Άρθρο 11

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10, δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο εδρεύει η αναθέτουσα αρχή ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα. Οι δημοσιεύσεις στον τοπικό και νομαρχιακό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει κάθε φορά, γίνονται στις εφημερίδες της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Δημοσιεύεται επίσης περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αν καλούνται πτυχία των κατηγοριών 24 έως 31 και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αν καλούνται πτυχία των κατηγοριών 3 και 5.

2. Όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των προβλεπόμενων από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές σταδίων της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του κονδυλίου των απροβλέπτων, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4, είναι ίση ή ανώτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τους φορείς που υπάγονται σε αυτήν ή του αντίστοιχου ορίου της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, προκειμένου για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα ως άνω όρια. Η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την ημερομηνία αποστολής.»

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Μετά την έναρξη του οικονομικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν γνωστοποίηση για τις συμβάσεις μελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό, με προκαταρκτική προκήρυξη που συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ενημερωτικό Δελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

5. Περίληψη της απόφασης ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αν η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις των Οδηγιών αποστέλλουν, μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών στην πρώτη περίπτωση και δύο (2) μηνών στη δεύτερη από την ημέρα σύναψης της συμβάσεως, γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τις επί μέρους συμβάσεις που στηρίζονται σε συμφωνία πλαίσιο δεν αποστέλλεται προς δημοσίευση περίληψη ή πρακτικό. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό της σύμβασης αναφέρονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενες στην παρούσα δημοσιεύσεις».

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 11
  Η απλούστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης της διαπλοκής είναι η διαφάνεια και η ομαδική διεκπεραίωση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συνεπώς και των αποφάσεων. Η ομαδική πρόσκληση τρεις ή τέσσερις φορές το έτος, των μελετητών από τις αναθέτουσες αρχές, συμφώνως προς το πρόγραμμα των αναθετουσών αρχών (για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης στην αρχή κάθε έτους) είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικό μέτρο από τις όποιες δηλώσεις περί μη χρηματισμού που προβλέπει το νομοσχέδιο.

 • 2 Μαρτίου 2011, 18:12 | Νέστωρ Ζύγρας

  Ή δημοσίευση στον τύπο δεν εξυπηρετεί στην ουσία την δημοσιότητα-ενημέρωση των ενδιαφερομένων διότι κανένας από αυτούς δεν ανατρέχει στον τύπο για τις σχετικές προσκλήσεις.
  Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ανάρτησης των αποφάσεων των δημόσιου ενδιαφέροντος φορέων στο διαδίκτυο καθιστά περιττή πλέον την δημοσίευση στον ημερήσιο και τοπικό τύπο, δημοσιεύσεις που επιβαρύνουν αναίτια το κόστος της μελέτης, εφ΄όσον από τούδε και στο εξής ο προσφέρων υποχρεούται να το συνυπολογίσει στην προσφορά του.
  Ειδικά οι χρεώσεις του τοπικού τύπου είναι συχνά εξωφρενικές και πολύ υψηλότερες αυτών των ημερήσιων Αθηναικών εφημερίδων. Οι μελέτες Δ και Ε τάξης απευθύνονται σε υποψήφιους με έδρα στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και κατά συνέπεια η δημοσίευση στον τοπικό τύπο απευθύνετια σε μη ενδαιφερόμενους.
  Κατόπιν αυτών η υποχρεωτική δημοσίευση πρέπει να καταργηθεί ως μη συμβάλλουσα στην πραγματική δημοσιότητα.
  Σε κάθε περίπτωση, αν παραμείνει η δημοσίευση στο τύπο, θα πρέπει το Δημόσιο να διενεργεί κάθε έτος διαγωνισμό για τις αναθέσεις των δημοσιεύσεων περιλήψεων(100 λέξεων) και όχι να αναθέτει με αδιαφανή κριτήρια, στέλνοντας τον λογαριασμό στον Ανάδοχο.
  Το κόστος δημοσίευσης στον τοπικό τύπο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την μικρότερη προσφορά του διαγωνισμού που θα διενεργείται για τις ημερήσιες.
  Αν μας ενδιαφέρει ο εξορθολογισμός των αμοιβών των μελετών θα πρέπει να απαλλάξουμε το σχετικό κόστος από ανώφελες επιβαρύνσεις που εξυπηρετούν καθαρά συντεχνικά και ξένα προς τις μελέτες συμφέροντα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2011, 11:25 | Τσιάρας Δημήτρης

  Άρθρο 11 παρ. 1
  Η δημοσίευση των προκηρύξεων βαραίνει υπερβολικά τις μικρές μελέτες. Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26 το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι 3.500 € (30% του πάνω όριου της Α τάξης). Επομένως μια μελέτη με προϋπολογισμό 4.000 € θα πρέπει να προκηρυχθεί και να δημοσιευτεί σε 2 εφημερίδες. Με σημερινές τιμές το κόστος δημοσίευσης είναι 800 – 1.000 €, το 25% δηλ της αμοιβής της μελέτης !!
  Πρέπει να συμπληρωθεί, στην παρ.1, ότι το κόστος δημοσίευσης δεν μπορεί να είναι πάνω από 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης
  Επομένως για μελέτες κάτω των 20.000 € η δημοσίευση θα πρέπει
  1. ή να δημοσιεύεται μόνο στη σελίδα του ΤΕΕ ή άλλου αντίστοιχου επιμελητηρίου
  2. ή η δημοσίευση θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο της μελέτης, την αναθέτουσα αρχή, την αμοιβή, και τις τάξεις και κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση που το κόστος της δημοσίευσης υπερβαίνει 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, το επιπλέον κόστος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
  Επίσης πρέπει να λυθεί και το θέμα των τιμολογίων που παίρνουν οι μελετητές από τις εφημερίδες. Σήμερα παίρνουν τιμολόγιο με ημερομηνία έκδοσης 1-2 χρόνια πριν, το οποίο είναι στο όνομα της αναθέτουσας αρχής (ενώ το πληρώνει ο ίδιος!!) δημιουργώντας σημαντικό πρόβλημα με την αποφορολόγηση αυτού του σημαντικού ποσού.

  Τσιάρας Δημήτρης Δασολόγος dt@sytada.gr