Άρθρο 84 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε. και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, θεσπίζεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης» αυτού. Με τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης» καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την κείμενη νομοθεσία.

2. Με τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης» ρυθμίζονται ιδίως, η εσωτερική λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε.., ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτόν, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων του, η δημιουργία Τμημάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των στοιχείων που αποστέλλουν οι αναθέτουσες αρχές, η συνεργασία και ο συντονισμός της Α.Ε.Μ.Ε. με τις αναθέτουσες αρχές, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των υπαγόμενων στον έλεγχό του συμβάσεων, ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων προσαρμογής των φορέων αυτών στις οδηγίες της Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.