Άρθρο 72 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο η μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ένα εκ των επιλεγέντων μελών ορίζεται ταυτόχρονα ως Πρόεδρος, ένα ως Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη, που κατοικοεδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Περιφερειακών Υπηρεσιών. Ειδικά κατά την πρώτη θητεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τη «Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής», μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 14, στοιχ. δ΄του Κανονισμού της Βουλής και με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της.

2. Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Ε. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ακαδημαϊκή, επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών ή συναφών υπηρεσιών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται, μετά την επιλογή τους, με πενταετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση τοποθετούνται και τα μέλη που προΐστανται των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η θητεία των ίδιων προσώπων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, για μία (1) μόνο φορά και με την ίδια διαδικασία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, παύσης, κωλύματος ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε, με την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε και για τον αντικαθιστάμενο. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που έχει εκπέσει από οποιαδήποτε εκ των ιδιοτήτων αυτών.

5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Ε., κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) μέλη που επιλέγονται από την «Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και δύο (2) μέλη για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται πάντοτε για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών, που κατά τα ανωτέρω διορίστηκαν για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 72
  Σημείο 1
  – Δε γίνεται αναφορά σε εκπροσώπηση του ΤΕΕ στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΕ.
  Έτσι, το πρώτο εδάφιο του σημείου 1 του άρθρου 72, προτείνεται να γίνει ως εξής:
  «Η Α.Ε.Μ.Ε. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετέχει εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), μετά από πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. …»

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 01:56 | αργυρης πλεσιας

  Η αλλαγή του τρόπου επιλογής και η εμπλοκή με σύμφωνη γνώμη της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ειναι ευλογο να δημιουργήσει αντιπαλότητες σε αντίστοιχα παραγωγικά υπουργεία. Επειδή υπάρχει δυσχερής οικονομική κατάσταση που δεν επιτρέπει πειραματισμούς, οι δύο φορείς πρέπι να ενοποιηθούν διότι θα υπάρξουν πολλαπλά προβλήματα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΑΝ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:39 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 72
  Η αλλαγή του τρόπου επιλογής του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Ε. την μεν πρώτη φορά από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής και στη συνέχεια από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβαθμίζει το βαθμό ανεξαρτησίας της Α.Ε.Μ.Ε. και τη μετατρέπει ουσιαστικά σε προέκταση του γραφείου του εκάστοτε Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η Α.Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να επιλέγεται το Δ.Σ. από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής