Άρθρο 52

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης κατάλληλες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης».

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφορών του άρθρου 12Α, στο υποβαλλόμενο από τους διαγωνιζόμενους χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες για το σύνολο του συμβατικού χρόνου, ανά χρονικά διαστήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά τμήματα του έργου ή σε μέρος αυτών και καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών (οριακή προθεσμία)».

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη τους. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές».

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:40 | Κομνηνού Γεωργία

  Σχετικά με τη τροποποίηση της παρ. 7 άρθρου 48 του ν. 3669/2008, όπου αυξάνεται η οριακή προθεσμία συνέχισης εκτέλεσης του έργου, από τους τρεις μήνες, που ήταν το ελάχιστο, σε τέσσερεις και στο ½ της αρχικής προθεσμίας, διευρύνεται η προθεσμία εκτέλεσης ενός έργου. Στη περίπτωση υπάρχει εμπλοκή στο έργο (π.χ. μη παραχώρηση του γηπέδου ελεύθερο προς εκτέλεση του έργου, ή σφάλματα στη μελέτη που απαιτούν υπερσυμβατικές εργασίες που δεν εγκρίνει η υπηρεσία) ο ανάδοχος δεν μπορεί να κάνει χρήση της διάταξης για την διάλυση του έργου, λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας και υπαιτιότητας του φορέα και να παγιδεύεται για περισσότερο χρόνο σε ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να εκτελεστεί. Το ίδιο και για έργα με μεγάλες προθεσμίες εκτέλεσης, όπου επιμηκύνεται ο χρόνος τους.
  Πρέπει να οριστούν μικρότερες οριακές για έργα με μικρή αρχική προθεσμία και να παραμείνει ο χρόνος των τριών μηνών για έργα με μεγάλες χρονικές προθεσμίες.
  Στο ισχυρισμό δε, ότι τα έργα στο εξής, θα έχουν πληρέστερες μελέτες, και θα είναι τεχνικά ώριμα, ώστε να αποφεύγονται οι παραπάνω ανωμαλίες, θα πρέπει να είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί γιατί η πραγματικότητα άλλα μας διδάσκει προς το παρόν.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 52
  Σημείο 1, Παράγραφος 6.
  – Δε γίνεται αναφορά για επιμέρους μελέτες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.
  Έτσι, στο τέλος της παραγράφου 6 του σημείου 1 του άρθρου 52, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Ως αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται πέραν των αναφερομένων στη σύμβαση έργου, υποχρεωτικά οι εξής:
  o Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έργου. Η ανάπτυξη των εν λόγω εγγράφων μελετών υπάγονται στις κείμενες διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έκδοση του παρόντος.
  o Υποβολή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έργου.
  o Υποβολή Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έργου.
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:02 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 52.
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 να συμπληρωθεί με τις υπογραμμισμένες λέξεις ως εξής:
  «Η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη τους. Σε περίπτωση εισήγησης για την έκδοση της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές».