Άρθρο 34

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».

2. Το άρθρο 2 του ν. 3669/2008  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Απόφαση κατασκευής έργου – Εκτέλεση πρόδρομων εργασιών

1. Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής του έργου, τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, τα κριτήρια επιλογής αυτού και το σύστημα υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν σε ορισμένη χρονική περίοδο.

2. Η ως άνω απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ή απευθείας ανάθεσης του έργου προϋποθέτει την έκδοση βεβαίωσης από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), περί υπάρξεως της σχετικής «ωριμότητας» του έργου από απόψεως μελετών, χρηματοδότησης, απαλλοτριώσεων, μετακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, περιβαλλοντικών όρων, εμποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και αδειοδοτήσεων χρήσης δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων.

H «ωριμότητα» του έργου αναφέρεται στην πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις για τη δημοπράτηση ενός έργου, στη νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών τευχών δημοπράτησης και, τέλος, στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων να διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση τα χορηγούμενα από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία.

3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία δύναται, πριν από την κίνηση της διαδικασίας για τη δημοπράτηση του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη δημοπράτηση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού.

Πρόδρομες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιμότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου».

 • 2 Μαρτίου 2011, 21:09 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. Η/Μ ΜΗΧ/ΟΣ

  Οριστική υπογραφή σύμβασης έργου με ανάδοχο αφού έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της μελέτης εφαρμογής του έργου ώστε να περιορίζονται ασάφειες και ανάγκες νέων μελετών

  Στις ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ εργασίες να συμπεριληφθεί και η σύνταξη τις μελέτης εφαρμογής με συμμετοχή του μελετητή και προσωρινού μειοδότη ή να γίνουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 (τεύχος παρατηρήσεων)

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 20:26 | Γκίνης Ιωάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, PMP, MBA

  Το παρόν σχόλιο αφορά την παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος νομοσχεδίου.

  Ένα βασικό στοιχείο που λείπει τόσο από την υπάρχουσα όσο και από την προτεινόμενη στο ν/σ νομοθεσία, είναι η πρόβλεψη της μεθοδολογίας εντοπισμού των κατάλληλων έργων, με την υλοποίηση των οποίων θα επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα και θα επιτευχθεί η βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων που πρόκειται να επενδυθούν.

  Θεωρείται τόσο στην υφιστάμενη όσο και στην προτεινόμενη με το ν/σ νομοθεσία, ότι οι Φορείς έχουν επιλέξει ήδη τα έργα με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και αυτό που απομένει είναι μόνο είναι η πλήρης ωρίμανσή τους και η τήρηση των κανόνων ανάθεσής τους.

  Στις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών έργων προβλέπονται όλες οι διοικητικές ενέργειες και εγκρίσεις που αυτές συνεπάγονται ώστε να ωριμάσει πλήρως ένα έργο. Η παρατηρούμενη αναποτελεσματικότητα στην ωρίμανση των έργων που επιχειρείται να επιλυθεί μέσω των προβλέψεων της παραγράφου αυτής του ν/σ οφείλεται κυρίως στην αναποτελεσματικότητα της Διοίκησης.
  Απαιτείται συνεπώς η ανάληψη αφ’ ενός μεν ενεργειών διαρθρωτικών βελτιώσεων των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην παραγωγή έργων, ώστε να ανταποκρίνονται σε εύλογους χρόνους στις εγκριτικές αρμοδιότητές τους και αφ’ ετέρου η παροχή προς τους οργανισμούς που υλοποιούν έργα των απαραίτητων πόρων τόσο σε προσωπικό όσο και πιστώσεων για την ωρίμανση έργων.

  Οι εργασίες που αναφέρονται ως ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ εμπεριέχονται στις ενέργειες που εκτελεί είτε η ίδια η Υπηρεσία του Οργανισμού που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, όπως απαλλοτριώσεις, δουλείες διέλευσης, είτε ο ανάδοχος μελετητής, όπως εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, αδειοδοτήσεις, είτε ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, όπως προσβάσεις στο έργο, είτε με μέριμνα του αναδόχου του έργου, όπως συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, μεταθέσεις δικτύων ΟΚΩ κλπ, στα πλαίσια των συμβάσεών τους με τον οργανισμό αυτόν.
  Στην πραγματικότητα τα έργα που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης μετά την πλήρη ωρίμανσή τους προκειμένου να κατασκευασθούν, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν και να υλοποιηθούν ως αυτόνομες οι πρόδρομες εργασίες.
  Η πρόβλεψη για εκτέλεση πρόδρομων εργασιών είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων, όπου ο Φορέας κατασκευής διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες πιστώσεις του έργου και μπορεί έτσι να κατευθύνει κατά το δοκούν την πορεία αναθέσεων και χρηματοδοτήσεων του έργου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:50 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 34.
  Για τη δημοπράτηση πρόδρομων εργασιών πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα διασφάλισης έγκαιρης και επαρκούς χρηματοδότησης λόγω μη ύπαρξης δημοπρατημένου κυρίως έργου.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 13:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  Δεδομένου της ύπαρξης πλέον εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για την εκτέλεση ενός έργου, προτείνω την ενεργοποίηση ξανά του άρθρου 51 του 3669/2008 περί Προκαταβολών.

  θεωρώ οτι οποιαδήποτε πρωτοβουλία κι αν έχει πάρει η Κυβέρνηση για να στηρίξει την ρευστότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων εμπλέκοντας τα Χριματοπιστωτικά Ιδρύματα της Χώρας, έχει πέσει στο κενό. Οι τράπεζες δεν μπορούν ή λόγω συγκεκριμένης νοοτροπίας δεν θέλουν να δώσουν χρήματα. Προφανώς αυτή η στάση τους δεν φαίνεται οτι θα αλλάξει και τα επόμενα χρόνια.