Άρθρο 41

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την απόδειξη μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο του υποψηφίου, ή τα μέλη κοινοπραξίας, κατά τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του υποψηφίου και του εκπροσώπου καθενός των μελών, σε περίπτωση υποψήφιας κοινοπραξίας.»

2. Το άρθρο 21 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που ορίζονται από τον προϊστάμενό της. Με την απόφαση ορισμού ορίζονται οι πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που διορίζονται, τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών. Στις εργασίες της επιτροπής παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.

2. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο της προηγούμενης παραγράφου, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πειριφερειακή Ενωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE. Όταν πρόκειται για έργα με προϋπολογισμό ανώτερο των ορίων εφαρμογής του ΠΔ 59/2007 και 60/2007, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ υποδεικνύεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του TEE.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται, όπως και ο αναπληρωτής το, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το όριο της εφαρμογής των ΠΔ 59/2007 και 60/2007, ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις. Εφόσον υποδειχθούν εκπρόσωποι από περισσότερες οργανώσεις, η αναθέτουσα αρχή ενεργεί δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών, ύστερα από πρόσκληση των υποδειχθέντων.

3. Η επιτροπή διαγωνισμού της παραγράφου 2, συγκροτείται από την προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

4. Οι επιτροπές των προηγουμένων παραγράφων μπορεί να συγκροτούνται για έναν διαγωνισμό ή περισσότερους ή και σε ετήσια βάση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι διαδικασίες δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή και μετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού συγκεκριμένου έργου ή έργων. Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της εκδούσας υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας.

5. Για την υπόδειξη των μελών των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2, η αναθέτουσα αρχή ζητά, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν το διαγωνισμό, την υπόδειξη των εκπροσώπων. Επίσης ζητά, στην αρχή κάθε έτους, την αποστολή πίνακα εκπροσώπων. Εφόσον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, ορίζεται από τον αντίστοιχο πίνακα, κατ΄επιλογή της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής. Αν δεν έχει αποσταλεί πίνακας ούτε έχει υποδειχθεί εμπρόθεσμα εκπρόσωπος, ορίζεται σε αντικατάστασή του ένα από τα αναπληρωματικά μέλη της παρ. 2α.

6. Με την απόφαση ορισμού των μελών μπορεί να ορίζονται και επιπλέον μέλη, με ειδικές γνώσεις και ικανότητες, όταν απαιτείται από το είδος της διαδικασίας ή του έργου, κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής και κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου

7. Οι επιτροπές διαγωνισμού οφείλουν να παραδώσουν την εισήγηση τους έγκαιρα, ώστε η αρμόδια αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος των προσφορών.

8. Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών διαγωνισμού εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.

 • ΑΡΘΡΟ 41 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Στο άρθρο 19 παρ. 3 του νομοσχεδίου προβλέπεται ο ορισμός των μελών των επιτροπών διαγωνισμού (εκτός του προέδρου) για την ανάθεση μελετών κατόπιν δημόσιας κλήρωσης στο αρμόδιο Υπουργείο ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεταξύ όλων των τεχνικών υπαλλήλων των αντιστοίχων φορέων που έχουν οκταετή τουλάχιστον εμπειρία στην ανάθεση και την εκτέλεση μελετών και έργων. Αντίστοιχη ρύθμιση είναι επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί και για τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει το αμερόληπτο των επιτροπών και τη διαφάνεια των διαγωνισμών. Αυτό καθίσταται σήμερα περισσότερο από αναγκαίο μετά την εισαγωγή του συστήματος των πολλαπλών κριτηρίων, το οποίο δυνητικά προβλέπει και τη χρησιμοποίηση κριτηρίων που συνεπάγονται υποκειμενική κρίση από πλευράς των επιτροπών (ποιότητα, τεχνική αξία, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κ.λπ.). Κατά μείζονα λόγο η κλήρωση έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη στους διαγωνισμούς με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή», όπου τα κρούσματα αδιαφάνειας και μεθόδευσης των διαγωνισμών έχουν καταστεί κανόνας. Αλλά και στους λοιπούς διαγωνισμούς, όπου δεν εμφιλοχωρεί υποκειμενική κρίση, επιβάλλεται η εισαγωγή της κλήρωσης, διότι και σ’ αυτούς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αδιαφάνειας με περίεργες αποφάσεις επιτροπών κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (π.χ. ακύρωση διαγωνιζομένων διότι η υπεύθυνη δήλωση δεν συνεχιζόταν στη δεύτερη σελίδα του εντύπου κ.ά.).
   ΠΡΟΤΑΣΗ: Να εφαρμοσθεί ανάλογο σύστημα επιλογής δια κλήρωσης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων με αυτό που έχει θεσπισθεί με το άρθρο 19 παρ. 3 του νομοσχεδίου για τους διαγωνισμούς μελετών.

 • Συμφωνούμε απόλυτα με τις κοινές θέσεις ΤΕΕ και Μελετητικών Οργανώσεων για το εξής:
  Επιτροπές αξιολόγησης έργων που δημοπρατούνται με το σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή»

  Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στην περίπτωση των επιτροπών αξιολόγησης έργων που δημοπρατούνται με το σύστημα «Μελέτη -κατασκευή», που πρέπει να καθορίζονται με κλήρωση, όπως προβλέπεται για όλες τις επιτροπές ανάθεσης μελετών.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:20 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 41.
  Παράγραφος 2
  Για τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών να προβλεφθούν αντίστοιχες διαδικασίες κλήρωσης των μελών των επιτροπών όπως στο άρθρο 19 (με δημόσιες κληρώσεις) του παρόντος Νόμου.
  Όπως άλλωστε προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για την πρόταση νόμου που συνέταξε η επιτροπή του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και η επιτροπή της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.