Άρθρο 78 Αρμοδιότητες

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, το ν. 3669/2008 και το ν. 3316/2005, όπως οι νόμοι αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε., μπορεί να ανατίθενται σε αυτόν και άλλες συναφείς προς τον σκοπό του αρμοδιότητες και να ορίζεται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών.

3. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Μ.Ε. μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 78
  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 4 στο Άρθρο 78 ως εξής:
  «Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από τα αρμόδια Υπουργεία θα διασφαλιστεί η κάλυψη κι ανάλυση των ακόλουθων αντικειμένων:
  o Τήρηση των Μητρώων Επιχειρήσεων και Αναθετουσών Αρχών.
  o Αξιολόγηση της επάρκειας των Αναθετουσών Αρχών.
  o Εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 28 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
  o Έλεγχος αθέμιτων πρακτικών.
  o Η διαμόρφωση κανόνων, η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-procurement).
  o Τήρηση των στατιστικών υποχρεώσεων (άρθρα 75, 76 της Οδηγίας 2004/18 και άρθρο 67 της Οδηγίας 2004/17).
  o Ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας και επάρκειας του προϋπολογισμού τους.
  o Ο έλεγχος των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18 και άρθρο 57 της Οδηγίας 2004/17), τόσο για τους συμβάσεις μελετών όσο και για τους συμβάσεις κατασκευής έργων.
  o Ο έλεγχος ποιότητας των δημοσίων έργων για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.
  o Ο έλεγχος επάρκειας και συνάφειας του προϋπολογισμού μελέτης για την πλήρη κατασκευή του δημοπρατούμενου φυσικού αντικειμένου.
  o Ο έλεγχος των έργων κατά το μετασυμβατικό στάδιο (συντήρηση, λειτουργία, απόδοση εξυπηρετήσεων).

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:42 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 78 Αρμοδιότητες.
  Η παράγραφος 3 είναι άσχετη με τον τίτλο του άρθρου 77.