Άρθρο 77 Πόροι – Προϋπολογισμός

1. Οι πόροι της Α.Ε.Μ.Ε. είναι ιδίως:

α. Τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.

β. Τα έσοδα από τη διαχείριση της τυχόν ακινήτου περιουσίας του.

γ. Τα έσοδα από τα προβλεπόμενα στον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης» τέλη εγγραφής, διατήρησης και ανανέωσης της εγγραφής στα τηρούμενα από την Α.Ε.Μ.Ε. επαγγελματικά «Μητρώα», τα τέλη συζήτησης των «προσφυγών» και αιτήσεων που υποβάλλονται προς απόφανση στην Α.Ε.Μ.Ε., τα τέλη γνωμοδότησης σε διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τα τέλη που καταβάλλονται για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Α.Ε.Μ.Ε..

δ. Τα έσοδα από κάθε άλλου είδους τέλη, πρόστιμα και λοιπές χρηματικές καταβολές, τα οποία αποδίδονται στην Α.Ε.Μ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε. Τα έσοδα από την έναντι τιμήματος διάθεση επιστημονικών προϊόντων του από έρευνες, μελέτες, εργασίες, δημοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

στ. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

ζ. Τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Α.Ε.Μ.Ε., τη χρηματοδότηση και την κατανομή των δαπανών κάθε απογραφής, ρυθμίζονται στον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης», με τήρηση των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για το λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

  • 28 Φεβρουαρίου 2011, 02:01 | αργυρης πλεσιας

    Από που προκύπτει ότι η ΑΕΜΕ θα έχει και αρμοδιότητα συμβιβαστικής λύσης διαφορών?
    Από που προκύπτει ότι θα υπάρχουν και τέλη προς τούτο?
    Η ΑΕΜΕ θα ειναι διαιτησία?
    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΕΜΕ.