Άρθρο 3

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως :

«1. Για την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού συντάσσεται ο Φάκελος Έργου, από την υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού και εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, όταν πρόκειται για την ανάθεση σύμβασης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, όπως ισχύουν κάθε φορά και του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στις λοιπές περιπτώσεις. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, γνωμοδοτεί επί του φακέλου του έργου το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.

2. Για την έκδοση της γνωμοδότησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και η ουσιαστική ορθότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο καθορισμός των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων μελετητών και της ορθής διαδικασίας ανάθεσης, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5. Ο φάκελος του έργου ενημερώνεται καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης και περαιτέρω την ανάθεση και εκτέλεση του έργου και περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα έγγραφα των σχετικών φακέλων. Κατά την παραλαβή της μελέτης ή του έργου βεβαιώνεται, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή την Επιτροπή Παραλαβής αντίστοιχα, η ενημέρωση του φακέλου με τα στοιχεία της σύμβασης της μελέτης ή του έργου και συμπληρώνονται τυχόν ελλείψεις.»

3. Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται, κυρίως, από την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (βασικό σχέδιο) με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Έκθεση, περί της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (έργου ή μελέτης), σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί.

γ) Πρόγραμμα, για την εκπόνηση των μελετών και παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

δ) Έκθεση για την απαιτούμενη δαπάνη, στην οποία περιλαμβάνονται, κατά προσέγγιση, οι αμοιβές για τις απαιτούμενες μελέτες, την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συμβούλων, προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του και εκτίμηση για τις πηγές χρηματοδότησής του.

ε) Τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση. Η αμοιβή υπολογίζεται ως γινόμενο των μονάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 7. Κατ΄εξαίρεση, ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές μελέτες) για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τιμολογούνται ως σύνολο, ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερη στήλη του τεύχους και τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Οι εργασίες αυτές επιμετρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα, κατά τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30. Αν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι απαιτούμενες εργασίες υπερβούν το όριο της δαπάνης που αντιστοιχεί στο επιμετρούμενο τμήμα της αμοιβής, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από κονδύλιο απροβλέπτων δαπανών, το οποίο ορίζεται σε 25% του συνόλου της συμβατικής δαπάνης των επιμετρούμενων εργασιών και μελετών. Ειδικά οι απαιτούμενες γεωτεχνικές έρευνες ανατίθενται με τη διαδικασία της παρ. 4β του άρθρου 7, εκτός αν η προεκτιμώμενη αμοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Γ τάξης της οικείας κατηγορίας 26 του άρθρου 2, οπότε περιλαμβάνονται σε ενιαία προκήρυξη με τις λοιπές μελέτες. Για κατηγορίες μελετών οι οποίες δεν τιμολογούνται στην υπουργική απόφαση της παρ. 7, η προεκτιμώμενη αμοιβή προσδιορίζεται με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της προς ανάθεση σύμβασης και συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών ή τυχόν ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών.

στ) Καθορισμό των τάξεων και των κατηγοριών μελετητών, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης.

ζ) Αιτιολογημένη πρόταση για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 ή του άρθρου 7 του παρόντος.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 τροποποιείται ως :

«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την προετοιμασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών και το ειδικότερο περιεχόμενο του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών μελετών ανά κατηγορία μελέτης των προκαταρκτικών μελετών και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3α του άρθρου 6».

3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως :

«Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή κοινές αποφάσεις του ως άνω και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη α) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου καθ΄ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση επιμελητηρίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της σχετικής πρότασης, β) των αρμόδιων καθ΄ύλην γνωμοδοτικών οργάνων των υπουργείων, εφόσον υφίστανται και γ) του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός), εγκρίνονται κανονισμοί προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, που περιλαμβάνουν:»

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4, η φράση «ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου» αντικαθίσταται με τη φράση «ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία μελέτης».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως :

«Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται και οι συμβάσεις που υπογράφονται μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.»

4. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 καταργείται.

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 3
  Η επιχειρούμενη με το άρθρο αυτό κατάργηση των ελάχιστων ορίων αμοιβών των μηχανικών είναι ανιστόρητη και νομικά αστήρικτη. Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου γίνεται επίκληση αποφάσεων του ΔΕΚ που αναφέρονται σε νομικά διαφορετικά περιπτώσεις και αγνοείται ότι στην οδηγία 2004/18/ΕΚ, η οποία σε ότι αφορά τις τεχνικές μελέτες και υπηρεσίες έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το νόμο 3316/2005, ρητά αναφέρεται στο άρθρο 53 ότι οι διαγωνισμοί διεξάγονται “Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών”.

  Επίσης όλοι οι κώδικες αμοιβών για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και δικηγόρους, οι ισχύοντες ή ψηφιζόμενοι από τις εθνικές νομοθεσίες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παραδεκτοί και ισχυροί με κοινή θέση (resolution) της Ευωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη για λόγους ασφαλείας, προσώπων και κατασκευών, δημοσίου οφέλους κ.λ.π.
  Ακόμα και στη Μέκκα του φιλελευθερισμού και της ελεύθερης οικονομίας, τις Η.Π.Α., κατά την διακήρυξη μελετών, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων να αναφέρει ποσόν αμοιβής. Μετά την κατακύρωση όμως, προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις για το ύψος της αμοιβής του, μέσα στο όριο του ισχύοντος κώδικα αμοιβών.

  Επιπλέον επιχειρείται και καταστρατήγηση του άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που αναφέρεται στον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Για το λόγο αυτό αφαιρέθηκε από το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών για τη λεγόμενη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων διάταξη του αρχικού νομοσχεδίου που προέβλεπε ότι και για τους διαγωνισμούς του νόμου 3316/2005 ισχύει το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, εκτός τεχνικών μελετών και υπηρεσιών. Το προηγούμενο άρθρο αποτελούσε μεταφορά του άρθρου 55 της αναφερθείσας οδηγίας και περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για να ισχύσει και για τους διαγωνισμούς κάτω του ορίου της οδηγίας.

  Η κατάργηση των ελάχιστων ορίων αμοιβών των μηχανικών είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα από τον πρώτο διαγωνισμό για τον οποίο θα ισχύσει και όχι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όπως συνέβη με το νόμο 3669/2008 για τα έργα. Ειδικά όμως η παράλειψη της υποχρεωτικής από την ευρωπαϊκή οδηγία διάταξης για τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών θα προκαλέσει προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εφαρμογή του ελέγχου, ενώ υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις για αντικειμενικό τρόπο εφαρμογής του.

  Με το άρθρο αυτό επιχειρείται ακόμα η καθιέρωση των προεκτιμηθεισών αμοιβών ως “καταποκοπήν” αμοιβών, οι οποίες θα καταβάλλονται στο μελετητή, χωρίς να επιμετράται το μελετηθέν αντικείμενο. Η απόπειρα αυτή είχε γίνει και με τις πρότυπες προκηρύξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του νόμου 3316/2005, αν και στο νόμο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε “καταποκοπήν” αμοιβή.

  Το αποτέλεσμα αυτής της απόπειρας ήταν η δημιουργία τεράστιων προβλημάτων στην εκπόνηση των μελετών. Οι διευθύνουσες υπηρεσίες πιστοποιούν τις ποσότητες του φακέλου του έργου, όταν οι εκπονούμενες εργασίες υπερβαίνουν αυτές τις ποσότητες και τις εκπονούμενες ποσότητες των εργασιών, όταν αυτές υπολείπονται των προβλεπόμενων στο φάκελο του έργου. Καταστρατηγείται έτσι κάθε έννοια νόμιμης αμοιβής και η εκπόνηση των μελετών οδηγείται σε αδιέξοδο.

  Η σωστή προετοιμασία του φακέλου του έργου, η τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η μη δυνατότητα υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού αμοιβής πέραν του 50% είναι αρκετά για να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλόγιστων υπερβάσεων του παρελθόντος, όταν ίσχυε ο νόμος 716/1977. Η αμοιβή των μελετών και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με βάση τις εκτελούμενες εργασίες.

 • 2 Μαρτίου 2011, 13:48 | Πίλτσης Γιάννης

  Τα τοπογραφικά διαφέρουν απο τα γεωτεχνικά και πρέπει να διαχωριστούν
  Για τα πρώτα ειναι εύκολος ο καθορισμός των ποσοτήτων αρκει ο συντάκτης του φακέλλου να γνωρίζει τοπογραφία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 18:47 | Δρυμαλίτου

  1. Κατ’ αρχήν η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του φακέλου του έργου. Καλό είναι να μην ζητούνται φωτογραφίες της περιοχής του έργου, σχέδια και τεχνικές λύσεις. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου πρέπει να είναι σαφή, ώστε να μπορεί να καταλάβει ο διαγωνιζόμενος το έργο. Άλλωστε κατά την κατάρτιση του φακέλου θα πρέπει να ελεγχθούν οι σχετικές μελέτες και να εξαχθούν τα σχε-τικά συμπεράσματα.
  2. Να αναφέρεται σαφώς στα τεύχη, ότι δεν πρέπει να περιγράφεται εκ νέου το αντικείμενο της μελέτης.
  3. Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς, ότι ο σχολιασμός του έργου θα είναι λιτός, αφού εκτενείς προτάσεις και σχολιασμοί απαιτούν σοβαρή και ενδελεχή μελέτη των διατιθέμενων στοιχείων και δεν μπορούν να γίνουν στα πλαίσια ενός διαγωνισμού χωρίς να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης.
  4. Θα πρέπει να αναφέρεται ο στόχος της μελέτης (δηλαδή τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι επι-διώκουμε και τι συνεπάγεται αυτός ο στόχος) και επιγραμματικά πως θα επιτευχθεί αυτός. Για παράδειγμα όταν αναφέρεται ότι το αντικείμενο της μελέτης είναι αυτοκινητόδρομος, συ-νεπάγεται ότι η επιτρεπόμενη ταχύτητα μελέτης θα είναι τουλάχιστον 120km/h και όχι 80km/h, όπως αναφέρεται συχνά στους φακέλους έργου για λόγους κακώς εννοούμενης οικο-νομίας. Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ότι όταν μελετάμε μία οδό ως εθνική οδό με κύριο λειτουργικό χαρακτήρα την σύνδεση, δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί λόγω να προτείνουμε ισόπε-δους κόμβους με αγροτικές οδούς.
  5. Ο βαθμός πληρότητας και της ορθότητας του σχολιασμού και της επισήμανσης των προβλημάτων καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων, δεν μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο της υπηρεσίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι συνήθως οι επιτροπές είναι τριμελείς. Κατά κανόνα ο πρόεδρος δεν ασχολείται με την αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών εκτός εάν επιδιώκει να βοηθήσει συγκεκριμένο υποψήφιο. Το άλλο μέλος είναι εκπρόσωπος του ΤΕΕ, δηλαδή ανταγωνιστής των διαγωνιζόμενων και ουσιαστικά παρίσταται μόνον στο άνοιγμα των φακέλων και κατά την υπογραφή των πρακτικών. Ο θεσμός της συμμετοχής εκπροσώπου του ΤΕΕ είναι μάλλον αποτυχημένος. Οπότε καλείται ο υπάλληλος της υπηρεσίας να φέρει εις πέρας το έργο της αξιολόγησης χωρίς όμως να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση δεν είναι σοβαρή και αξιόπιστη.
  6. Θα ήταν καλό κατ΄ αρχήν ο φάκελος του έργου να καταρτίζεται από έμπειρους συμβούλους, δηλαδή να είναι γραμμένοι στο μητρώο Πάροχν ΥΠηρεσιών και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε εκπόνηση μελετών. Ένας φάκελος έργου στο εξής δεν πρέπει να έχει σχέση με αυτούς που έως σήμερα συμπεριλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
  7. Το ριζοσπαστικό αλλά και χρήσιμο θα είναι να συμμετέχει ο σύμβουλος αυτός στην επιτροπή αξιολόγησης ειδικά για την τεχνική προσφορά. Εξ άλλου συνηθίζεται και τώρα ακόμη, ο υπάλληλος που συμμετείχε στην συγγραφή των τευχών του διαγωνισμού να συμμετέχει και στην επιτροπή αξιολόγησης με το σκεπτικό ότι γνωρίζει το έργο και μάλιστα κατά κανόνα ορίζεται και επιβλέπων της μελέτης μετά την ανάθεση.
  8. Έως σήμερα συνηθιζόταν να αναλαμβάνει ένα τεχνικό γραφείο μελετών την κατάρτιση του φακέλου του έργου, ώστε να μπορεί να ετοιμάσει κάποια σχέδια κλπ. Η συμμετοχή του αφορούσε στην γραμματειακή και παραγωγική υποστήριξη της υπηρεσίας, δηλαδή στην διεκπεραίωση του θέματος και ως εκ τούτου δεν έκανε ουσιαστική δουλειά. Απλά ακολουθούσε τις οδηγίες του προϊσταμένου του τμήματος, που είναι υπεύθυνος για το δεδομένο έργο. Βέβαια αυτό το γραφείο δεν μπορούσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και βεβαίως στην επιτροπή αξιολόγησης για λόγους δεοντολογίας και σύγκρουσης καθηκόντων. Αλλά εάν αυτά τα καθήκοντα τα αναλάβει γραφείο συμβούλων, τότε λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα λόγω της εμπλοκής του στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης. Το μόνο πρόβλημα είναι, ότι θα πρέπει να αμειφθεί κατάλληλα για την δουλειά του.
  9. Με το ίδιο σκεπτικό προτείνεται ο checker να είναι γραμμένος στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών και να μην είναι μελετητής. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών τουλάχιστον 15ετή. Ο checker δεν είναι σωστό σε άλλες περιπτώσεις να είναι μελετητής για λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 02:57 | αργυρης πλεσιας

  εδάφιο 3δ.
  Οι σημαντικές αβεβαιότητες που υπάρχουν τόσο στην προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής, όσο και στις δαπάνες συντηρησης και λειτουργίας καθιστά την απαίτηση αναγραφής των ανωτέρω ποσών τυπική και για λόγους πληρότητας. Η συμπλήρωση θα γίνεται όπως συνήθως λέγεται «δια πυροβολισμού». Καλό θα ήταν η Πολιτεία να μήν εξωθεί τους χρήστες σε τέτοιες αντιμετωπίσεις.

  εδάφιο 3ε.
  Πέραν των τοπογραφικών και γεωτεχνικών μελετών, αντίστοιχες αβεβαιότητες υπάρχουν και σε άλλες μελέτες. Εάν γίνει αποδεκτή ως μονάδα μέτρησης για τα τεχνικά «η γέφυρα ή η σήραγγα», η αβεβαιότητα εκ του μεγέθους των είναι πολύ μεγαλύερη της αβεβαιότητας που προκύπτει από κάποια μέτρα διαφοράς στην γεώτρηση. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για την περίπτωση αυτή.
  Σε περίπτωση που τα απροβλεπτα καταναλώνονται από την μία κατηγορία (πχ τοπογραφικά), η υπέρβαση των ποσοτήτων της άλλης κατηγορίας θα επιφέρει διακοπή της μελέτης?

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3316/05 δεν χρήζει τροποποίησης αλλά απλώς εφαρμογής. Εαν είχε εκδοθεί η ΥΑ που προέβλεπε ο ν.3316, θα είχαν αποφευχθεί πολλές δυσλειτουργίες που σήμερα εφμανίζονται ως προβλήματα του νόμου ή των χρηστών του.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΡΗΤΡΑΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΥΑ.

  εδαφιο 3α
  Απαιτειται κατ’ αρχήν επαναρίθμηση σε 5α.
  Η διάταξη αναφορικά με την συμμετοχή των Επιμελητηρίων προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής
  «Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή κοινές αποφάσεις του ως άνω και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη α) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάθε άλλου καθ΄ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση επιμελητηρίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της σχετικής πρότασης,»

  εδάφιο 4
  Απαιτείται κατ’ αρχή επαναρίθμηση σε 6.
  Προτείνεται η διατήρηση της πρόβλεψης με παράλληλη κατάργηση της ΥΑ που υποστήριζε την εφαρμογή της. Εαν σε κάποια μεταγενέστερη κατάσταση κριθεί ότι κακώς καταργήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.

 • 26 Φεβρουαρίου 2011, 10:04 | Τσιάρας Δημήτρης

  Άρθρο 3 παρ. 3ε
  Πρέπει να συμπληρωθεί ότι οι προεκτιμώμενες αμοιβές είναι υποχρεωτικές για την προκήρυξη του έργου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μελέτες να ανατίθενται απευθείας (στο 30% του πάνω ορίου της Α τάξης) παρόλο που η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι πολλαπλάσια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μελέτες αυτές πληρώνονται και με «μαύρα» από άλλους πόρους της αναθέτουσας αρχής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  Στο παρόν άρθρο αναφέρεται:

  «2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 τροποποιείται ως :
  «4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την προετοιμασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών και το ειδικότερο περιεχόμενο του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών μελετών ανά κατηγορία μελέτης των προκαταρκτικών μελετών και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3α του άρθρου 6».»

  Η παρ. 3α του άρθρου 6 είναι η εξής:

  «3. Οι προκαταρκτικές μελέτες ανατίθενται στους υποψήφιους που υποβάλλουν τις πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, με τα κριτήρια της παραγράφου 4.
  Για την ανάθεση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:
  α) Τεχνική Έκθεση για την προς εκπόνηση μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου του έργου.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  «2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 τροποποιείται ως :
  «4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την προετοιμασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών και το ειδικότερο περιεχόμενο του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών μελετών ανά κατηγορία μελέτης και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3α του άρθρου 6».»

  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ:

  Αντίστοιχη πρόβλεψη για απόφαση που θα καθόριζε τις ενέργειες του κυρίου του έργου και το περεχόμενο του φακέλου έργου και των προκαταρκτικών μελετών, υπήρχε και στον αρχικό ν.3316, αλλά τέτοια απόφαση δεν υπήρξε μέχρι τώρα, αν και η σημασία της είναι καθοριστικότατη για την σύνταξη των φακέλων.
  Στην περίπτωση που η απόφαση αυτή θα αργήσει να εκδοθεί, θα συνεχίσει να διατηρείται σύγχυση για τους φακέλους έργου και τις προκαταρκτικές μελέτες.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ,

  στο νομοσχέδιο να ξεκαθαρίζονται τα παραπάνω στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και η απόφαση να έρθει να ρυθμίσει υπόλοιπες/ δευτερεύουσες λεπτομέρειες,

  στο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί σαφής αναφορά για το τι θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί αυτή η απόφαση.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 11:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  Το περιεχόμενο του Φακέλου του Έργου δεν ήταν σαφές στον ν.3316 και υπήρξε μεγάλη σύγχυση στις υπηρεσίες και πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στα ερωτήματα: «τι εστί Φάκελος Έργου;», «τι περιλαμβάνει ο Φάκελος Έργου;»»Τι σημαίνει ΕΡΓΟ;», «Είναι Συμβατικό Τεύχος ή Τεύχος Διαγωνισμού ή τίποτα από τα δυο ο Φάκελος Έργου;»
  Το νομοσχέδιο θα πρέπει σαφώς να ξεκαθαρίσει όλα τα παραπάνω πολύ σημαντικά ζητήματα, δεδομένου της σημασίας του ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ σε όλα τα στάδια από την αρχική σύλληψη ως την ολοκλήρωση κατασκευής ενός τεχνικού έργου.
  Ήδη στο άρθρο 1 έχουν προστεθεί ορισμοί για το ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και για το ΕΡΓΟ.
  Επίσης στο άρθρο 3 του Νομοσχεδίου έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν τον φάκελο του έργου, αλλά κατά την γνώμη μας, δεν λύνουν το πρόβλημα της σύγχυσης που προαναφέρθηκε.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) για την αντικατασταση των παρ.2 και 3.α-δ του άρθρου 4 του ν.3316:

  2. Για την έκδοση της γνωμοδότησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και η ουσιαστική ορθότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο καθορισμός των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων μελετητών και της ορθής διαδικασίας ανάθεσης, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5. Ο φάκελος του έργου ενημερώνεται καθ’ όλη τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και περαιτέρω ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ανάθεσης και εκτέλεσης του ΤΕΧΝΙΚΟΥ έργου ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα έγγραφα των σχετικών φακέλων. Κατά την παραλαβή της μελέτης Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή του ΤΕΧΝΙΚΟΥ έργου βεβαιώνεται, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή την Επιτροπή Παραλαβής αντίστοιχα, η ενημέρωση του φακέλου με τα στοιχεία της σύμβασης της μελέτης Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή του ΤΕΧΝΙΚΟΥ έργου και συμπληρώνονται τυχόν ελλείψεις.»

  3. Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

  α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Το περιεχόμενο του τεύχους ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, κυρίως,
  Α1) ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
  Α2) την τεχνική περιγραφή του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (βασικό σχέδιο) με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ,
  Α3) αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία,
  Α4) αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του ΤΕΧΝΙΚΟΥ έργου,
  Α5) τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
  Α6) ΤΑ ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.

  β) Έκθεση, περί της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ), σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη συνολική ΤΗΣ δαπάνη.

  γ) Πρόγραμμα, για την εκπόνηση των μελετών και παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  δ) Έκθεση για την απαιτούμενη δαπάνη ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, στην οποία περιλαμβάνονται, κατά προσέγγιση, οι αμοιβές για τις απαιτούμενες μελέτες, την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συμβούλων, προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του και εκτίμηση για τις πηγές χρηματοδότησής του.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 14:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  Άρθρο 3
  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 3:
  3.α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται, κυρίως, από ……., τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης …. .
  3.ε) Τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση. …. . Κατ΄εξαίρεση, ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές μελέτες) για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τιμολογούνται ως σύνολο, ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερη στήλη του τεύχους και τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. …. . Ειδικά οι απαιτούμενες γεωτεχνικές έρευνες ανατίθενται με τη διαδικασία της παρ. 4β του άρθρου 7, εκτός αν η προεκτιμώμενη αμοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Γ τάξης της οικείας κατηγορίας 26 του άρθρου 2, οπότε περιλαμβάνονται σε ενιαία προκήρυξη με τις λοιπές μελέτες. … .
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ:
  ΣΤΟΧΟΣ: Οι γεωτεχνικές έρευνες κατά κανόνα απαιτούν και γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες. Προτείνεται να είναι σαφέστερο στις διατάξεις του νόμου το καθεστώς ανάθεσης συμβάσεων αυτών των ερευνών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1 : Το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 3.ε να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Κατ΄εξαίρεση, εργασίες υποστηρικτικών μελετών (όπως ιδίως μελετών τοπογραφίας, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και ερευνών και γεωτεχνικών ερευνών) για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τιμολογούνται ως σύνολο, ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερη στήλη του τεύχους και τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής».

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2 : Το έκτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 3.ε να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Ειδικά οι απαιτούμενες γεωτεχνικές έρευνες, ανατίθενται με τη διαδικασία της παρ. 4β του άρθρου 7, εκτός αν η προεκτιμώμενη αμοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Γ τάξης της οικείας κατηγορίας 26 του άρθρου 2 , οπότε περιλαμβάνονται σε ενιαία προκήρυξη με τις λοιπές μελέτες. Όταν απαιτούνται και γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, τότε αυτές ανατίθενται μαζί με τις γεωτεχνικές έρευνες με τη διαδικασία της παρ. 4β του άρθρου 7, εκτός αν η προεκτιμώμενη αμοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Β τάξης της οικείας κατηγορίας 24 του άρθρου 2, οπότε περιλαμβάνονται σε ενιαία προκήρυξη με τις λοιπές μελέτες».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Από την παράγραφο 3.α του παρόντος άρθρου είναι σαφές ότι στις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την προώθηση μιας μελέτης, περιλαμβάνονται και οι «γεωλογικές». Ως τέτοιες προφανώς νοούνται οι οριζόμενες στην παρ.2 του άρθρου 2 «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες».
  Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον ισχύοντα κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών του Ν.3316, γεωλογικές εργασίες είναι απαραίτητο να εκτελούνται στο πλαίσιο γεωτεχνικών ερευνών. Επιστέγασμα της άρρηκτης σχέσης και της απαραίτητης συμπόρευσης των γεωλογικών με τις γεωτεχνικές έρευνες αποτελεί η «Έκθεση Κοινής Γεωλογικής-Γεωτεχνικής Αξιολόγησης» η οποία α) προδιαγράφεται στην ΟΜΟΕ τεύχος 11, β) απαιτείται για τις προκαταρκτικές και οριστικές μελέτες σηράγγων (ΟΜΟΕ τεύχος 8) και γ) η αμοιβή της διανέμεται εξ ημισείας στον γεωλόγο και γεωτεχνικό μελετητή (κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών άρθρο ΓΛΕ.18).
  Η άρρηκτη σχέση των γεωλογικών με τις γεωτεχνικές έρευνες προκύπτει ξεκάθαρα και από τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1 Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος 1 Γενικοί κανόνες, ενδεικτικά κεφ.3).

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 13:45 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν3316/05 να προστεθεί εδάφιο:
  η) Αιτιολόγηση των απαιτήσεων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 17.

  Με την προσθήκη της παραπάνω παραγράφου και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για το φάκελο του έργου απαιτείται η ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων ή του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου θα περιοριστεί ή και θα εξαλειφθεί το φαινόμενο των «φωτογραφικών» στοιχείων ποιοτικής επιλογής.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:17 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 3 παράγραφος 3.δ.
  Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της Έκθεσης, που περιλαμβάνεται στον φάκελο του έργου για την προκήρυξη της μελέτης, με στοιχεία ρεαλιστικά όσον αφορά ειδικότερα το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του έργου, αλλά ακόμα και της κατασκευής του για ορισμένες κατηγορίες σύνθετων και μεγάλων έργων. Τα στοιχεία αυτά θα προκύψουν από την προς ανάθεση μελέτη (η δυσχέρεια καθίσταται μεγαλύτερη όταν ανατίθεται με το άρθρο 6 που αποτελεί το πρώτο στάδιο της μελέτης)

 • Το άρθρο 3 με τις τροποποιήσεις που προβλέπεται να γίνουν περιγράφει την κυριότερη ίσως δουλειά που καλείται να κάνει ένας Project Manager μιας αναδόχου εταιρείας. Πρέπει επιτέλους να θεσπιστεί, ιδιαίτερα σε δημόσια έργα, να υπάρχει πιστοποιημένος Υπεύθυνος Έργου στις ομάδες που παραδίδουν φάκελο. Έτσι θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούν να αποφευχθούν πολλά κακώς κείμενα κει παραλείψεις που όλοι καθημερινά αντιμετωπίζουμε.

 • ΑΡΘΡΟ 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ. Πρόγραμμα για την εκπόνηση των μελετών και παροχή υπηρεσιών (όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στο στάδιο της Μελέτης) πού απαιτούνται.

  Ν. ΧΑΖΑΠΗΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 • 20 Φεβρουαρίου 2011, 11:39 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν3316/05 προβλέπονται τα ακόλουθα :
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα αρχεία που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι υπηρεσίες που εκτελούν μελέτες, υπηρεσίες και έργα, για την παροχή πληροφοριών κατά τον προγραμματισμό άλλων έργων και την προεκτίμηση της δαπάνης των σχετικών συμβάσεων, η πρόσβαση στα αρχεία, η αξιοποίησή τους από άλλες υπηρεσίες και αναθέτουσες Αρχές, ο συντονισμός των υπηρεσιών, η αρμόδια, για την τήρηση κεντρικού αρχείου και την παροχή οδηγιών προς τις αναθέτουσες Αρχές, υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε σχετικό θέμα.»
  Η παραπάνω παράγραφος 5, σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, παραμένει ως έχει.
  Κατόπιν αυτού προτείνεται να εκδοθεί πρωτίστως η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν3316/05, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου συμπλήρωση και επικαιροποίηση του φακέλου έργου, να συντάσσεται ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου με ένα ενιαίο για όλα τα έργα τρόπο, ώστε να υποβάλλεται για χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ, τόσο η μελέτη όσο και το αντίστοιχο έργο.
  Ήδη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ με την πρόσκληση της 08.10.2010 Α.Π.: Οικ. 182583 / Π72 με κωδικό 2.9 καλεί τους Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ), όπου να περιλαμβάνεται προεκτίμηση της δαπάνης εκπόνησης μελετών με βάση τα στοιχεία του Φακέλου Έργου του άρθρου 4 του Ν3316/05, προεκτίμηση του προϋπολογισμού έργου και πρόβλεψη επικαιροποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου αμέσως μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης του έργου.
  Επισημαίνεται ότι έκδοση προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ με πρόβλεψη χρηματοδότησης και των μελετών των έργων, έλαβε χώρα πέντε χρόνια μετά την ισχύ του Ν3316/05, ένας από τους βασικότερους λόγους έκδοσης του οποίου υπήρξε η αναγκαιότητα αναμόρφωσης του μέχρι τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ανάθεσης μελετών με τον Ν716/77 και η προσαρμογή του με τις οδηγίες 2004/18 και 2004/17.
  Εκτιμάται ως αδικαιολόγητη η πενταετής καθυστέρηση χρηματοδότησης των μελετών των έργων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, πράγμα που επέφερε σίγουρα καθυστερήσεις στην ωριμότητα των έργων και την απώλεια πολύτιμων πόρων και ευκαιριών ανάληψης του σχεδιασμού σημαντικών έργων από τα μελετητικά γραφεία της χώρας.
  Προτείνεται τέλος να επεκταθεί η πρόβλεψη χρηματοδότησης των μελετών των έργων στο σύνολο των μελλοντικών προσκλήσεων που πρόκειται να εκδοθούν από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εντάξεις των έργων και να επιτευχθούν επιπρόσθετα οι τεθέντες στόχοι του μνημονίου για απορρόφηση πιστώσεων από το ΕΣΠΑ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:36 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ (Μελετητής Χαλκίδα)

  Σύμφωνα με το Αρθρο 3 παρ 1 συντάσσεται ο Φάκελος Έργου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναθέτουσα υπηρεσία μπορεί να αναθέτει σε κάτοχο αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου τη σύνταξη του φακέλου. Αυτό διότι μερικοί επίτροποι του ελεγκτικού συνεδρίου έχουν την άποψη ότι η σύνταξη φακέλου αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας και δεν ανατίθεται σε ανάδοχο.

  Ομοίως πρέπει να γίνει μνεία ότι τα τεχνικά δελτία έργου δύναται να ανατεθούν σε κάτοχο μελετητικού πτυχίου διότι και εδώ το ελεγκτικό συνέδριο έχει αντίθετη άποψη.