Άρθρο 18

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται πίνακας κατανομής της αμοιβής σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου είτε από όλα τα μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.»