Άρθρο 16

1. Ο τίτλος του άρθρου 18 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποκατάσταση υποψηφίου ή μέλους εταιρείας ή κοινοπραξίας και αντικατάσταση μέλους της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης»

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3316/2005 καταργούνται.

3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, το στέλεχος που αποχώρησε από την ομάδα δεν υπολογίζεται κατά την αξιολόγηση, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί με έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού».

 • 3 Μαρτίου 2011, 13:15 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την περίπτωση μεταβολής στελέχους που επηρεάζει την ομάδα μελέτης ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης.

  Προτείνουμε τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 18 να αντικατασταθούν ως εξής:

  «Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου ΜΕΧΡΙ την ολοκλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, το στέλεχος που αποχώρησε από την ομάδα δεν υπολογίζεται κατά την αξιολόγηση, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί με έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, τηρείται η διαδικασία της αντικατάστασης του στελέχους, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παραγράφου 3 του άρθρου 31.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:04 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 16 παράγραφος 1.
  Στον τίτλο «Υποκατάσταση υποψηφίου ή μέλους εταιρείας ή κοινοπραξίας και αντικατάσταση μέλους της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης» να προστεθεί «..κατά τη διαδικασία ανάθεσης»