Άρθρο 68

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 177 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως φορείς του δημόσιου τομέα νοούνται το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005. Σε επιθεώρηση υπόκεινται και οι συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και οι συμβάσεις του Ν 3389/2005, τις οποίες αναθέτουν οι ως άνω φορείς, κατά το μέρος που αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης και ελέγχου της εκτέλεσης και συντήρησης των ως άνω έργων, επιφυλασσομένων τυχόν αντίθετων διατάξεων του ισχύοντος κατά περίπτωση κυρωτικού νόμου. Δεν διενεργούνται επιθεωρήσεις σε έργα που επιθεωρούνται ή έχουν επιθεωρηθεί από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων.»

2. Μετά το τέλος του άρθρου 177 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 177Α, ως εξής:

«Άρθρο 177Α

Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις συμβάσεις δημοσίων έργων

«Στην ιστοσελίδα της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.) δημοσιεύονται οι πράξεις, αποφάσεις και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε.., καθορίζονται όλα τα σχετικά θέματα για τη διαχείριση του συγκεκριμένου ιστοχώρου, τα έργα στα οποία εφαρμόζεται η ηλεκτρονική δημοσίευση, το είδος των στοιχείων που δημοσιεύονται, τον τρόπο συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών από τους αρμόδιους φορείς, τον τρόπο δημοσίευσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης μελέτης ή έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων ‘Εργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων του υπουργείου.»

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 68
  Σημείο 1
  – Δε γίνεται αναφορά για εν δυνάμει ανάθεση της επιθεώρησης έργων σε ιδιωτικές εταιρίες.
  Έτσι, στο τέλος της παραγράφου του σημείου 1 του άρθρου 68, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «…Η Επιθεώρηση των Δημοσίων Έργων μπορεί να ανατίθεται σε εταιρία του ιδιωτικού τομέα, που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό. Η εταιρία θα πρέπει να αποδεικνύει την εμπειρία και επάρκειά της, καθώς και ότι κατέχει ικανό προσωπικό αναλόγων αποδεδειγμένων δεξιοτήτων. Μετά την τεχνική αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, επιλέγεται η οικονομικά συμφερότερη (μειοδοτική) προσφορά.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:27 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 68.
  Με το άρθρο 68 παρ. 2 υποκαθίσταται μέχρι και η «Διαύγεια» από την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Ε.. Αυξάνεται κατακόρυφα η γραφειοκρατία και μετατίθεται το κέντρο βάρος τήρησης των βάσεων δεδομένων των συμβάσεων μελετών, έργων και υπηρεσιών από τη ΓΓΔΕ στην Α.Ε.Μ.Ε. και έτσι η ΓΓΔΕ υποβαθμίζεται και αυτοκαταργείται.
  Η ΓΓΔΕ στην καλύτερη περίπτωση μετατρέπεται σε γραφειοκρατικό υπηρέτη τήρησης και χορήγησης στοιχείων στην Α.Ε.Μ.Ε..