Άρθρο 49

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών, τεχνικούς υπαλλήλους, κατά προτίμηση έχοντες την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται το ύψος προϋπολογισμού των έργων, άνω του οποίου, στην ομάδα επίβλεψής τους μετέχει απαραίτητα και ο μελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και κατηγορίες ειδικών έργων, στις οποίες ο μελετητής μετέχει απαραίτητα στην ομάδα επίβλεψης, ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισμού τους. Τέλος, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια και ιδίως, ο τρόπος καθορισμού της τυχόν αμοιβής του μελετητή και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει ήδη ανατεθεί η σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει».

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταμένη αρχή κάθε τρίμηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η προϊσταμένη αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης».

 • 2 Μαρτίου 2011, 07:20 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ

  Προκειμένου να είναι πλήρης η τριμηνιαία έκθεση, απαιτείται να περιέχει και χαρακτηριστικές φωτογραφίες των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο τρίμηνο, από τις οποίες να προκύπτει η τήρηση των διατάξεων Ασφάλειας και Υγείας και να αποτυπώνώνονται οι εργασίες οι οποίες στη συνέχεια θα καλυφθούν. Προτείνεται λοιπόν η παρ. 8 να τροποποιηθεί λίγο ώστε να περιλαμβάνει την υποβολή φωτογραφιών, που είναι εύκολες με ψηφιακές μηχανές:

  «8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου
  συντάσσει και στέλνει στην προϊσταμένη αρχή κάθε τρίμηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, περιλαμβάνοντας σε αυτήν χαρακτηριστικές φωτογραφίες απο τις εργασίες της περιόδου αυτής..
  Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη, περιλαμβάνοντας και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η προϊσταμένη αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης».

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 49
  Σημείο 3
  – Δε διασαφηνίζεται το περιεχόμενο των τριμηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων για την πορεία του έργου.
  Έτσι, στο τέλος της παραγράφου 8 του σημείου 3 του άρθρου 49, προτείνεται να προστεθούν τα εξής:
  «Η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
  α. Έκθεση κατάστασης των Εργολαβικών Εργασιών, όπου θα περιγράφονται οι Εργολαβικές Εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος αναφορικά με:
  • υπηρεσίες ελέγχου, επαλήθευσης, συντονισμού, συμπλήρωσης και διόρθωσης των μελετών, σχεδίων και λοιπών εγγράφων, καθώς και υπηρεσίες εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών,
  • υπηρεσίες ετοιμασίας τεχνικών εγγράφων και υποβολής τους στις Αρχές,
  • υπηρεσίες παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών,
  • υπηρεσίες προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού,
  • εργασίες Κατασκευών, Επιθεωρήσεων, Δοκιμών,
  • εργασίες αποκαταστάσεων ελαττωμάτων,
  • εγκρίσεις υλικών κι εργασιών που θα συνοδεύονται από εργαστηριακά αποτελέσματα ελέγχων και δοκιμών (Lab test reports) και φωτογραφίες,
  • περιοχές προβλημάτων και τους παράγοντες που επηρεάζουν ή που ίσως επηρεάσουν την πραγματοποίηση των στόχων του Συμβατικού Χρονοδιαγράμματος και αναφορά στις διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται ή προγραμματίζονται να ληφθούν,
  • λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες και εργασίες για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών,
  • περιγραφή των Εργασιών που αναμένεται να εκτελεσθούν το επόμενο τρίμηνο.
  β. Έκθεση κατάστασης Ασφάλειας του Εργοταξίου με περιγραφή όλων των προβλημάτων Ασφάλειας που έχουν διαπιστωθεί και των Μέτρων Ασφαλείας που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται να ληφθούν άμεσα.
  γ. Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές Μελέτες και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου ή άλλες άδειες και σχετικές εγκρίσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος (θα πρέπει να αναφέρονται σχετικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους εφόσον υπήρξαν).
  δ. Έκθεση Τήρησης του Συστήματος Διαχείρισης και του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπου θα περιγράφονται όλες οι σχετικές ενέργειες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος.
  ε. Αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών (Συμβατικό και Πραγματικό), σε μορφή ραβδογραφήματος που θα παράγεται από πρόγραμμα δικτυωτής ανάλυσης με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (CPM) ή παρεμφερούς, όπου θα φαίνονται επίσης οι κρίσιμες διαδρομές και οι ακόλουθες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, όπως : Ημερομηνίες ενωρίτερης / αργότερης έναρξης / λήξης, αρχική / απομένουσα διάρκεια, συνολικό περιθώριο κλπ.
  στ. Έκθεση Καθυστερήσεων Δραστηριοτήτων του Πραγματικού Χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το Συμβατικό Χρονοδιάγραμμα Εργολαβικών Εργασιών, Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες ώστε να τηρηθούν οι Τμηματικές Προθεσμίες Περαίωσης Εργολαβικών Εργασιών, καθώς και ο Χρόνος Περαίωσης Εργολαβικών Εργασιών.
  ζ. Συνολική καμπύλη προόδου (“S”) για την Προμήθεια Υλικών / Εξοπλισμού και την εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών, η οποία θα ενημερώνεται με βάση τις πιστοποιήσεις προόδου Εργολαβικών Εργασιών των αντίστοιχων μηνών.
  η. Έκθεση Τήρησης του Προγράμματος Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων (Commissioning) του έργου.
  θ. Κατάλογο Σχεδίων, Τεχνικών Περιγραφών, Προδιαγραφών κλπ., επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αναθεωρήσεις (Revisions), βάσει των οποίων θα εκτελούνται οι Εργολαβικές Εργασίες.
  ι. Πίνακα παραγγελιών όλων των Υλικών / Εξοπλισμού που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος ή πρόκειται να ολοκληρωθούν στο επόμενο τρίμηνο, από τον Ανάδοχο.
  ια. Πίνακα Υπεργολάβων που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος ή πρόκειται να απασχοληθούν στο επόμενο τρίμηνο, από τον Ανάδοχο στις Εργολαβικές Εργασίες.
  ιβ. Ενημερωμένο πρόγραμμα χρηματικών εκροών (πληρωμών) πραγματοποιηθεισών σε σχέση με τις προγραμματισθείσες, καθώς και των μελλοντικών σε σχέση με τις αρχικά προβλεπόμενες.
  ιγ. Πίνακα Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών -αν υπάρχουν- που θα περιλαμβάνει αριθμό Μεταβολής, ημερομηνία υποβολής της αίτησης, περιγραφή, αιτούμενο Κατ’ Αποκοπή Ποσό Μεταβολής, ημερομηνία έγκρισης, εγκεκριμένο Κατ’ Αποκοπή Ποσό Μεταβολής, Ημερομηνία έκδοσης Εντολής Μεταβολής, πραγματοποιηθείσα πρόοδος κατασκευής κλπ., αν υπάρχουν.
  ιδ. Φωτογραφίες και οπτικό (videos) υλικό σε ψηφιακή μορφή, των Εργολαβικών Εργασιών με λήψη από κατάλληλα σημεία, τα ίδια κάθε φορά, που θα δείχνουν τη βαθμιαία πρόοδο των Εργασιών κατασκευής κάθε μήνα, για διάφορες κατηγορίες εργασιών, από τα οποία στο τέλος θα μονταριστεί ολιγόλεπτη παρουσίαση της προόδου και της ολοκλήρωσης των Εργολαβικών Εργασιών.»

 • Συμφωνούμε απόλυτα με τις κοινές θέσεις ΤΕΕ και Μελετητικών Οργανώσεων για το εξής:
  Υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή στην επίβλεψη του έργου ως συμβούλου κατασκευής (άρθρο 49, παρ. 2)
  Η συμμετοχή του μελετητή ως συμβούλου επίβλεψης στις φάσεις κατασκευής του έργου είναι απαραίτητη, τόσο για τη στήριξη της μελέτης όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής, τροποποιήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, που δεν ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη της μελέτης.
  Προτείνεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή στην επίβλεψη για όλα τα τεχνικά αντικείμενα. Άλλωστε στο πνεύμα αυτό κινείται η διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου για την υποχρεωτική συμμετοχή του αρχιτέκτονα μελετητή κατά την επίβλεψη έργων που εκτελούνται κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (άρθρο 27).

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:18 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 49.
  Η παράγραφος 2 να αντικατασταθεί ως εξής:.
  «Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται το ύψος προϋπολογισμού των έργων, άνω του οποίου , η ομάδα επίβλεψης υποστηρίζεται απαραίτητα από το μελετητή του έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και κατηγορίες ειδικών έργων, στις οποίες ο μελετητής υποστηρίζει απαραίτητα την ομάδα επίβλεψης, ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισμού τους. Τέλος ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια και ιδίως, ο τρόπος καθορισμού της τυχόν αμοιβής του μελετητή και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών».
  Στο τέλος του άρθρου 49 να προστεθεί παράγραφος 4.
  «4. Μετά το τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 36 του ν, 3669/2008 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
  12. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης ή του έργου, το οποίο διατίθεται για τον προγραμματισμό, την εποπτεία, διοίκηση-διαχείριση, εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης του έργου, στο προσωπικό των υπηρεσιών και των ιδιωτών μελετητών της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 3669/08.
  Με απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. καθορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τις δαπάνες που καλύπτονται, τον τρόπο πληρωμής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση της εποπτείας, διοίκησης-διαχείρισης, επίβλεψης του έργου και την αποτελεσματικότητά τους.»

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 20:00 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Η Επιτροπή Παραλαβής θα μπορούσε να προκύπτει από κλήρωση στο τέλος του Εργου μεταξύ Τεχνικών υπαλλήλων και άλλων υπηρεσιών (πχ όπως είναι τα Τεχνικά Συμβούλια) ώστε να μην υπάρχει ψυχολογική ανάγκη κάλυψης του ενός υπαλλήλου για το συνάδελφό του.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 10:53 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  Εκθέσεις Προόδου Εργολαβικών Εργασιών

  Η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργολαβικών Εργασιών θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα :

  α. Έκθεση κατάστασης των Εργολαβικών Εργασιών (Status Report) όπου θα περιγράφονται οι Εργολαβικές Εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος αναφορικά με:

  • υπηρεσίες ελέγχου, επαλήθευσης, συντονισμού, συμπλήρωσης και διόρθωσης των μελετών, σχεδίων και λοιπών εγγράφων καθώς και υπηρεσίες εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών

  • υπηρεσίες ετοιμασίας τεχνικών εγγράφων και υποβολής τους στις Αρχές

  • υπηρεσίες παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών.

  • υπηρεσίες Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού

  • εργασίες Κατασκευών, Επιθεωρήσεων, Δοκιμών

  • εργασίες αποκαταστάσεων ελαττωμάτων

  • λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες και εργασίες για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών.

  Η έκθεση αυτή πρέπει να τονίζει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο τις περιοχές προβλημάτων και τους παράγοντες που επηρεάζουν ή που ίσως επηρεάσουν τη πραγματοποίηση των στόχων του Συμβατικού Χρονοδιαγράμματος και να αναφέρει επίσης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο τις διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται ή προγραμματίζονται να ληφθούν.
  Θα περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των Εργασιών που αναμένεται να εκτελεσθούν το επόμενο τρίμηνο.

  β. Έκθεση κατάστασης Ασφάλειας του Εργοταξίου (Safety Report) με περιγραφή όλων των προβλημάτων Ασφάλειας που έχουν διαπιστωθεί και των Μέτρων Ασφαλείας που έχουν παρθεί ή προγραμματίζονται να ληφθούν άμεσα.

  γ. Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές Μελέτες και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους ή άλλες άδειες και σχετικές εγκρίσεις. Τυχόν προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης θα πρέπει να αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο.

  δ. Έκθεση Τήρησης του Συστήματος Διαχείρισης και του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, όπου θα περιγράφονται όλες οι σχετικές ενέργειες και ειδικότερα:
   Αναφορές στο ισχύον Π.Π.Ε. και ενδεχόμενες αναθεωρήσεις
   Επιθεωρήσεις
   Αποκλίσεις – Μή συμμορφώσεις – Διορθωτικές Ενέργειες
   Εκκρεμότητες και κλείσιμο εκκρεμοτήτων προηγούμενων εκθέσεων
   Συγκεντρωτικός πίνακας υποβολών και εγκρίσεων Υλικών με την κατάσταση της διαδικασίας
   Μερικός απολογισμός εφαρμογής Προγράμματος Ελέγχων και Δοκιμών
   Τεκμηρίωση πραγματοποιηθέντων Ελέγχων και Δοκιμών
   Έντυπα Ελέγχων Εργασιών
   Στατιστικές αναλύσεις

  ε. Αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών, δηλαδή το Συμβατικό και το Πραγματικό, σε μορφή ραβδογραφήματος που θα παράγεται από πρόγραμμα δικτυωτής ανάλυσης με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (CPM) όπου θα φαίνονται επίσης οι κρίσιμες διαδρομές και οι ακόλουθες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, όπως : Ημερομηνίες ενωρίτερης / αργότερης έναρξης / λήξης, αρχική / απομένουσα διάρκεια, συνολικό περιθώριο, κλπ.

  στ. Έκθεση Καθυστερήσεων Δραστηριοτήτων του Πραγματικού Χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το Συμβατικό Χρονοδιάγραμμα Εργολαβικών Εργασιών (Slippage Report), Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες ώστε να τηρηθούν οι Τμηματικές Προθεσμίες Περαίωσης Εργολαβικών Εργασιών καθώς και ο Χρόνος Περαίωσης Εργολαβικών Εργασιών.

  ζ. Συνολική καμπύλη προόδου (“S”) για την Προμήθεια Υλικών / Εξοπλισμού και την εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών και επί μέρους καμπύλες προόδου κατασκευών για τις Χωματουργικές Εργασίες, τις Εργασίες Σκυροδέτησης, τις Οικοδομικές Εργασίες και τις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες, όπου θα φαίνονται:

  – Η συνολική πραγματοποιηθείσα πρόοδος εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών ανά κατηγορία Εργασιών (σε ποσοστά %) σε σχέση με την συνολική αρχικά προγραμματισθείσα.

  – Οι δαπανηθείσες ανθρωποώρες (Προσωπικού Διοίκησης και Επίβλεψης Κατασκευών, Εργατοτεχνικού και Εργατικού Προσωπικού, κ.λ.π.) σε σχέση με τις αρχικά προγραμματισθείσες.

  Οι καμπύλες προόδου θα ενημερώνονται με βάση τις πιστοποιήσεις προόδου Εργολαβικών Εργασιών των αντίστοιχων μηνών.

  η. Έκθεση Τήρησης του Προγράμματος Commissioning του έργου. (Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων)

  θ. Κατάλογο Σχεδίων, Τεχνικών Περιγραφών, Προδιαγραφών, κ.λ.π., επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αναθεωρήσεις (Revisions), βάσει των οποίων θα εκτελούνται οι Εργολαβικές Εργασίες.

  ι. Πίνακα παραγγελιών όλων των Υλικών / Εξοπλισμού που αγοράσθηκαν ή πρόκειται να αγορασθούν από τον Εργολάβο, με αριθμό παραγγελίας, όνομα προμηθευτή, προγραμματισθείσα / πραγματοποιηθείσα ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας, προσδοκώμενη ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία απαιτούμενης άφιξης και ημερομηνία πραγματικής άφιξης στο Εργοτάξιο.

  ια. Πίνακα Υπεργολάβων που απασχολήθηκαν ή πρόκειται να απασχοληθούν από τον Εργολάβο στις Εργολαβικές Εργασίες.

  ιβ. Ενημερωμένο πρόγραμμα χρηματικών εκροών (πληρωμών) πραγματοποιηθεισών σε σχέση με τις προγραμματισθείσες καθώς και των μελλοντικών σε σχέση με τις αρχικά προβλεπόμενες.

  ιγ. Πίνακα Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών αν υπάρχουν που θα περιλαμβάνει αριθμό Μεταβολής, ημερομηνία υποβολής της αίτησης, περιγραφή, αιτούμενο Κατ’ Αποκοπή Ποσό Μεταβολής, ημερομηνία έγκρισης, εγκεκριμένο Κατ’ Αποκοπή Ποσό Μεταβολής, Ημερομηνία έκδοσης Εντολής Μεταβολής, πραγματοποιηθείσα πρόοδος κατασκευής, κ.λ.π., αν υπάρχουν.

  ιδ. Φωτογραφίες και οπτικό (videos) υλικό σε ψηφιακή μορφή, των Εργολαβικών Εργασιών με λήψη από κατάλληλα σημεία, τα ίδια κάθε φορά, που θα δείχνουν τη βαθμιαία πρόοδο των Εργασιών κατασκευής κάθε μήνα, για διάφορες κατηγορίες εργασιών, από τα οποία στο τέλος θα μονταριστεί ολιγόλεπτη παρουσίαση της προόδου και της ολοκλήρωσης των Εργολαβικών Εργασιών.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 15:39 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ

  Ο ορισμός της Ομάδας Επίβλεψης καθώς και της Επιτροπής Π.Α.Ε. γίνεται διά κληρώσεως μεταξύ του συνόλου του τεχνικού προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία διενεργείται από εκπρόσωπο της Προϊσταμένης Αρχής ενώπιον όλων των υποψηφίων.
  Βασίλης Τζεβελέκας
  Πολιτικός Μηχ/κός