Άρθρο 87 Ρυθμίσεις για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1. Η ειδική εισφορά των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2168/1952 που επιβλήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), υπέρ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, καταργείται. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 867/1971 (ΦΕΚ 79 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην ανωτέρω περίπτωση.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α/184) προστίθεται παράγραφος 2α, ως εξής:

«2.α. Για το συντονισμό των συμβουλευτικών επιτροπών που το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) συγκροτεί για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η πρόσληψη είκοσι πέντε (25) συμβούλων με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, η θητεία των οποίων λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου του ΤΕΕ. Οι σύμβουλοι αυτοί είναι αναλυτικά 15 Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 5 Πτυχιούχοι Ανώτατων Οικονομικών Σχολών και 5 Πτυχιούχοι λοιπών Ανώτατων Σχολών (Νομικοί ή Πολιτικοί Επιστήμονες) και η μηνιαία αποζημίωση τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισθό αντίστοιχου δημοσίου υπαλλήλου δεκαετούς προϋπηρεσίας , καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. με την απόφαση πρόσληψης».

3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161 Α) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α), συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010. Ειδικότερα για τις αποζημιώσεις των μελών των ομάδων εργασίας εφαρμόζεται η περίπτωση δ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 Ν.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 28/1946 (ΦΕΚ 224 Α), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει κατά τα λοιπά και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010.

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 723/1977, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί επίσης να γίνει και στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο αριθμός των ασκούμενων δεν δύναται να υπερβεί τους τέσσερες (4) και η τοποθέτησή τους ενεργείται με πράξη υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και το Νομικό Σύμβουλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους».

5. Στο άρθρο 87 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ομοίως επιτρέπεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πέραν της δυνατότητας που του παρέχει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, να ιδρύει ή να συμμετέχει από κοινού με φορείς του δημόσιου τομέα και επαγγελματικές οργανώσεις σε ανώνυμες εταιρείες του κ.ν. 2190/1920, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπούς την πιστοποίηση, την τήρηση μητρώων τόσο για τα μέλη του, όσο και μη μέλη, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, την λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και την σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την διασύνδεση της έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών με την παραγωγή. Το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών εκφράζεται κατ’ ισομοιρία, ενώ το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι λοιποί ως άνω μέτοχοι εκπροσωπούνται αντίστοιχα στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών. Ο σχηματισμός του κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται κατ’ αναλογία από διαθέσιμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των λοιπών φορέων που συμμετέχουν. Οι εταιρείες υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό, ο οποίος και ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι λοιπές λεπτομέρειες κάθε ανώνυμης εταιρείας, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον εποπτεύοντα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπουργό, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας και των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών συμμετεχόντων φορέων.»

  • 3 Μαρτίου 2011, 23:49 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Άρθρο 87, Παραγ.5
    Θεωρούμε ότι η σχετική πρόβλεψη περί συμμετοχής του ΤΕΕ σε σχήματα μη συγκεκριμένα υπό τον αμφισβητήσιμο μανδύα του Μη Κερδοσκοπικού φορέα (το οποίο δε στέκει, αφού οι Α.Ε. είναι εκ του νόμου εμπορικές και κερδοσκοπικές εταιρίες) και με σκοπούς οι οποίοι δε θα αφορούν μόνο τα μέλη του, δημιουργούν προβληματισμό και ερωτηματικά.
    Η διάταξη αυτή παραπέμπει περισσότερο σε επαγγελματικό φορέα ο οποίος επιδιώκει να εισέλθει σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες και όχι σε Επιμελητήριο, αφού, για παράδειγμα, η σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών αποτελεί μια δραστηριότητα την οποία ασκεί ήδη το ΤΕΕ και δεν είναι κατανοητό γιατί απαιτείται δήθεν κάποια Ανώνυμη Εταιρεία για να συνεχίσει να τις προσφέρει.
    Επίσης εφόσον δραστηριότητες όπως η πιστοποίηση ορισμένων τεχνικών επαγγελμάτων ως γνωστό θα ανατίθενται σε ιδιωτικούς Φορείς, πώς είναι δυνατόν η Α.Ε. του ΤΕΕ να μην ανταγωνίζεται αυτούς τους φορείς ; Ο ανταγωνισμός αυτός θα είναι εξ ορισμού αθέμιτος, καθώς η Α.Ε. του ΤΕΕ θα επωφελείται από τους σημαντικότατους κρατικούς πόρους του ΤΕΕ ως ΝΠΔΔ, ενώ οι υπόλοιποι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να επιβιώσουν στην αγορά χωρίς διοχέτευση αντίστοιχων κρατικών πόρων.

  • Η παράγραφος 2α είναι απαράδεκτη. Ούτε ένας ούτε δύο αλλά 25 σύμβουλοι!!! Μα είναι δυνατόν, πόσους συμβούλους δηλαδή χρειάζεται αυτό το ΤΕΕ; Δε φτάνει που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δε φτάνει που το μόνο που τους νοιάζει είναι να διατηρήσουν τις ληστρικές ελάχιστες αμοιβές τους, τώρα θέλουν και με τα λεφτά του ελληνικού λαού να προσλαμβάνουν και 25 συμβούλους. Και σαν αν μην έφτανε αυτό, το μισθό τους θα τον αποφασίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ μόνος του! Και μετά αναρωτιόμαστε πως διογκώνεται η διαφθορά στην Ελλάδα.