Άρθρο 32

1. Η παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 11, 12 και 13 αναριθμούνται σε 10, 11 και 12.

2. Στο ν. 3316/2005 προστίθεται άρθρο 42Α ως εξής:

«Άρθρο 42Α – Τεχνικές προδιαγραφές

1. Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών γίνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων των άρθρων 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σε περίπτωση μεταγενέστερων επουσιωδών μεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρμόζεται αναλόγως η συμβατική σχέση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι προδιαγραφές των μελετών και λοιπών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε. ή του αρμόδιου κατά περίπτωση επιμελητηρίου και πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή κοινή πρόταση του ως άνω και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η κατά τα άνω γνωμοδότηση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών. Σε κάθε περίπτωση γνωμοδοτεί επίσης το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών. Τα ως άνω προεδρικά διατάγματα μπορεί να προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων ειδικής φύσεως και λεπτομερειών, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε. ή και του οικείου Επιμελητηρίου ή επιστημονικού φορέα. Μέχρι την έκδοση νέων προεδρικών διαταγμάτων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Για το μη υποχρεωτικό μέρος των άνω προδιαγραφών μπορεί να προβλέπονται στη σύμβαση διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις. Με τη σύμβαση τίθενται οι προδιαγραφές μελετών και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες.

3. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη συντάσσεται με βάση τα τιμολόγια που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εγκρίνονται πρότυπα τεύχη προκήρυξης, πρότυποι πίνακες υποβαλλόμενων στοιχείων και λοιπά στοιχεία για τις διαδικασίες ανάθεσης του νόμου αυτού. Η χρήση των πρότυπων τευχών και λοιπών εγγράφων των διαγωνισμών είναι μετά την έγκρισή τους υποχρεωτική για όλες τις Αρχές που υπάγονται στον νόμο αυτό, μπορούν πάντως οι αναθέτουσες Αρχές να προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις.»

3. Η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄161) αναριθμείται σε 9.»

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 32
  Σημείο 1
  – Δεν υπάρχει παράγραφος 13 στο άρθρο 42 του Ν. 3316/2005.
  Έτσι, το σημείο 1 του άρθρου 32, θα πρέπει να γίνει ως εξής:
  «Η. παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 3316/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 11 και 12 αναριθμούνται σε 10 και 11.»

  Άρθρο 32
  Σημείο 2, Παράγραφος 2.
  – Δε γίνεται αναφορά σε πρότυπα και μεθοδολογίες για τις προδιαγραφές μελετών και υπηρεσιών.
  Έτσι, στο τέλος της παραγράφου 2 του σημείου 2 του άρθρου 32, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Στη σύμβαση θα γίνεται αναφορά στα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς, όπου η κάθε παραπομπή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». Επίσης, θα πρέπει να προδιαγράφονται οι σχετικές εργασίες με βάση συγκεκριμένη Μεθοδολογία. Τα εν ισχύ Πρότυπα που απαιτούνται για την ποιοτική υλοποίηση ενός Έργου, θα πρέπει ν’ αναφέρονται σαφώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου –ως μέρος των Συμβατικών Τευχών- και θ’ αφορούν τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ που αποτελούν μεταφορά Ευρωπαϊκών Προτύπων, τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, τις Ελληνικές (Εθνικές) Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τεχνικά έγγραφα (συστήματα) αναφοράς που εκπονούνται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, ή όταν αυτά δεν υπάρχουν, τα πρότυπα, τις τεχνικές εγκρίσεις ή τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων.»

  Άρθρο 32
  Σημείο 3
  – Δε γίνεται αναφορά στον έλεγχο του προϋπολογισμού της μελέτης.
  Έτσι, στο τέλος του σημείου 3 του άρθρου 32, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση σύνταξης του προϋπολογισμού του Έργου, ο οποίος ελέγχεται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο (πιστοποιημένο) Ελεγκτή.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 01:26 | αργυρης πλεσιας

  Η εκδοση Υ.Α. για πρότυπα Τευχη Δημοπράτησης αποτελεί μία επειγουσα αναγκαιότητα, εαν επιθυμεί η Πολιτεια να εφαρμόσει το νεο Θεσμικό πλαισιο σε ευλογο χρόνο. Αλλως η εκτιμώμενη διετία για την εφαρμογή τους θα επιμηκυνθεί κατά πολύ ενώ θα υπάρξουν πολλαπλές εμπλοκές, πολλές εκ των οποίων θα λύνονται δικαστικά.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (εντος διμήνου από την ψήφιση του νόμου).

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 20:57 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του νομοσχεδίου καταργείται η παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν3316/05, όπου προβλέπονται τα ακόλουθα :
  « Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α΄) κανονισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές της παρ. 9 του άρθρου 1. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσιων συμβάσεων».

  Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ.1161/05 (ΦΕΚ – 1064 Β/27-7-2005) απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που εκδόθηκε στα πλαίσια του ως άνω άρθρου του Ν3316/05, προσδιορίσθηκαν τα όρια των υποβαλλόμενων προσφορών μεταξύ του 80% και 120% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής.

  Με την όπως παραπάνω κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν3316/05 καταργούνται και οι ποσοστιαίοι περιορισμοί υποβολής εκπτώσεων ή αυξήσεων επί της προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης του διαγωνισμού. Η πρόβλεψη της υποβολής ελεύθερα ποσοστών εκπτώσεων επί της προεκτιμώμενης αμοιβής στους διαγωνισμούς αναθέσεων μελετών, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε νέα τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, όπου θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις περιορισμού των υπερβολικών εκπτώσεων (μαθηματικός τύπος παλαιότερα, πρόσθετες εγγυήσεις πρόσφατα), παρόμοιων με αυτές που ισχύουν στην ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων.

  Ενναλακτικά, προτείνεται η δρομολόγηση από το ΥΠΟΜΕΔΙ της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα η οποία να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών. Το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να δομηθεί η παραπάνω αναδιάρθρωση καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ1429 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Με την αναδιάρθρωση αυτή θα αυξηθεί η διοικητική επάρκεια των Υπηρεσιών, ώστε σταδιακά να περιορισθούν οι υπερβολικές εκπτώσεις από τους αναδόχους, να παραμένουν στον επαγγελματικό χώρο οι βέλτιστοι με αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 12:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  Προτείνεται να διορθωθεί το
  «Για το μη υποχρεωτικό μέρος των άνω προδιαγραφών μπορεί να προβλέπονται στη σύμβαση διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις. Με τη σύμβαση τίθενται οι προδιαγραφές μελετών και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες.»

  ως εξής
  «Για το μη υποχρεωτικό μέρος των άνω προδιαγραφών μπορεί να προβλέπονται στη σύμβαση διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις. Με τη σύμβαση τίθενται οι προδιαγραφές μελετών και υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχουν σχετικές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 1 ή όταν δεν έχουν καθοριστεί σχετικές προδιαγραφές από προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 .»

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 10:58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  Προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

  Εφαρμόζονται οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ , όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

  Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση σύνταξης του προϋπολογισμού του Έργου, ο οποίος ελέγχεται από εξειδικευμένο πιστοποιημένο ελεγκτή.