Άρθρο 29

Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδικός εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για απασχόληση μέχρι δύο μηνών, επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας σχετικής με το προς επίλυση θέμα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών. «Η αμοιβή του, καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του, βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ή της μελέτης και καθορίζεται με την απόφαση ορισμού του, επί τη βάσει ημερήσιας αποζημίωσης που δεν μπορεί να είναι υπερβαίνει το διπλάσιο της αμοιβής επιστήμονα με υπερεικοσαετή εμπειρία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ 4 του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, που εγκρίθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου, αναθεωρούμενη νομίμως.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την σύναψη της σύμβασης των παρ. 1 και 2 του παρόντος εκδίδεται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας. Η σύμβαση της παρ. 2 μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως για τον εργοδότη. Όταν οι υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα ανατίθενται σε ομάδα, η απόφαση έγκρισης της ανάθεσης και περαιτέρω η σύμβαση καθορίζει λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση και διατύπωση της γνώμης της ομάδας.»