Άρθρο 69

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4694/1930 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους υποβαλλόμενους και εγκρινόμενους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου λογαριασμούς, προκειμένου περί οφειλής του εργολάβου για παροχή υλικών προς εκτέλεση του έργου ή περί οφειλής σε εργάτες ή υπαλλήλους αυτού που χρησιμοποιηθήκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης επιτρέπεται η υπό των εργολάβων εκχώρηση του ως άνω εργολαβικού ανταλλάγματος σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».

2. Η περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ Α΄140) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται η τήρηση Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, στο οποίο εγγράφονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Με το π.δ. καθορίζεται η υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τηρεί το εν λόγω Μητρώο, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες εγγραφής, τα όργανα πιστοποίησης και ελέγχου και προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των επαγγελματικών υποχρεώσεων των εγγραφομένων που σχετίζονται με την καλή και έντεχνη εκτέλεση των έργων. Με το π.δ. μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται επιμέρους τεχνικά ζητήματα.»

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:20 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Στους συντελεστές ιδιωτικών έργων περιλαμβάνονται και οι αλλοδαποί εργάτες και άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν είναι δυνατό να εγγράφονται και πιστοποιούνται στο Μητρώο. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση του ΜΗΚΙΕ άμεσα συνδεδεμένου με τα ΜΕΚ.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 69
  – Δε γίνεται αναφορά σε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
  Έτσι, στο τέλος του άρθρου 69, προτείνεται να προστεθεί Άρθρο 69Α με κείμενο ως εξής:
  «Το Άρθρο 148 του Ν. 3669/2008 καταργείται και προστίθεται Άρθρο 69Α στο παρόν με τίτλο “Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας”.
  1. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο Έργο θα πρέπει να είναι της τεκμηριωμένης αποδοχής του Κυρίου του Έργου ή της Επιβλέπουσας Αρχής ή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το αργότερο 60 ημέρες πριν την προσκόμιση και ενσωμάτωση των υλικών στο έργο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει με έντυπο (Φύλλο Υποβολής Υλικού) που θα περιλαμβάνεται στο Π.Π.Ε. για έγκριση στοιχεία του υλικού που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις συμβατικές απαιτήσεις και θα συνοδεύεται από φυλλάδια του κατασκευαστή με τεχνικές προδιαγραφές του υλικού, πιστοποιητικά, σήματα ποιότητας, δείγματα, συστάσεις, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (για επικίνδυνα υλικά) κλπ.
  2. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετες εξασφαλίσεις σε θέματα συντήρησης και υποστήριξης μετά τη κατασκευή για υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ. για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εγχώρια εμπειρία για τη συμπεριφορά τους στη φάση της λειτουργίας. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο Έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής), της ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το Εξωτερικό) και της διαπίστωσης μεγάλου κόστους συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή δε δίνεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας
  3. Όλα τα υλικά που θα ενσωματώνονται στα τεχνικά έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Π.Δ. 334/94 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης» (2006/C134/01 Ανακοίνωση της επιτροπής, στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για τη προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σήμανση CE). Η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής θα γίνεται με την προσκόμιση και υποβολή από τον Ανάδοχο των απαραίτητων πιστοποιητικών και υποστηρικτικών δικαιολογητικών κι εγγράφων. Με Προεδρικό Διάταγμα (εντός 6 μηνών) θα ορισθεί η Δομή, ο Σκοπός και η Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ελέγχου Προϊόντων Δομικών Κατασκευών, ο οποίος θα παρακολουθεί την αγορά των δομικών υλικών.
  4. Τα εν ισχύ Πρότυπα που απαιτούνται για την ποιοτική υλοποίηση ενός Έργου (εργασίες, υλικά και μικροϋλικά), θα πρέπει ν’ αναφέρονται σαφώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου –ως μέρος των Συμβατικών Τευχών- και θ’ αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας:
  o τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ που αποτελούν μεταφορά Ευρωπαϊκών Προτύπων,
  o τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις,
  o τις Ελληνικές (Εθνικές) Τεχνικές Προδιαγραφές,
  o άλλα τεχνικά έγγραφα (συστήματα) αναφοράς που εκπονούνται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης,
  o ή όταν αυτά δεν υπάρχουν, τα πρότυπα, τις τεχνικές εγκρίσεις ή τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων.
  5. Στο Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών που θα εκπονηθεί και θα αποτελεί Τμήμα του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει ρητά και μονοσήμαντα ως έγγραφα Αναφοράς τους κανονισμούς και τα πρότυπα που θα ακολουθήσει για τον έλεγχο ποιότητας των προσκομιζομένων υλικών/εξοπλισμού, καθώς και των εργασιών που θα πραγματοποιήσει. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την εφαρμογή των κανονισμών, προτύπων κλπ. που κατά την τεκμηριωμένη γνώμη του εξασφαλίζουν την ποιότητα των υλικών που επιθυμεί.
  6. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ζητήσει χωρίς επί πλέον δαπάνη οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή προκειμένου να επιβεβαιώσει τις δηλωμένες ιδιότητες οποιουδήποτε υλικού, εργασίας ή εξοπλισμού.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:01 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 69.
  Στο τέλος της παραγράφου 1 υποπαράγραφος 2 και πριν την τελεία να μπει κόμμα και να προστεθεί η υπογραμμισμένη φράση:
  «2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους υποβαλλόμενους και εγκρινόμενους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου λογαριασμούς, προκειμένου περί οφειλής του εργολάβου για παροχή υλικών προς εκτέλεση του έργου ή περί οφειλής σε εργάτες ή υπαλλήλους αυτού που χρησιμοποιηθήκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης επιτρέπεται η υπό των εργολάβων εκχώρηση του ως άνω εργολαβικού ανταλλάγματος σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με την επιφύλαξη της (προτεινόμενης) προσθήκης στην παράγραφο 3 του άρθρου 53.»

  Οι παρακάτω προτάσεις και θέσεις μας διατυπώθηκαν με το αριθ. πρωτ. 184/20-10-2010 σχετικό έγγραφό μας προς εσάς επί του σχεδίου Νόμου κατασκευής Δημοσίων Έργων και δεν έγιναν αποδεκτές:

  α. Δεν νομοθετείται η μείωση του ανωτάτου ορίου των συμπληρωματικών συμβάσεων στο 20% του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού από 50% που ισχύει σήμερα.
  Η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι: Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του ν. 3669/2008 να μειωθεί το ποσοστό των συμπληρωματικών συμβάσεων από 50% στο 20%.

  β. Δεν αυξάνεται το ποσοστό του κονδυλίου των απροβλέπτων στο 15% από 9% που ισχύει σήμερα και δεν λαμβάνεται μέριμνα για τα έργα συντήρησης που έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες.
  Η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι: Στο άρθρο 57 παράγραφος 3 του ν. 3669/2008 το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς τον συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και ΦΠΑ. Για τα έργα συντήρησης το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να ανέρχεται στο 20%.

  γ. Δεν θεσμοθετείται η υποχρεωτική διάθεση ενός ποσοστού των ετησίων πιστώσεων των ΣΑΕ για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων συντήρησης.
  Η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι: Στο τέλος της παραγράφου 5 του αριθμού 1 του ν. 3669/2008 να προστεθεί υποπαράγραφος ως εξής:
  «Με αποφάσεις των καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργών καθορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των ετησίων πιστώσεων των αντίστοιχων συλλογικών αποφάσεων έργων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων προγραμμάτων έργων συντήρησης.»

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 13:43 | Ι. Δ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ

  Άρθρο 69
  Συμψηφισμός οφειλών:
  Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού με τους φόρους και το ΦΠΑ και στις οφειλές των Ο.Τ.Α. πρός τις επιχειρήσεις.

  Αυτό μπορεί και επιτευχθεί και με την παρακάτω προσθήκη στο τέλος του άρθρου 69 :

  «………Επίσης επιτρέπεται η υπό των εργολάβων εκχώρηση του ως άνω εργολαβικού ανταλάγματος σε αναγνωρισμένες Τράπεζες η Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή στο Ελληνικό Δημόσιο για πληρωμή φόρων και ΦΠΑ ή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών».

  Αιτιολόγηση:
  Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτελούν κυρίως έργα των Δήμων. Σύμφωνα με τον νόμο με την πιστοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωμή, οι επιχειρήσεις πρέπει :
   Να εκδώσουν το σχετικό τιμολόγιο
   Να πληρώσουν τις κρατήσεις για τα διάφορα ταμεία ( 7 % περίπου)
   Να πληρώσουν το ΙΚΑ (3% – 10% περίπου)
   Προκαταβολή φόρου 3%
   Να καταβάλλουν το ΦΠΑ ( 23 %)
  Έτσι για ένα λογαριασμό αξίας εργασιών π.χ. 100.000,00 €, η επιχείριση θα πληρώσει μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου :
   Κρατήσεις 7.000,00 περίπου
   ΙΚΑ 6.000,00 περίπου
   Προκαταβολή φόρου 3% 3.000,00
   ΦΠΑ 23.000,00
  Σύνολο 39.000,00 €
  Οι Ο.Τ.Α. όμως καθυστερούν να πληρώσουν τις επιχειρήσεις 2-3 χρόνια. Έτσι οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν και τον φόρο χρήσης και την προκαταβολή φόρου 80% για την επόμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι αν η επιχείριση του ανωτέρω παραδείγματος έχει ένα μικτό κέρδος (πρό φόρων) 18 %*100.000,00 = 18.000,00 θα πληρώσει (για το ανείσπρακτο ποσό των 100.000,00) :
  α) Αν είναι Α.Ε. η Ε.Π.Ε. και εφ΄ όσον δεν κάνει διανομή κερδών καθόλου :
  Φόρο : (24%-3%)*18.000,00 = 3.780,00
  Προκαταβολή φόρου επομένου έτους : 80%*3.780,00 = 3.024,00
  Σύνολο 6.804,00 €
  β) Αν είναι προσωπική επιχείριση (ατομική, Ο.Ε. η Ε.Ε.) :
  Φόρο : (45%-3%)*18.000,00 = 7.380,00
  Προκαταβολή φόρου επομένου έτους : 80%*7.380,00 = 5.904,00
  Σύνολο 13.284,00 €
  Άρα :
  Για κάθε 100.000,00 € που οφείλει ένας Δήμος σε μιά επιχείριση από εκτελεσμένα έργα, η επιχείριση πρέπει να πληρώσει στο κράτος :
  α) Αν είναι Α.Ε. η Ε.Π.Ε : 45.804,00 €. (φόρος και ΦΠΑ 32.804,00 +13.000,00 ΙΚΑ κλπ).
  β) Αν είναι προσωπική : 52.284.00 € (φόρος και ΦΠΑ 39.284,00 +13.000,00 ΙΚΑ κλπ).
  Συμπέρασμα
  Η επέκταση της ισχύος του συμψηφισμού των οφειλών από τον στενό δημόσιο τομέα και στίς οφειλές των Ο.Τ.Α., με τους φόρους το ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, είναι δίκαιο αίτημα και επιβάλλεται και από την αρχή της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων που εκτελούν έργα του στενού δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων που εκτελούν έργα των Ο.Τ.Α.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 16:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ

  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Νομοθεσίας εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Εργων, με προσθήκες, διαγραφές και τροποποιήσεις των υφισταμένων άρθρων, δεν προοιωνίζει την εξαγγελθείσα βελτίωση και πολύ περισσότερο την εξάλειψη των φαινομένων αδιαφάνειας κατά την ανάθεση και υπερβάσεων κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
  Αν πράγματι το Υπουργείο αποβλέπει σε υλοποίηση όσων αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση θα πρέπει να περιληφθούν νέες διατάξεις με τις οποίες:
  1. Οι διαδικασίες ανάθεσης παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, όχι μόνο στους συμμετέχοντες. Κατά την φάση κατακύρωσης υποβάλλονται και οι τυχόν αντιρρήσεις με τους οικείους υπηρεσιακούς σχολιασμούς. Οι αποφάσεις κατακύρωσης αναφέρουν επαρκώς αιτιολογημένα τους λόγους απόρριψης των αντιρρήσεων. Η αποδοχή των αντιρρήσεων συνεπάγεται την επανάληψη των διαδικασιών ανάθεσης.
  2. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αποδέχεται την ολοκλήρωση του αντικειμένου αυτής χωρίς καμμία υπέρβαση. Αλλως υποχρεούται να επισημάνει τυχόν ανάγκες υπερβάσεων, προ της υπογραφής της σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή να αποφανθεί για το κατά πόσο θα περιληφθούν στην υπόψη σύμβαση η θα επαναλάβουν τις διαδικασίες ανάθεσης με την ενσωμάτωση των υπερβάσεων.
  Βασίλης Τζεβελέκας
  Πολιτικός Μηχ/κός

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 10:53 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  Προστίθεται άρθρο 69Β που συμπληρώνει το Αρθρο 154 (Ν.3669/08)Τεχνικές Προδιαγραφές ως εξής:

  O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη κατασκευής να εκπονήσει Μεθοδολογίες Εργασιών οι οποίες θα αφορούν όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο έργο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον : τις Προδιαγραφές, τα Πρότυπα και τους κανονισμούς που θα εφαρμοσθούν, τα υλικά που θα ενσωματωθούν στη συγκεκριμένη κατασκευή, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, τις απαραίτητες προεργασίες που απαιτούνται, την αναλυτική περιγραφή της μεθόδου ανά φάση ή δραστηριότητα εργασιών, τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές , τα απαιτούμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής και τα σχετικά έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 10:52 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  Προστίθεται άρθρο 69Α που αντικαθιστά το Αρθρο 148 (Ν.3669/08)
  Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας, με τίτλο Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, που περιλαμβάνει:

  1. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εργοδότη. 60 ημέρες πριν τη προσκόμιση τους και ενσωμάτωση τους στο έργο θα πρέπει να υποβληθούν με έντυπο που θα περιλαμβάνεται στο Π.Π.Ε. για έγκριση. Το έντυπο που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις συμβατικές απαιτήσεις θα συνοδεύεται από μπροσούρες του κατασκευαστή, πιστοποιητικά ,σήματα ποιότητας, προδιαγραφές, δείγματα, συστάσεις (references) κλπ.

  2. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις σε θέματα συντήρησης και υποστήριξης μετά τη κατασκευή για υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ. για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εγχώρια εμπειρία για τη συμπεριφορά τους στη φάση της λειτουργίας. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο Έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ,της ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το Εξωτερικό), και της διαπίστωσης μεγάλου κόστους συντήρησης Το παραπάνω δικαίωμα του Εργοδότη για προϊόντα, κατά το άλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν δίνει στον Εργολάβο κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας

  3. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Π.Δ. 334/94 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης»(2006/C134/01 Ανακοίνωση της επιτροπής, στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για τη προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προΊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σήμανση CE). Η Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

  4. Οι Εργασίες , τα υλικά και τα μικρουλικά και ο ενσωματούμενος Εξοπλισμός θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν κατά σειρά ισχύος τις παρακάτω απαιτήσεις που ισχύουν ή θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών:
  4.1. των αντίστοιχων Ελληνικών κανονιστικών διατάξεων, Νόμων , Οδηγιών, Συστάσεων, Εγκυκλίων κλπ.
  4.2. Των Διεθνών Προτύπων ISO
  4.3. Των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ που έχουν καταστεί υποχρεωτικά ή δεν έχει καταστεί υποχρεωτική ακόμη η εφαρμογή τους καθώς και των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Συστάσεων
  4.4. Των Ελληνικών Κανονισμών, των προτύπων και Οδηγιών του ΕΛΟΤ(π.χ. HD 384 ) , των ΤΟΤΕΕ καθώς και των εγκυκλίων και των συστάσεων
  4.5. Των Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τα Γερμανικά πρότυπα (DIN,VDE), τα Βρεττανικά (BS), τα Γαλλικά (NF), Τα Αμερικανικά (ASTM, ASME, NFPA, ASHRAE) κλπ. Ειδικότερα δε των κανονισμών και των προτύπων της χώρας προέλευσης τους αν δεν καλύπτονται από τα παραπάνω αναφερόμενα.
  5. Στο Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών που θα εκπονηθεί και θα αποτελεί Τμήμα του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου, ο Εργολάβος θα πρέπει να περιγράψει ρητά και μονοσήμαντα ως έγγραφα Αναφοράς τους κανονισμούς και τα πρότυπα που θα ακολουθήσει για τον Έλεγχο της Ποιότητας των προσκομιζομένων Υλικών/ Εξοπλισμού καθώς και των εργασιών που θα πραγματοποιήσει. Τονίζεται ότι ο Εργοδότης διαθέτει το δικαίωμα να επιλέξει την εφαρμογή των κανονισμών, προτύπων κλπ. εκείνων που κατά τη γνώμη του εξασφαλίζουν την ποιότητα των υλικών που επιθυμεί.
  6. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει χωρίς επί πλέον δαπάνη οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή προκειμένου να επιβεβαιώσει τις δηλωμένες ιδιότητες οποιουδήποτε υλικού, εργασίας ‘η μηχανήματος.