Άρθρο 47

Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29

Ανάθεση συμβάσεων μικρού οικονομικού αντικειμένου

1. Όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ΕΥΡΩ, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και τοιχοκολλάται στο χώρο ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Στο διαγωνισμό καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλουν γραπτές οικονομικές προσφορές. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής έχουν χρόνο ισχύος δύο μηνών και εντός της προθεσμίας πρέπει ο ανάδοχος να κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να κωλύεται η υπογραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, αν δεν αντιλέγει ο ανάδοχος. Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με την υποβολή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Μητρώο και υπεύθυνης δήλωσης με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού σε βάρος τους. Για την ανάθεση της σύμβασης ορίζεται, από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους της υπηρεσίας ή και άλλων υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ανάθεσης κατά του οποίου χωρούν ενστάσεις σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. ο οποίος κατακυρώνει τη σύμβαση στο μειοδότη. Μετά την κατακύρωση καλείται ο ανάδοχος να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και εγγύηση συμμετοχής για την υπογραφή της σύμβασης.

4. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, την κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 12:28 | ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.

  Μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις αναθέσεις; Δηλαδή αν εργοληπτική επιχείρηση / εταιρεία λάβει με το σύστημα αυτό κάποιο έργο, μπορεί να συμμετέχει και σε επόμενη κλήρωση μέχρι π.χ. την ολοκλήρωση της προηγούμενης ανάθεσης;

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:42 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το ποσον των 100.000 € πώς σας προέκυψε, είναι μικρή μιά σύμβαση τέτοια; Αντί αυτού θα σας πρότεινα το μισό ποσόν(1/2) της Α1 κατηγορίας (45.000)που μου φαίνεται πιο λογικό.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 23:12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Συμφωνώ με την κατηγορία των έργων αυτών. Πιθανότατα με βάση το όριο αυτό να κατηγοριοποιούνται τα έργα ως προς το σύστημα ανάθεσής τους. Δηλαδη και για έργα με προύπολογισμό από 100.000 € και άνω η ανάθεση να γίνεται με βάση την συμφερότερη προσφορά και όχι την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 13:49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  στην παρ.3 και παρ.4 προφανώς αντι για εγγυητική συμμετοχής εννοείτε την εγγυητική καλής εκτέλεσης