Άρθρο 30

Το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39 – Εγγραφή στα Μητρώα- Κατηγορίες -Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία

1. Στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση του διπλώματος ή του πτυχίου τους, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

2. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών τα πρόσωπα τα οποία:

α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου.

«β) Εργάζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το μελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστημα ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως μέλη σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή για τη στελέχωση ομάδων μελέτης σε διαγωνισμούς που δεν συμμετέχει ο εργοδότης τους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 17. Κατ΄εξαίρεση, φυσικά πρόσωπα – μελετητές που έχουν λάβει μέρος μεμονωμένα ή ως μέλη σύμπραξης, σε διαδικασία ανάθεσης του νόμου αυτού και στελεχώνουν στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή και εκτέλεσης της σύμβασης, εταιρεία μελετών, λογίζεται ότι διατηρούν το ατομικό τους πτυχίο, μέχρι τέλους της διαδικασίας εκτέλεσης της σύμβασης.»

γ) Έχουν ατομική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστές ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας, γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

δ) Είναι γραμμένα στο Mητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

ε) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως ιδίως στο πλαίσιο του συστήματος προσφοράς μελέτη-κατασκευή και στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή μελέτης που έχει υποχρέωση να εκπονήσει η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει.

στ) Εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

ζ) Είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών και Παρόχων Υπηρεσιών έχουν τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών και είναι νομίμως εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον: α) δεν είναι συνδεδεμένα με εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εξαρτημένα από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν ή συμμετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και β) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών τουλάχιστον:

αα. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) εταιρείας,

ββ. οι διαχειριστές σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),

γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Στους σκοπούς των εταιρειών μελετών δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δραστηριότητες συγκρουόμενες εξ αντικειμένου με τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άμεσα ή έμμεσα) δημόσιων έργων ή προμηθειών.

Οι μετοχές ανώνυμης εταιρείας μελετών ή παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

«4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται σε μία έως τέσσερις κατηγορίες μελετών και έως δύο κατηγορίες υπηρεσιών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του και ανάλογα με το δυναμικό του, ήτοι το χρόνο που παρήλθε από τη λήψη του τίτλου σπουδών και τη συσσωρευμένη εμπειρία των δέκα (10) τελευταίων ετών πριν την εξέταση της σχετικής αίτησης. Η απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις ανώτερες της Α΄ γίνεται χωρίς περιορισμό αριθμού κατηγοριών, με βάση την πιστοποιούμενη εμπειρία του. Ως εμπειρία μελετητή νοείται κατά βάση η αποδεδειγμένη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και δευτερευόντως η συμμετοχή του σε επίβλεψη ή έλεγχο μελετών, ενώ ως εμπειρία για την προαγωγή και κατάταξη παρόχων υπηρεσιών νοείται η συμμετοχή την παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων. Ο υπολογισμός του δυναμικού του μελετητή γίνεται ως εξής:

(α) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος ή του πτυχίου, έχει δυναμικό μιας μονάδας. Για την εγγραφή στις κατηγορίες παροχής υπηρεσιών, απαιτείται ειδικότερα και ανάλογη εμπειρία.

(β) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος ή του πτυχίου αποδεδεικνύει ανάλογη εμπειρία, έχει δυναμικό δύο μονάδων.

(γ) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και αποδεδεικνύει ανάλογη εμπειρία σε ευρύ φάσμα του αντικειμένου της κατηγορίας μελέτης, έχει δυναμικό τριών μονάδων.

5. Για την κατάταξη εταιρείας στο Μητρώο Γραφείων ή Εταιρειών Μελετών και Παρόχων Υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δυναμικών των μελετητών ή / και παρόχων υπηρεσιών, ανά κατηγορία και τάξη που στελεχώνουν την εταιρεία, ήτοι έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται μόνιμα σε αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν δεσμεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόμενης παραγράφου. Στις γενικές κατηγορίες μελετών της παρ. 2 του άρθρου 2 εγγράφονται μεμονωμένες εταιρείες ή όμιλοι εταιρειών, με μορφή μόνιμης κοινοπραξίας της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992. Τα μέλη των ομίλων διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση συμβάσεων είτε μεμονωμένα είτε σε συμπράξεις ή κοινοπραξίες με άλλους μελετητές ή εταιρείες μελετών, όταν δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό ο όμιλος στον οποίο μετέχουν.

6. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πτυχίο εκδίδεται και ισχύει για ορισμένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται σε πέντε, ανάλογα με το ελάχιστο δυναμικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, κατά κατηγορία μελέτης. Επίσης καθορίζονται δύο τάξεις γενικών κατηγοριών μελέτης (1η και 2η). Οι κατηγορίες πτυχίων που στελεχώνουν τις γενικές κατηγορίες, η ελάχιστη στελέχωση και οι προϋπολογισμοί μελετών στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος οι κάτοχοι πτυχίου γενικής κατηγορίας, ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 8.

7. Για την εγγραφή στα Μητρώα:

Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δυναμικό τουλάχιστον μιας μονάδας στην εν λόγω κατηγορία.

Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δυναμικό τουλάχιστον δύο μονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μελετητής ή πάροχος με πτυχίο Β’ τάξης.

Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δυναμικό τουλάχιστον τριών μονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μελετητής ή πάροχος με πτυχίο Γ’ τάξης.

Πτυχίο Δ΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον επτά μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή ή πάροχο με πτυχίο Γ’ τάξης και έναν με πτυχίο Β’ τάξης.

Πτυχίο Ε’ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών ή παρόχων που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μελετητές ή πάροχοι με πτυχίο Γ’ τάξης και έναν μελετητή ή πάροχο με πτυχίο Β’ τάξης.»

8. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών και των εταιρειών Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών είναι η Α.Ε.Μ.Ε. της παρ. 32 του άρθρου 1 και η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, μέχρι να τεθεί ο φορέας σε λειτουργία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται:

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

β) Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης και ακύρωσης του πτυχίου, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τα αρμόδια για την έκδοση των πτυχίων όργανα.

γ) Τα όρια αμοιβών μελετών που έχουν δικαίωμα εκπόνησης οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα, ανάλογα με την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου τους.

δ) Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, αναθεώρησης του πτυχίου, διαγραφής από τα Μητρώα και αφαίρεσης του πτυχίου, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία.

ε) Η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος, στις περιπτώσεις υποψηφίων που κατέχουν πτυχία κατηγοριών που διασπάσθηκαν, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και ο υπολογισμός του ανεκτέλεστου τμήματος συμβάσεων εταιρειών που θα αποτελέσουν όμιλο, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό απόκτησης πτυχίου γενικής κατηγορίας μελέτης.

 • 3 Μαρτίου 2011, 23:23 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Άρθρο 30
  Δεδομένου ότι :
  α. σχεδόν σε καμία από τις ειδικότητες πτυχιούχων του πανεπιστημιακού τομέα (Οικονομικές επιστήμες, κοινωνιολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, ιχθυολόγοι, βιολόγοι, Μηχανικοί) στα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν αναφέρεται ρητά, η δυνατότητα σύνταξης μελετών δημοσίου και εντούτοις στο εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται αφειδώς η σχετική δυνατότητα απλά και μόνο επειδή είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Αντιθέτως η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας σύνταξης μελετών δημοσίου τίθεται ως προϋπόθεση μόνο για τους πτυχιούχους τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται οδηγώντας σε άνιση μεταχείριση μεταξύ πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.
  β. Τα εγκεκριμένα από τα ΣΑΤΕ –ΕΣΥΠ σχέδια ΠΔ επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ περιλαμβάνουν ρητά την δυνατότητα εκπόνησης μελετών δημοσίου
  γ. ήδη έχουν εκδοθεί διατάγματα από το 2008 τα οποία αναφέρονται σε μελέτες δημοσίου
  Προτείνεται η εξής τροποποίηση

  Άρθρο 30
  Το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 39 – Εγγραφή στα Μητρώα- Κατηγορίες -Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία
  1. Στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση του διπλώματος ή του πτυχίου τους, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.
  ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

 • Πόσα χρόνια το έχετε το σχέδιο αυτό στα συρτάρια; Εξακολουθεί να αναφέρεται σε «Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων»!!!

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 30
  Η τήρηση των μητρώων θα πρέπει να παραμείνει στην υπηρεσία που έχει την ευθύνη σήμερα ή να μεταφερθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η τήρηση των μητρώων είναι διοικητική διαδικασία και απαιτεί τεχνογνωσία την οποία ούτε υπάρχει λόγος ούτε είναι εύκολο να αποκτήσει η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων, ούτε η εμπλοκή της προϋποθέτει διασφάλιση αντικειμενικότητας σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα με τόσες παραμέτρους, το οποίο σήμερα (από πλευράς διαδικασίας) αντιμετωπίζεται με διαφάνεια και συλλογική αποτίμηση των δεδομένων.

 • 3 Μαρτίου 2011, 12:06 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Άρθρο 30, παρ. 4
  Η πρόβλεψη γιά χορήγηση κατηγορίας και τάξης πτυχίου, ανάλογα με τη συσσωρευμένη εμπειρία της τελευταίας 10ετίας, σε συνδυασμό με την δυνατότητα κατάταξης έως 4 κατηγορίες μελετών και 2 κατηγορίες υπηρεσιών και τις μεγάλες εκπτώσεις που αναμένονται θα καταστήσει πρακτικά αδύνατη τη χορήγηση πτυχίων ανώτερης τάξης.
  Πρόταση: Να λαμβάνεται υπόψη η συσσωρευμένη εμπειρία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, με τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

 • ΑΡΘΡΟ 30 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΗ (2)
  1. Παράγραφος (2α).
  – Στη παράγραφο «Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια…..εργασία ή έργου». Τα δύο χρόνια να αντικατασταθούν με πέντε (5) χρόνια., διότι δημιουργείται κλίμα υπέρ των συνταξιούχων ενώ δυσκολεύεται η είσοδος νέων μελετητών στην αγορά.

  2. Παράγραφος (2ζ).
  – στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί «… καθώς και όσοι έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου , ορισμένου χρόνου, έργου ή/ και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επί αμοιβή.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 08:26 | Αντιόπη Τζιρίτα

  Στην παρ. άρθρο ζ του άρθρου 30 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα μελετητών και παρόχων πηρεσιών «τα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Προτείνονται τα παρακάτω:

  1. ΔΕΠ είναι το Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό και όχι «Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό» και πρέπει να διορθωθεί.

  2. Οι βοηθοί και οι επιστημονικοί συνεργάτες, αναφερόμενοι συνήθως στα ΑΕΙ ως μέλη ΕΔΠ (Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό), θα πρέπει να εξαιρεθούν, όπως προέβλεπε το άρθρο 3. Παρ. 28 του Νόμου 716/77 και δεν είχε καταργήσει ο Ν3316/2005, για τους εξής ουσιαστικούς λόγους:
  a. Δεν έχουν αυτόνομο διδακτικό και ερευνητικό έργο
  b. Είχαν πάντοτε αυτό το δικαίωμα από την δημιουργία του μητρώου μελετητών
  c. Οσοι από αυτούς δεν εξελίχθηκαν σε μέλη ΔΕΠ κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις και ο αριθμός τους βαίνει μειούμενος και εντος ολίγου δεν θα υπάρχουν καν τέτοιες θέσεις στα ΑΕΙ.

 • Αρθρο 30, παρ. 2β –Αυτοτελής δάνεια εμπειρία από άτομα – μέλη εταιρειών
  Αν έχει ερμηνευτεί σωστά η διατύπωση, η αυτοτελής δάνεια εμπειρία αίρει την αναγκαιότητα ύπαρξης οργανωμένων μελετητικών γραφείων, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και τη χαοτική ανταλλαγή επίκλησης εμπειρίας μεταξύ των διαγωνιζομένων.
  Πρόταση ΣΜΥΕ: Να μην επιτρέπεται η αυτοτελής προσφορά δάνειας εμπειρίας από άτομα – μέλη εταιρειών.

 • ΑΡΘΡΟ 30 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  – Παράγραφος (4).

  1) Να διατηρηθεί ο αριθμός των δύο (2) κατηγοριών που μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος , βάσει του επιστημονικού του υποβάθρου, διότι:
  a. δεν διασφαλίζεται η εξειδίκευση σε καθορισμένο αντικείμενο και κατά συνέπεια η απόκτηση τεχνογνωσίας
  b. Δημιουργία μονοπωλίων και προώθηση της φιλοσοφίας «όλοι τα κάνουμε όλα». Τελείως αντιεπιστημονικό.

  2) Να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ η παράγραφος «Η απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις …… την πιστοποιούμενη εμπειρία».

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 01:43 | αργυρης πλεσιας

  Η εμπειρια του μελετητή για την κατάταξή του δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε μία δεκαετία. Η μελετητική διαδικασία περαν των ανανεούμενων γνώσεων απαιτεί αντίστοιχη ωρίμανση και κατά συνέπεια δεν ειναι δυνατον να υπάρχει χρονικός περιορισμός. Εαν η Πολιτεία θέλει να ελεγξει περιπτώσεις ανενεργών πτυχίων πρέπει να τεθεί η εννοια της συνεχούς ενασχόλησης και εμπειρίας.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ.

  Η εγγραφή σε οσες κατηγορίες επιθυμεί κάποιος με απευθείας καταταξη σε ανώτερη της α’τάξης πρέπει να αποκλεισθεί, διότι αντιβαίνει την βασική στοχοθεσία συγκρότησης του μητρωου μελετητών που είναι η συγκρότηση εξειδικευμένου μελετητικού δυναμικού. Επί της ουσίας δεν είναι εφικτή η ενασχόληση κάποιου σε απεριόριστα αντικείμενα και κατά συνέπεια η πιστοποίηση κάτι τέτοιου γινεται τυπικα μόνο σε εταιρικά πλαίσια με προφανή σκοπιμότητα την εξυπηρέτηση συγκρότησης εταιρικών πτυχίων.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (εχει ήδη προταθεί η διατήρηση των μελετητικών κατηγοριών ως έχουν ή η διασπασή τους σε υποκατηγορίες).

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:43 | Δρυμαλίτου

  Στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών (Συμβούλων) θα πρέπει να μπορούν να εγγραφούν και εργοταξιακοί μηχανικοί και εργαστηριακοί κλπ.

  Έχουν προκηρυχθεί αρκετές συμβάσεις υπηρεσιών Συμβούλου σύμφωνα με τον Ν. 3316. Όμως υπηρεσίες που απαιτούν την συμμετοχή εργοταξιακών μηχανικών, εργαστηριακών κλπ πέραν των μελετητών δεν μπορούν να προκηρύσσονται με νόμο που αφορά στην ανάθεση μελετών.
  Με αυτό τον τρόπο υποσκάπτεται η σωστή εξέλιξη αυτού του είδους των συμβάσεων. Δεν αρκεί ένα γραφείο στον διακριτικό του τίτλο να αναφέρει, ότι πρόκειται για σύμβουλους μηχανικούς. Επίσης διαπιστώνεται, ότι στις περισσότερες φορές τα «στελέχη» των γραφείων που αναλαμβάνουν αυτές τις συμβάσεις συμπεριφέρονται στους ελεγχόμενους ως δικτατορίσκοι. Πρέπει λοιπόν να τηρούνται κάποιες αρχές δεοντολογίας και να έχουν πραγματική εμπειρία σε τέτοιου είδους καθήκοντα.
  Έτσι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που προκηρύχθηκαν τέτοιου είδους συμβάσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιδιωκόμενα, αφού δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με πέντε άτομα από τα οποία δύο είναι γραμματείς και μόνον αυτές είναι μόνιμες!!! (βλ. προκηρύξεις Δ1). Παράδειγμα αποτελεί ο άξονας Σχηματάρι – Χακλίδα, συμβάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, της ΕΡΓΑΟΣΕ και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται, ότι ο Σύμβουλος ήταν απαραίτητος για τυπικούς λόγους και κατ’ ουσίαν ανεπιθύμητος.
  Σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα, παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν οι συμβάσεις του Συμβούλου Διαχείρισης του ΠΑΘΕ.
  Επίσης σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να μη δίνεται πλαφόν για την οικονομική προσφορά αλλά ο προσφέρων να δίνει τιμές με την αντίστοιχη αξιολόγηση.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 18:36 | DHMHTRA

  1. Είναι θεμητό να παρέχεται πτυχίο μελετητή και κατασκευαστή Δημοσίων έργων σε συνταξιούχους 95 ετών (όπως γίνεται σήμερα και προτείνετε στην παρ.1)?
  2. Μήπως , για το θέμα αυτό, πρέπει να κάνετε μια ερώτηση στο συμβούλειο επικρατείας, για την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος, ή αυτό αυτοδίκαια να αποφασίσει (όπως έθεσε ηλικία στους φαρμακοπειούς)?

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 22:17 | Κίμων Σαϊτάκης, Δικηγόρος

  Στο άρθρο αυτό αναφέρεται:
  «Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών τα πρόσωπα τα οποία:
  α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου».

  Το Σχέδιο Νόμου αναφέρεται σε «σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής», επιδιώκοντας προφανώς να περιλάβει και περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Το επόμενο εδάφιο επεκτείνει χρονικά το κώλυμα εγγραφής για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων. Ωστόσο, ενώ η ρύθμιση αυτή φαίνεται εύλογη και δίκαιη για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (των οποίων η εργασιακή σχέση παύει κατά κανόνα με τη συνταξιοδότησή τους), θα ήταν παράλογο να αποκλείονται κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι εργάστηκαν σε Αναθέτουσα Αρχή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, αφού είναι πολύ πιθανό να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια από τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης (λόγω συμπλήρωσης του ορισμένου χρόνου) μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Ο αποκλεισμός των προσώπων αυτών από την εγγραφή στα Μητρώα για ολόκληρη την παραγωγική ζωή τους απλώς και μόνο επειδή κάποτε στο παρελθόν έτυχε να εργαστούν (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) στην Αναθέτουσα Αρχή είναι μάλλον απίθανο να ήταν στις προθέσεις των συντακτών της διάταξης.

  Ως εκ τούτου, η παραπάνω διάταξη ορθότερο θα ήταν να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση ή την κατ’ άλλον τρόπο λήξη της σχέσης εργασίας τους και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου».

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 18:36 | Αντώνης Νέγρης

  Είναι τουλάχιστον αντιφατικό την περίοδο που επιχειρει η κυβέρνηση το σάρωμα όλων των «εμποδίων» για την άσκηση κάθε επαγγέλματος να εισάγεται με ρητή διατύπωση η εξαίρεση από την ιδιότητα του μελετή των μελών ΔΕΠ. Η εξαίρεση κατα λέξη αφορά «μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ελληνικών
  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».
  1η απορία: εισάγεται με τον τρόπο αυτό μια διάκριση ανάμεσα σε ευρωπαίους πολίτες η σε ελληνικά και ευρωπαικά ιδρύματα που είναι μαχητή στο Συμβούλιο Επικρατείας αλλά και στα Ευρωπαικά Δικαστήρια;
  2η απορία: εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον άν από τον σχεδιασμό των δημοσίων κτιρίων εξαιρούνται οι Ελληνες Πανεπιστημιακοί πχ. Αρχιτέκτονες; όταν κατα κανόνα εκλέγονται σε θέσεις ΔΕΠ βάσει της αξίας του έργου που εχουν σχεδιάσει; Αν στοιχειωδώς ερευνούσε ο συντάκτης του νομοσχεδίου τί γίνεται σε όλες τις αλλες ευρωπαικές χώρες θα έυρισκε με κατάπληξη ότι τα σημαντικότερα κτιριακά έργα της τελευταίας εικοσαετίας στην Ευρώπη έχουν σχεδιαστεί από αρχιτέκτονες που διατηρούν παράλληλα την Πανεπιστημιακή τους ιδιότητα. Προφανώς θεωρεί ότι στις Ελληνικές Αρχιτεκτονικές Σχολές πρέπει να διδάσκουν αρχιτέκτονες που θα είνα αποκομμένοι από την παραγωγή Δημόσιων Κτιρίων.
  Ποιό είναι το συμφέρον που εξυπηρετείται; των αρχιτεκτονικών σχολών που θα έχουν δασκάλους χωρίς μελετητική εμπειρία; ή των Δημοσίων Κτιρίων που θα σχεδιάζονται μόνον από αρχιτέκτονες της «αγοράς» στήνοντας με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο μια νέα συντεχνία ;

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 17:10 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Άρθρο 30 Εγγραφή στα Μητρώα- Κατηγορίες -Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία, Παρ. 3 και στο σημείο γγ. «οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Στους σκοπούς των εταιρειών μελετών δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δραστηριότητες συγκρουόμενες εξ αντικειμένου με τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άμεσα ή έμμεσα) δημόσιων έργων ή προμηθειών.»
  Στο σημείο αυτό η εισήγηση του σχεδίου απαγορεύει στην Ελληνική μελετητική εταιρεία να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων ή προμηθειών, (Π.Δ. 60/2007) είτε ως ανάδοχος, συμπράττον είτε ως υπεργολάβος, καθώς θεωρεί ότι η δραστηριότητα αυτή είναι συγκρουόμενη με αυτή της εκπόνησης μελετών, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα καθώς πλήθος ανοικτών διαγωνισμών του δημοσίου οι οποίοι δεν αποτελούν μελέτη και άρα δεν εμπίπτουν στον Ν. 3316/05, περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ή και αντικείμενο μελέτης επομένως η συμμετοχή ενός μελετητή ή μιας μελετητικής εταιρείας οι οποίοι παρέχουν συναφείς υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται στα ζητούμενα αντικείμενα του έργου. Πολλά παραδείγματα έργων που συνδυάζουν προμήθεια συστημάτων πληροφορικής και συνδυασμό παροχής υπηρεσιών ή και μελετών γεωπληροφορικής έτρεξαν με επιτυχία με τις διαδικασίες περί δημοσίων προμηθειών και έργων δημοσίου, όπου αρμονικά συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα μελετητές και προμηθευτές χωρίς να δημιουργούνται αντικρουόμενα συμφέροντα, συμπληρώνοντας μάλιστα ο ένας τα κενά του άλλου, όπως έγινε κατά κόρον στα έργα του Γ ΚΠΣ ή και του ΕΣΠΑ. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες ή και μελέτες σε αυτή την περίπτωση, παρέχονται από εταιρείες μελετητών ή και μελετητές, καθώς είναι οι μόνοι κατάλληλοι για να τις εκπονήσουν και να τις συνδυάσουν ανταποκρινόμενοι στα σύνθετα ζητούμενα των έργων / προμηθειών κατά κύριο λόγο των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.
  Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στην κοινοτική οδηγία και ούτε αντιβαίνει στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και των ίσων ευκαιριών.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 14:54 | Ξενοφών Κόζαρης Μηχ/γος -Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητης 9Γ, 27Β

  «Εδάφιο 4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται σε μία έως τέσσερις κατηγορίες μελετών και έως δύο κατηγορίες υπηρεσιών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, …. Η απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις ανώτερες της Α΄ γίνεται χωρίς περιορισμό αριθμού κατηγοριών, με βάση την πιστοποιούμενη εμπειρία του.»

  Παρατηρήσεις:
  1. Παγκοσμίως ένα γραφείο μελετητή ή μελετητικής εταιρείας χαρακτηρίζεται από τις ικανότητες των ιδρυτικών μελών του, οι οποίες με την κατάλληλη εξειδίκευση και οργάνωση παράγουν το επιθυμητό προϊόν-μελέτη σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνικών έργων.

  2. Επομένως δεν είναι κατανοητή η κατάταξη σε 1 έως 4 κατηγορίες μελετών και έως δύο κατηγορίες υπηρεσιών για πτυχία Α΄ τάξης και είναι εντελώς αντίθετο με την λογική η απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις ανώτερες της Α΄ να γίνεται χωρίς περιορισμό αριθμού κατηγοριών.

  3. Οπως αποδεικνύεται παρακάτω , ακόμη και αν υπήρχε ένας τόσο προικισμένος και εμπειρος υπερ-μηχανικός με λ.χ. 3 κατηγορίες μελετών και με σημαντικούς φόρτους, το μόνον καθήκον, στο οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει χρονικά, θα είναι μόλις ο έλεγχος των μελετών, που θα εκπονούνται από περιστασιακούς συνεργάτες ή υπεργολάβους μελετητές.

  Απόδειξη:
  Με δεδομένα ότι σε ένα γραφείο μελετητή ή μελετητικής εταιρείας η ανηγμένη αμοιβή των κύριων στελεχών-συνεργατών ανέρχεται στο 45%της συνολικής αμοιβής και εφόσον :
  • η αμοιβή παρακολούθησης και ελέγχου μελέτης από τον μελετητή αποτελεί το 20% της αμοιβής μελέτης, A, ενώ
  • η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35%
  η συνολική απασχόληση του μελετητή αντιστοιχεί περίπου στο 55% της αμοιβής μελέτης, A,
  Αν υποθέσουμε ότι η αναλογία φόρτου μελετών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι περίπου ίδια( για την επιβίωση του γραφείου ), συμπεραίνουμε, ότι ακόμη και όταν η προμελέτη εκπονείται μόλις κατά 50% από τον μελετητή (υπό μορφή οδηγιών προς τους συνεργάτες του, εναλλακτικών λύσεων και των αντίστοιχων σκαριφημάτων ή σχεδίων κ.λ.π) ,
  τότε η συνολική απασχόληση είναι 2x(20%x65%+35% x50%) = 61% της συνολικής ετήσιας αμοιβής του γραφείου
  ενώ ο λοιπός χρόνος αναλώνεται σε διαγωνισμούς, συσκέψεις, ταξίδια και επιτόπου των έργων αυτοψίες, συνεννοήσεις για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, σεμινάρια, παρουσιάσεις , επιστημονικό έργο κ.λ.π.

  Με υπερεργασία του μελετητή (50 ώρες/εβδομάδα) ή/και με την βοήθεια ενός μελετητή-συνεργάτη του γραφείου της ίδιας ή της αμέσως κατώτερης τάξης, ένα γραφείο μελετητή ή μελετητικής εταιρείας με σηματικό φόρτο είναι δυνατόν οριακά να ανταποκριθεί σε μελέτες 2 κατηγοριών.

  Επομένως η δυντότητα απονομή έως τεσσάρων (ή και περισσότερων) κατηγοριών σε έναν μελετητή δεν θα έχει κανένα νόημα σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού φόρτου (όπως η περίοδος 2011-2016)ούτε καν ως ελπίδα δραστηριοποίησης σε 4 αντικείμενα μελετών, εφόσον οι χρηματοδοτήσεις για μελέτες δημοσίου θα αφορούν κυρίως τις ήδη ανατεθείσες μελέτες έργων υποδομής.

  Για λόγους επιλογής εξειδικευμένων μελετητών και μελετητικών γραφείων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος προτείνεται, η απονομή έως τριών κατηγοριών (2 μελετών των υφιστάμενων κατηγοριών πριν τις διασπάσεις και μία παροχής υπηρεσιών).

  Η συζητηση για προσθήκη καινούργιων κατηγοριών μελετών του Αρθρου 2(με εξαίρεση τις δύο κατηγορίες υπηρεσιών)μπορεί να γίνει κατά περίπτωση στο απώτερο μέλλον, και ανάλογα με τις ανάγκες. Με υπουργική απόφαση του Αρθρου 2 παρ. 4 , μετά από εξαντλητική διαβούλευση ,μπορεί να καθορισθούν τα περί απονομής έως τριών κατηγοριών (2 μελετών και μία παροχής υπηρεσιών) , αφού πρώτα τεκμηριωθεί πλήρως η ανάγκη και καθορισθεί το περιεχόμενο κάθε νέας κατηγορίας και ο τρόπος αντιστοίχησης με τις παλιές.