Άρθρο 38

1. Στο άρθρο 4 του ν. 3669/2008 προστίθενται περιπτώσεις η) και θ), ως εξής:

«η) Η προσφορά που περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων και, ιδίως, οικονομικής έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χρονικής έκπτωσης επί του προβλεπόμενου στα τεύχη δημοπράτησης χρόνου περαίωσης του έργου και προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου».

«θ) Η προσφορά κατ’ αποκοπή τιμής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τμήματα αυτού ή για αυτόνομα κατασκευαστικώς μέρη του έργου, με εγγυημένο προϋπολογισμό».

            2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

            «1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Για την επιλογή του συστήματος αυτού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

 • ΆΡΘΡΟ 38 § 2 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

  Με την ανωτέρω παράγραφο τροποποιήθηκε επιδερμικά η παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΔΕ, με την προσθήκη της λέξης «μόνο», ώστε να περιορισθεί αυστηρά η εφαρμογή του συστήματος «μελέτη – κατασκευή» αποκλειστικά και μόνο στις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις:
  «1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
  Προτείνεται η απαλοιφή του επισημασμένου εδαφίου («….ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων»), για τον λόγο ότι διευρύνει ανέλεγκτα και αορίστως το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται απολύτως εξαιρετικά και σε περιοριστικά προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να επικαλείται την ανάγκη βελτίωσης υπάρχουσας μελέτης, που θα έχει εκπονηθεί μάλιστα κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, για να υποστηρίζει την ανάγκη εφαρμογής του συστήματος «μελέτη – κατασκευή».

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:21 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Προτείνεται η άμεση κατάργηση του συστήματος μελέτη – κατασκευή για το σύνολο των έργων καθώς και το μικτό σύστημα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Το σύστημα της μελέτης – κατασκευής καλό θα είναι να παραμείνει μόνο για έργα που απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και τρόπος κατασκευής.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:43 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 38
  Σημείο 1, περίπτωση θ)
  – Δε διασαφηνίζεται ο όρος «εγγυημένος προϋπολογισμός».
  Έτσι, στην περίπτωση θ) του σημείου 1 του άρθρου 38, προτείνεται να προστεθεί πρόταση που θα ορίζει τη σημασία του «εγγυημένου προϋπολογισμού».

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  1) Η μελέτη-κατασκευή ευνοεί την αδιαφάνεια και τον χρηματισμό κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι στις προθέσεις του συντάκτη.
  2) «Η προσφορά κατ’ αποκοπή τιμής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τμήματα αυτού ή για αυτόνομα κατασκευαστικώς μέρη του έργου, με εγγυημένο προϋπολογισμό» για να εφαρμοστεί προυποθέτει άρτια απο κάθε άποψη μελέτη εφαρμογής που μου φαίνεται αδύνατο μέχρι πολύ δύσκολο για τα σημερινά δεδομένα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 22:29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Θεωρώ ότι θα πρέπει το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου των τιμών μονάδος των άρθρων του προϋπολογισμού να αποτελέσει το αποκλειστικό σύστημα δημοπράτησης (πλην στ) και ζ)) ως αντικίνητρο για την δυνατότητα προσυνεννόησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
  Όσον αφορά στην παράγραφο θ) του παρόντος νομοσχεδίου αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 22:46 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαιρούνται οι ανάδοχοι της προμελέτης από την συμμετοχή στην δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.
  Επιπλέον θα πρέπει να υπογράφεται ένα παρόμοιο σύμφωνο ακεραιότητας, με το οποίο να δεσμεύεται ο κάθε συμμετέχων ότι δεν έχει συνεργαστεί ή ότι δεν έχει κάθε είδους εξάρτηση με την ανάδοχο εταιρεία της προμελέτης και ότι δεν έλαβε διακριτικής μεταχείρισης από την Υπηρεσία ή τον φορέα στην προσκόμιση κρίσιμων στοιχείων για την σύνταξη της οριστικής μελέτης.
  Με άλλα λόγια θα πρέπει να ληφθεί κάποιου είδους πρόνοια ούτως ώστε να μην θεωρούνται οι διαγωνισμοί αυτοί «στημένοι» από τους φορείς.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:57 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 38.
  Η παράγραφος 2 να αντικατασταθεί ως εξής:
  Στο πρώτο εδάφιο να διαγραφούν οι τελευταίες λέξεις που υπογραμμίζονται «1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
  Εάν όμως παραμείνουν αυτές να προστεθεί στο δεύτερο εδάφιο η υπογραμμισμένη λέξη (σύμφωνη) όπως παρακάτω:
  Για την επιλογή του συστήματος αυτού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 17:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  H μελέτη-κατασκευή ως σύστημα ανάθεσης έργου θεωρώ οτι πρέπει να επιλέγεται για έργα που χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικά έργα», με την υποστήριξη του ΙΟΚ και στα οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι κατασκευής πρωτοποριακοί με υλικά ή μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν ολοκληρώνεται ένα τέτοιο έργο για πρώτη φορά ή έχει δοκιμασθεί επαρκώς παύει να χαρακτηρίζεται ως πιλοτικό και βεβαίως δεν θα μπορεί να ανατίθεται με αυτό το σύστημα.