Άρθρο 28

1. α) Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου καλείται ο ανάδοχος, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εκπρόσωπος της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων.»

β) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκπόνηση της μελέτης ή παροχή των υπηρεσιών».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3316 του ν. 3316/2005 καταργείται.

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.»