Άρθρο 27

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3316/2005 προστίθεται, μετά την παράγραφο 5, παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις κατασκευής πολύπλοκων και τεχνικώς δυσχερών έργων, ο κύριος του έργου μπορεί, με την προκήρυξη της μελέτης, να ζητήσει τη συμμετοχή του μελετητή που θα έχει την κύρια ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης, στην εποπτεία εφαρμογής της κατά την κατασκευή. Η συμμετοχή του μελετητή συνίσταται, πλην της περιπτώσεως αντιμετώπισης σφάλματος ή αστοχίας της μελέτης, για την οποία εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος, είτε σε επισκέψεις στο εργοτάξιο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του φορέα κατασκευής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αντιμετώπιση δυσχερών τεχνικών προβλημάτων, είτε και σε συνεχή παρουσία, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη. Με την προκήρυξη ορίζονται τα προσόντα (κατηγορίες πτυχίων και εμπειρία) των φυσικών προσώπων που θα συμμετέχουν στην επίβλεψη και η αμοιβή τους συναρτάται με τον χρόνο απασχόλησής τους. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης προσφέρουν έκπτωση επί της προεκτιμώμενης αμοιβής η οποία περιλαμβάνεται ως όριο δαπάνης, στο επιμετρούμενο τμήμα του τεύχους υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής της παρ. 3 περ. ε΄ του άρθρου 4, βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και αναπροσαρμόζεται κατά τον δείκτη αναθεώρησης της παρ. 7 του άρθρου 4, με έναρξη τον χρόνο υποβολής προσφοράς και λήξη τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών επίβλεψης.

Η συμμετοχή του αρχιτέκτονα – μελετητή στην επίβλεψη του έργου είναι υποχρεωτική στην περίπτωση των έργων που εκτελούνται κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της παρ. 4 του άρθρου 5, καθώς και των έργων στην μελέτη των οποίων μετέχουν πτυχία των κατηγοριών 6 και 7 του άρθρου 2.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 7.

 • 3 Μαρτίου 2011, 12:28 | Σπύρος Καγγελάρης

  Αφορά την υπάρχουσα παρ.3 του άρθρου 31 του Ν3316/05 (Δεν τροποποιείται) που αναφέρεται στις αλλαγές στην ομάδα έργου.
  Επειδή το χρονικό διάστημα από την κατάθεση των προσφορών μέχρι την ανάθεση της σύμβασης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπερβαίνει και τα δύο χρόνια (κατα την γνώμη μου αυτό συνιστά σπουδαίο λόγο αποχώρησης), είναι προφανές ότι ο Ανάδοχος δεν είναι δυνατόν να έχει δεσμευμένο το σύνολο του προσωπικού της προσφοράς του επι τόσο χρόνο, δηλαδή είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν αποχωρήσεις.
  Επειδή στην πράξη δημιουργούνται προβλήματα (είναι δύσκολο πχ να βρείς στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας με κάποιο στέλεχος που εν τω μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε) θα πρότεινα το «ίσης τουλάχιστον εμπειρίας» να αντικατασταθεί με το «αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων».
  Θα πρότεινα επίσης το άρθρο αυτό να αφορά αποκλειστικά το αναφερόμενο ατο άρθρο 7 παρ.6.β) προσωπικό (.. λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών και των αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργατών..)

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 00:50 | αργυρης πλεσιας

  Η συμμετοχή του αρχιτέκτονα των κατηγοριών 6 ή 7 στην επίβλεψη προκύπτει από την εκτίμηση ότι το οποιοδήποτε κτηριακό έργο είναι δυσχερές ή πολυπλοκο?
  Το πολύπλοκο και δυσχερές έργο έχει διαφορετικό επίπεδο κρίσης ανάλογο με την στελέχωση της εκάστοτε υπηρεσίας που δημοπρατεί και επιβλέπει το έργο. Η κατασκευή μίας προεντεταμένης γέφυρας που γίνεται για πρωτη φορά σε μια νομαρχιακή υπηρεσία είναι δυσχερές έργο σε αντίθεση με την ΕΟΑΕ που έχει κατασκευάσει εκατοντάδες.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:26 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 27 παράγραφος 1.
  Η κάλυψη της συμμετοχής του μελετητή κατά την κατασκευή του έργου, προβλέπεται ορθά στην παράγραφο αυτή, και παρέλκει άλλη τυχόν διαφορετική ρύθμιση στις περί έργων διατάξεις του Νόμου. (Ο μελετητής του έργου δεν μπορεί να καθίσταται πάντα και σύμβουλος επίβλεψης του έργου, δεδομένου ότι η μελέτη και οι υπηρεσίες επίβλεψης έργου αφορούν σε δύο διαφορετικού αντικειμένου συμβάσεις, με άλλες τεχνικές απαιτήσεις για την επιλογή των αναδόχων)