) Σύνθετες και απαιτούν συνδυασμούς επιστημονικών λύσεων

  2) Υποβαθμίζεται ο ρόλος της επιβλέπουσας υπηρεσίας ακόμη και για έργα μικρής και τοπικής εμβέλειας.

  Για την εφαρμογή της πρότασης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η μικρή επικάλυψη των μελετητικών πτυχίων Γ’ και Δ’ και η ΜΗ επικάλυψη των μελετητικών πτυχίων Γ’ και Ε’. κάτι που θεωρείται ζητούμενο από την πλειοψηφία του μελετητικού δυναμικού της χώρας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 00:30 | αργυρης πλεσιας

  Πρέπει να διευκρινιστούν ποιά τμηματα των εκπονηθεισών μελετών ελεγχονται?
  Πρεπει να υπάρξει διάταξη για τον έλεγχο της κατασκευασιμότητας. Η ομάδα του checker, πρέπει στην περίπτωση αυτή να περιλαμβάνει και κατασκευαστή.
  Πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υ.Α. που τίθεται στο τελευταίο εδάφιο διότι η ύπαρξη της συναρτάται με την πληρωμή της μελέτης.

  εδαφιο 3.
  Ειναι ευκαιρία να αντιμετωπισθει το προβλημα αποχώρησης που εχει ενα μέλος συμπραξης ή ένα μέλος της ομάδας μελέτης κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης. Πως αντιμετωπίζεται η υποκατάσταση αυτής της περίπτωσης?

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 10:24 | Χ. ΨΩΜΑΣ

  Να προβλεφθεί και ο έλεγχος από ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, καθώς τα σημαντικότερα προβλήματα σε ένα έργο αφορούν την μη σύμπραξη μελετών με κατασκευαστές ώστε η μελέτη να μην απαιτεί σημαντικές μεταβολές κατά την εφαρμογή της.

  Προτεινόμενη τροποποίηση με κεφαλαία γράμματα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005: (πιθανές μικροτροποποιήσεις και σε άλλα άρθρα είναι πιθανές):

  «Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν την έγκρισή της, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτοχο πτυχίου τουλάχιστον της Γ΄ τάξης, ο οποίος πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΚ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Δ’ ΤΑΞΗΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΚ Δ’ ΤΑΞΗΣ. Η πρόσληψη του παρόχου ή της εταιρείας για τον έλεγχο μεμονωμένης μελέτης ή συνόλου μελετών γίνεται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών του νόμου αυτού. Η έκθεση ελέγχου της μελέτης υπογράφεται απαραίτητα από στέλεχος με πτυχίο μελετητή Γ΄ τάξης ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Γ’ Η Δ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΩΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,και α. Για την κάλυψη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο μελέτης, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 14, ως προς τις τάξεις των πτυχίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται σημεία ελέγχου των σταδίων της μελέτης και πραγματοποίηση του ελέγχου ως προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής στον ανάδοχο της μελέτης».

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 15:43 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

  «Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν την έγκρισή της, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτοχο πτυχίου τουλάχιστον της Γ΄ τάξης, ο οποίος πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν….»

  ΣΧΟΛΙΟ-ΕΡΩΤΗΜΑ: Τα παραπάνω αφορούν μόνο τις «κύριες μελέτες» (δηλ. εκείνες που σύμφωνα με το άρθρο 1 αφορούν άμεσα στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου) ή και τις λοιπές μελέτες (υποστηρικτικές, προκαταρκτικές) ;

 • 20 Φεβρουαρίου 2011, 13:49 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Το σχόλιό μου αφορά την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005, προστίθεται πρόβλεψη να ελέγχεται υποχρεωτικά κάθε στάδιο της μελέτης, πριν την έγκρισή της από την Υπηρεσία, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτοχο πτυχίου τουλάχιστον Γ΄ τάξης, ο οποίος θα πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν.

  Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη αυτή είναι επιπρόσθετη της συμμετοχής στην ομάδα μελέτης προσώπου με πτυχίο ΜΕΚ, το οποίο θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης, σύμφωνα με την παρ.4. του άρθρου 15 του νομοσχεδίου.

  Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε την άποψή μας ότι η επάρκεια των μελετών που παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου διασφαλίζεται ΜΟΝΟ από την επαρκή στελέχωσή τους, τόσο ποσοτικά (δηλ. αριθμός στελεχών ανάλογα με μέγεθος του έργου του Φορέα), όσο και ποιοτικά (κατάλληλες ειδικότητες – εμπειρία), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.1 – ανθρώπινο δυναμικό και περιβάλλον εργασίας του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για την διαχειριστική επάρκεια οργανισμών που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα.
  Συνεπώς η βασική αιτία (root cause) των πιθανών ποιοτικών προβλημάτων στις μελέτες είναι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και η πρόβλεψη διατάξεων όπως η σχολιαζόμενη δεν μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα αυτό, ούτε βραχυπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα.